Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 27.janvāra 1.nolikumu

2014.gada 18.decembrīNr. 24

protokols Nr. 18, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.19
„Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 8.punktu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.19 „Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums” (turpmāk - Nolikums) šādus grozījumus:

1.1. Nolikuma 5.punktu izteikt šādā redakcijā:

„5. Pārvaldē ir šādas nodaļas – Kanceleja, Administratīvā nodaļa, Juridiskā nodrošinājuma nodaļa, Tiesvedības nodaļa un Saimniecības nodaļa.”

1.2. Svītrot Nolikuma 6.4., 6.5., 6.13.apakšpunktus.

1.3. Svītrot Nolikuma 11.punktu.

2. Nolikums stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis