Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2014.gada 18.decembrīNr. 27

protokols Nr. 18, 9. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.17
„Pilsētsaimniecības pārvaldes nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.17 „Pilsētsaimniecības pārvaldes nolikums” (turpmāk – nolikums) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

„4. Pārvaldes mērķis ir gādāt par Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk - pašvaldības) administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, kā arī nodrošināt pašvaldības iepirkumu veikšanas tiesiskumu”.

1.2. Svītrot 5.punktā vārdus „Būvniecības nodaļa”.

1.3. Svītrot 6.1. un 6.2.apakšpunktu.

1.4. Svītrot 7.punktu.

1.5. Svītrot 12.punktu un 12.1.apakšpunktu.

2. Nolikums stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF