Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 30.janvārīNr. 26

protokols Nr. 3, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675
„Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” II nodaļas 19.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 ,,Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk–Lēmums), Lēmuma 37.pielikumā (informatīvi-Jūrmalas pilsētas dome):

1.1. 13.amata vienību (informatīvi – Administratīvi juridiskās pārvaldes Kanceleja):

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

13.

Lietvedis

1

994

994

turpmāk izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

13.

Lietvedis

2

994

1988

1.2. Izslēgt 198.amata vienību (informatīvi – Izglītības nodaļa):

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

198.

Lietvedis

1

994

994

2. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 3.februāri.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF