Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2014.gada 30.janvārīNr.3

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1100

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vecākā lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Romāns Mežeckis (nepiedalās no plkst.1120-1125), Mārtiņš Stulpiņš, Gunta Liepiņa, Iveta Blaua (nepiedalās no plkst.1100-1105), Aleksejs Volkovs, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Anita Adijāne, Juris Visockis, Larisa Loskutova, Arnis Ābelītis, Ligita Maziņa, Jānis Lediņš, Karina Siņkeviča

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Gunta Smalkā

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i.

Aivars Paegle

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Sēdē uzaicināti:

Laima Grobiņa, Līga Baumgarte, Anita Lindermane, Sandra Brauere, Iveta Strazdiņa, Elita Cepurīte, Ģirts Brambergs, Jānis Artemjevs, Indra Brinkmane, Mārtiņš Ābelītis, Irēna Elfrīda Drupa, Anželika Legante, Elviss Venters, Agnese Miltiņa

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji, Mārcis Kauliņš (A/S „Latvijas elektriskie tīkli” pārstāvis)

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Latvijas Volejbola federāciju

4.

Par Eiropas volejbola konfederācijas (CEV) starptautisko sacensību organizēšanu pludmales volejbolā Jūrmalā 2014.gada 28-31.augustā

5.

Par „Pasaules senioru spēļu 2013” (World Master Games) Jūrmalas senioru-medaļu ieguvēju prēmēšanu

6.

Kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikums

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.656 „Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisiju”

8.

Par nodrošināšanu ar pagaidu dzīvojamo telpu

9.

Par dzīvojamo telpu piešķiršanu, īres līgumu noslēgšanu un personu izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā

10.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

11.

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu

12.

Jūrmalas pilsētas domes veselības veicināšanas un veselības aprūpes pieejamības palielināšanas projektu vērtēšanas nolikums

13.

Par iestāšanos Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā

14.

Par Jūrmalas pilsētas dalību Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Veselīgo pilsētu kustības tīkla 6.fāzē

15.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” pamatkapitālā

16.

Par licences kartītes un apliecinājumu izsniegšanu regulārajos pasažieru pārvadājumos Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos un licences kartītes izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumos ar vieglajiem taksometriem

17.

Par Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas

2013.-2020.gadam apstiprināšanu

18.

Par dalību projektā „Dabas daudzveidības saglabāšana dabas liegumā „Lielupes grīvas pļavas”

19.

Par elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 3.posma Tume-Rīga (Imanta) esošās elektropārvades līnijas rekonstrukcijas un jaunas elektropārvades līnijas izbūves būvniecības ieceri

20.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra lēmuma Nr.646 „Par vidi degradējošām būvēm Jūrmalā, Miera ielā 31, kadastra apzīmējumi 1300 008 8406 001 un 1300 008 8406 002” atzīšanu par spēku zaudējušu

21.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Krusas ielā 3, Jūrmalā un nosaukuma piešķiršanu

22.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 016 5006 Matildes ielā 15, Jūrmalā

23.

Par izmaiņām detālplānojumā Jūrmalā, Dzintaru prospektā 33

24.

Par dzīvokļa īpašuma Krasta ielā 13-3, Jūrmalā trešās izsoles rīkošanu

25.

Par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 19-601, Jūrmalā, izsoles atzīšanu par nenotikušu

26.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18 „Īpašumu pārvaldes nolikums”

27.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21 „Attīstības pārvaldes nolikums”

28.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 8.augusta lēmumā Nr.483 „Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas komisiju”

29.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības neapbūvēta zemes gabala Meža prospektā 38, Jūrmalā atsavināšanu

30.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības neapbūvēta zemes gabala Meža prospektā 38B, Jūrmalā atsavināšanu

31.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Kauguri 3118, Jūrmalā atsavināšanu

32.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzintari 1510 daļas iznomāšanu

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis no sēdes darba kārtības noņem šādus jautājumus:

· Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības neapbūvēta zemes gabala Meža prospektā 38, Jūrmalā atsavināšanu

· Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības neapbūvēta zemes gabala Meža prospektā 38B, Jūrmalā atsavināšanu

· Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Kauguri 3118, Jūrmalā atsavināšanu

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča),, „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Blaua nav ieradusies), sēdes darba kārtība tiek apstiprināta.

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Latvijas Volejbola federāciju

4.

Par Eiropas volejbola konfederācijas (CEV) starptautisko sacensību organizēšanu pludmales volejbolā Jūrmalā 2014.gada 28-31.augustā

5.

Par „Pasaules senioru spēļu 2013” (World Master Games) Jūrmalas senioru-medaļu ieguvēju prēmēšanu

6.

Kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikums

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.656 „Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisiju”

8.

Par nodrošināšanu ar pagaidu dzīvojamo telpu

9.

Par dzīvojamo telpu piešķiršanu, īres līgumu noslēgšanu un personu izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā

10.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

11.

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu

12.

Jūrmalas pilsētas domes veselības veicināšanas un veselības aprūpes pieejamības palielināšanas projektu vērtēšanas nolikums

13.

Par iestāšanos Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā

14.

Par Jūrmalas pilsētas dalību Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Veselīgo pilsētu kustības tīkla 6.fāzē

15.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” pamatkapitālā

16.

Par licences kartītes un apliecinājumu izsniegšanu regulārajos pasažieru pārvadājumos Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos un licences kartītes izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumos ar vieglajiem taksometriem

17.

Par Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas

2013.-2020.gadam apstiprināšanu

18.

Par dalību projektā „Dabas daudzveidības saglabāšana dabas liegumā „Lielupes grīvas pļavas”

19.

Par elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 3.posma Tume-Rīga (Imanta) esošās elektropārvades līnijas rekonstrukcijas un jaunas elektropārvades līnijas izbūves būvniecības ieceri

20.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra lēmuma Nr.646 „Par vidi degradējošām būvēm Jūrmalā, Miera ielā 31, kadastra apzīmējumi 1300 008 8406 001 un 1300 008 8406 002” atzīšanu par spēku zaudējušu

21.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Krusas ielā 3, Jūrmalā un nosaukuma piešķiršanu

22.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 016 5006 Matildes ielā 15, Jūrmalā

23.

Par izmaiņām detālplānojumā Jūrmalā, Dzintaru prospektā 33

24.

Par dzīvokļa īpašuma Krasta ielā 13-3, Jūrmalā trešās izsoles rīkošanu

25.

Par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 19-601, Jūrmalā, izsoles atzīšanu par nenotikušu

26.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18 „Īpašumu pārvaldes nolikums”

27.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21 „Attīstības pārvaldes nolikums”

28.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 8.augusta lēmumā Nr.483 „Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas komisiju”

29.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzintari 1510 daļas iznomāšanu

Ienāk I.Blaua

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.26)

Ziņotājs:

L.Baumgarte

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

3. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Latvijas Volejbola federāciju (lēmums Nr.27)

Ziņotājs:

I.Brinkmane ziņo, ka ir sagatavots un izsniegts deputātiem izskatīšanai precizēts sadarbības līguma projekts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumiem („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sadarbības līguma noslēgšanu ar Latvijas Volejbola federāciju.

4. Par Eiropas volejbola konfederācijas (CEV) starptautisko sacensību organizēšanu pludmales volejbolā Jūrmalā 2014.gada 28-31.augustā (lēmums Nr.28)

Ziņotājs:

I.Brinkmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Eiropas volejbola konfederācijas (CEV) starptautisko sacensību organizēšanu pludmales volejbolā Jūrmalā 2014.gada 28-31.augustā.

5. Par „Pasaules senioru spēļu 2013” (World Master Games) Jūrmalas senioru-medaļu ieguvēju prēmēšanu (lēmums Nr.29)

Ziņotājs:

I.Brinkmane

Izsakās:

A.Ābelītis - viņaprāt, šie seniori ar sportu nodarbojas tomēr vairāk sava prieka pēc, tāpēc, uzskata, ka lietderīgāk būtu šo summu novirzīt Sporta skolas attiecīgo sporta veidu bērnu sekciju darbībai. Balsojumā par šo lēmumprojektu atturēsies.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – 3 (A.Ābelītis, L.Loskutova, K.Siņkeviča)), nolēma pieņemt lēmumu par „Pasaules senioru spēļu 2013” (World Master Games) Jūrmalas senioru-medaļu ieguvēju prēmēšanu.

Iziet R.Mežeckis

6. Kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikums (nolikums Nr.2)

Ziņotājs:

A.Miltiņa ziņo, ka, saskaņā ar Budžeta nodaļas vadītājas piezīmi, ir nepieciešams papildināt nolikuma projekta 11.2.apakšpunktu ar tekstu: „ Ja projekta pieteicējs ir pašvaldības budžeta finansēta institūcija, tad pašvaldības budžeta līdzekļi nav uzskatāmi kā projekta pieteicēja pašu finansējums”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu ar papildinājumu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt Kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikumu.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.656 „Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisiju” (lēmums Nr.30)

Ziņotājs:

I.E.Drupa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Blaua nebalso, R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.656 „Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisiju”.

Ienāk R.Mežeckis

8. Par nodrošināšanu ar pagaidu dzīvojamo telpu (lēmums Nr.31)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nodrošināšanu ar pagaidu dzīvojamo telpu.

9. Par dzīvojamo telpu piešķiršanu, īres līgumu noslēgšanu un personu izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā (lēmums Nr.32)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu piešķiršanu, īres līgumu noslēgšanu un personu izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā.

10. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.33)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča, ), „pret” – nav, „atturas” – nav, L.Maziņa nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

11. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu (lēmums Nr.34)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča, L.Maziņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu.

12. Jūrmalas pilsētas domes veselības veicināšanas un veselības aprūpes pieejamības palielināšanas projektu vērtēšanas nolikums (nolikums Nr.3)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt Jūrmalas  pilsētas domes veselības veicināšanas un veselības aprūpes pieejamības palielināšanas projektu vērtēšanas nolikumu.

13. Par iestāšanos Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā (lēmums Nr.35)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par iestāšanos Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā.

14. Par Jūrmalas pilsētas dalību Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Veselīgo pilsētu kustības tīkla 6.fāzē (lēmums Nr.36)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas dalību Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Veselīgo pilsētu kustības tīkla 6.fāzē.

15. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” pamatkapitālā (lēmums Nr.37)

Ziņotājs:

E.Venters

Izsakās:

A.Ābelītis lūdz E.Venteru uz nākamo domes sēdi ziņot par Telšu ielas tehnisko stāvokli, kur SIA „Jūrmalas ūdens” veica rakšanas darbus.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” pamatkapitālā.

16. Par licences kartītes un apliecinājumu izsniegšanu regulārajos pasažieru pārvadājumos Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos un licences kartītes izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumos ar vieglajiem taksometriem (lēmums Nr.38)

Ziņotājs:

M.Ābelītis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par licences kartītes un apliecinājumu izsniegšanu regulārajos pasažieru pārvadājumos Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos un licences kartītes izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumos ar vieglajiem taksometriem.

17. Par Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2020.gadam apstiprināšanu (lēmums Nr.39)

Ziņotājs:

A.Legante

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2020.gadam apstiprināšanu.

18. Par dalību projektā „Dabas daudzveidības saglabāšana dabas liegumā „Lielupes grīvas pļavas”” (lēmums Nr.40)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Izsakās:

G.Truksnis izsaka priekšlikumu svītrot lēmumprojekta 2.punktu.

A.Ābelītis ierosina izvērtēt iespēju pašvaldībai piesaistīt komersantus arī citos projektos, piemēram, Ķemeru sanatorijas kompleksa attīstībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar G.Trukšņa priekšlikumu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību projektā „Dabas daudzveidības saglabāšana dabas liegumā „Lielupes grīvas pļavas”.

19. Par elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 3.posma Tume-Rīga (Imanta) esošās elektropārvades līnijas rekonstrukcijas un jaunas elektropārvades līnijas izbūves būvniecības ieceri (lēmums Nr.41)

Ziņotājs:

Ģ.Brambergs ziņo, ka ir sagatavoti lēmumprojekta 2 varianti – atbalstīt būvniecības ieceri ar iebildumiem un neatbalstīt to.

Izsakās:

A.Ābelītis neatbalsta šo būvniecības ieceri.

J.Visockis uzskata, ka, izskatot šo jautājumu, ir jāvērtē tas, ka ir nepieciešama esošās elektropārvades līnijas rekonstrukcija un jaunas elektropārvades līnijas izbūve.

R.Mežeckis izsakās, ka jautājums nav par to, vai esošās elektropārvades līnijas rekonstrukcija un jaunas elektropārvades līnijas izbūve ir vai nav nepieciešama, bet par to, ka ir jāmeklē alternatīvs būvniecības ieceres variants. Uzskata, ka šajā jautājumā Jūrmalas pašvaldībai ir jāaizstāv savas un iedzīvotāju intereses, kā to ir darījušas citas pašvaldības.

J.Lediņš uzskata, ka, nenoliedzami, pilsētai ir svarīga elektropārvades līnijas izbūves attīstība, taču atbalsta alternatīvu būvniecības ieceres variantu, neskarot Ķemeru nacionālā parka teritoriju un tajā esošos dabas resursus.

M.Kauliņš (A/S „Latvijas elektriskie tīkli” pārstāvis)

I.P. (iedzīvotāja)

G.Truksnis izsakās, ka nevar noliegt to, ka šāds projekts ir vajadzīgs un nepieciešams, tomēr iepazīstoties ar lēmumprojektam pievienotajiem materiāliem, nerodas pārliecība, ka šis ir dabai draudzīgākais un labākais variants, bet gan projekta attīstītājiem ekonomiski izdevīgākais, tāpēc to neatbalstīs. Uzskata, ka, vērojot salīdzinoši straujo mežu resursu atjaunošanos un neradot neatgriezeniskas sekas Jūrmalai kā kūrortpilsētai un Ķemeru nacionālā parka teritorijai ar tajā esošajiem dabas resursiem, kā arī ņemot vērā Vides pārraudzības valsts biroja un domes Attīstības pārvaldes atzinumu un iedzīvotāju izteikto viedokli, kā prioritārs būtu izskatāms alternatīvs elektropārvades līnijas izbūves variants apkārt Jūrmalas pilsētas teritorijai. Aicina deputātus vispirms balsot par lēmumprojekta variantu:

Neatbalstīt paredzēto darbību „Elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 3.posma Tume – Rīga (Imanta) esošās elektropārvades līnijas rekonstrukcija un jaunas elektropārvades līnijas izbūve Jūrmalas pilsētas teritorijā” saskaņā ar 2013.gada 3.septembra A/S „Latvijas elektriskie tīkli” iesniegumu Nr.202600-01-1667.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Adijāne nebalso), nolēma pieņemt lēmumu neatbalstīt paredzēto darbību „Elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 3.posma Tume – Rīga (Imanta) esošās elektropārvades līnijas rekonstrukcija un jaunas elektropārvades līnijas izbūve Jūrmalas pilsētas teritorijā” saskaņā ar 2013.gada 3.septembra A/S „Latvijas elektriskie tīkli” iesniegumu Nr.202600-01-1667.

20. Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra lēmuma Nr.646 „Par vidi degradējošām būvēm Jūrmalā, Miera ielā 31, kadastra apzīmējumi 1300 008 8406 001 un 1300 008 8406 002” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.42)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra lēmuma Nr.646 „Par vidi degradējošām būvēm Jūrmalā, Miera ielā 31, kadastra apzīmējumi 1300 008 8406 001 un 1300 008 8406 002” atzīšanu par spēku zaudējušu.

21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Krusas ielā 3, Jūrmalā un nosaukuma piešķiršanu (lēmums Nr.43)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Krusas ielā 3, Jūrmalā un nosaukuma piešķiršanu.

22. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 016 5006 Matildes ielā 15, Jūrmalā (lēmums Nr.44)

Ziņotājs:

V.Zvejniece ziņo, ka lēmumprojekta 1.rindkopā ir nepieciešams redakcionāls labojums.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar redakcionālu labojumu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 016 5006 Matildes ielā 15, Jūrmalā.

23. Par izmaiņām detālplānojumā Jūrmalā, Dzintaru prospektā 33 (lēmums Nr.45)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par izmaiņām detālplānojumā Jūrmalā, Dzintaru prospektā 33.

24. Par dzīvokļa īpašuma Krasta ielā 13-3, Jūrmalā trešās izsoles rīkošanu (lēmums Nr.46)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Krasta ielā 13-3, Jūrmalā trešās izsoles rīkošanu.

25. Par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 19-601, Jūrmalā, izsoles atzīšanu par nenotikušu (lēmums Nr.47)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 19-601, Jūrmalā, izsoles atzīšanu par nenotikušu.

26. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18 „Īpašumu pārvaldes nolikums” (nolikums Nr.4)

Ziņotājs:

S.Brauere ziņo, ka, saskaņā ar Revīzijas un audita nodaļas priekšlikumu, ir nepieciešams 7.18.apakšpunktu papildināt ar vārdiem: „un veikt to izpildes kontroli”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu ar papildinājumu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18 „Īpašumu pārvaldes nolikums”.

27. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21 „Attīstības pārvaldes nolikums” (nolikums Nr.5)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21 „Attīstības pārvaldes nolikums”.

28. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 8.augusta lēmumā Nr.483 „Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas komisiju” (lēmums Nr.48)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 8.augusta lēmumā Nr.483 „Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas komisiju”.

29. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzintari 1510 daļas iznomāšanu (lēmums Nr.49)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzintari 1510 daļas iznomāšanu.

Sēde slēgta 12.45

Nākamā kārtējā domes sēde 2014.gada 20.februārī plkst.11.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2014.gada 5.februārī.


Lejupielāde: DOC un PDF