Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 20.februārīNr. 51

protokols Nr. 4, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675
„Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” II nodaļas 19.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk–Lēmums):

1.1. Lēmuma 13.pielikumu (informatīvi-sākumskola „Ābelīte”) papildināt ar šādu amata vienību:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

21.

Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs

1

491

491

1.2. Lēmuma 37.pielikumā (informatīvi – Jūrmalas pilsētas dome) 97.amata vienību:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

97.

Vecākais referents

2

1174

2348

turpmāk izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

97.

Vecākais referents

3

1174

3522

2. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 3.martu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF