Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.aprīlīNr. 150

protokols Nr. 8, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675
Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” II nodaļas 19.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk–Lēmums):

1.1. Lēmuma 36.pielikumu (informatīvi-Jūrmalas Kultūras centrs) papildināt ar šādām amata vienībām:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

14.1

Repetitors

0.5

665

333

Filiāle – Mākslinieku nams

20.1

Administrators

1

787

787

1.2. Lēmuma 37.pielikumā (informatīvi – Jūrmalas pilsētas dome):

1.2.1. 20.amata vienību:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

20

Vecākais lietvedis

1

1174

1174

turpmāk izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

20

Vadītāja vietnieks

1

1647

1647

1.2.2. 74.Attīstības pārvalde- papildināt ar šādām amata vienībām:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

90.1

4.4. Būvniecības projektu vadības nodaļa

90.2

Nodaļas vadītājs

1

1917

1917

90.3

Vadītāja vietnieks

1

1647

1647

90.4

Eksperts būvniecības jautājumos

3

1174

3522

1.2.3. Izslēgt šādas amata vienības:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

122

Vadītāja vietnieks

1

1647

1647

123

Plānošanas inženieris

1

1318

1318

1.2.4. 11. un 12.amata vienības:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

11

Kancelejas vadītājs

1

1647

1647

12

Vecākais lietvedis

1

1174

1174

turpmāk izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

11

Kancelejas vadītājs

1

1917

1917

12

Kancelejas vadītāja vietnieks

1

1647

1647

2. Lēmuma 1.2.2., 1.2.3.punkts stājas spēkā 2014.gada 19.maijā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF