Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.aprīlīNr. 182

protokols Nr. 8, 38. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.932
„Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Vidus prospektā 21”

Pamatojoties uz I.S., p.k. *** (turpmāk – Iesniedzējs), 2013.gada 29.novembra iesniegumu, reģistrācijas Nr.1.2-1/4716 (turpmāk – Iesniegums) un Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.daļu, Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) tiek ierosināta administratīvā lieta.

Izvērtējot lietas materiālus, Dome konstatēja šādus lietā svarīgus faktus:

[1] 2009.gada 3.decembrī Dome pieņēma lēmumu Nr.932 „Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Vidus prospektā 21” (turpmāk – Lēmums Nr.932).

[1.1] Lēmuma Nr.932 1.punktā Iesniedzējam tika uzdots novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 2109 Vidus prospektā 21, Jūrmalā (turpmāk – Zemes gabals) un līdz 2013.gada 1.oktobrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā (turpmāk – Būvvalde) akceptēt būvprojektu un saņemt būvatļauju dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 007 2109 001) rekonstrukcijai (turpmāk – Dzīvojamā māja) un palīgēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 007 2109 003) būvniecībai (turpmāk – Palīgēka) un nodot būves ekspluatācijā.

[1.2] Lēmuma Nr.932 21.punkta 21.1.apakšpunktā Iesniedzējam tika uzdots līdz 2013.gada 1.decembrim atjaunot dzīvojamo māju ar kadastra apzīmējumu 1300 007 2109 001 Vidus prospektā 21, Jūrmalā iepriekšējā stāvoklī un nojaukt patvaļīgi uzbūvēto palīgēku (būves kadastra apzīmējums 1300 007 2109 003) Vidus prospektā 21, Jūrmalā.

[2] Būvvaldē nav iesniegts būvprojekts Dzīvojamās mājas rekonstrukcijai un Palīgēkas būvniecībai, un nav izdota būvatļauja.

[3] 2013.gada 29.novembrī Domes Pilsētplānošanas nodaļa saņēma Iesniedzēja Iesniegumu ar lūgumu par Lēmuma Nr.932 izpildes termiņa pagarināšanu. Termiņa pagarināšanas nepieciešamību Iesniedzējs argumentē ar to, ka Lēmuma Nr.932 izpildes procesā ir izstrādāts un no institūciju puses saskaņots Dzīvojamās mājas rekonstrukcijas tehniskais projekts. Uz tehniskā projekta ir nepieciešams kopīpašnieces L.A. paraksts, kuru viņa neparaksta, tāpēc Jūrmalas tiesā ir celta prasība par projekta saskaņošanu. Iepriekš minēto apstākļu dēļ Iesniedzēja lūdz pagarināt Lēmuma Nr.932 izpildes termiņu līdz 2014.gada 31.decembrim.

2014.gada 6.februāra vēstulē Domes Pilsētplānošanas nodaļa lūdza Iesniedzēju iesniegt dokumentus, kas apliecinātu Iesniegumā minēto tiesvedību.

2014.gada 26.aprīlī Domes Pilsētplānošanas nodaļa saņēma Iesniedzējas iesniegumu (reģistrācijas Nr.14-3/791) ar pievienotiem dokumentiem par to, ka Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas tiesvedībā atrodas civillieta Nr. CA-0112-14/12, I.S. prasībā pret L.A. par lietošanas tiesību noteikšanu un par pienākumu uzlikšanu saskaņot projektu un lietošanas līguma grozīšanu.

Izskatot Domes rīcībā esošos dokumentus, tai skaitā, Iesniegumu, Dome secina:

[4] Lietā nav strīda par to, ka Lēmuma Nr.932 1.punkta un 21.punkta 21.1.apakšpunkta izpildes termiņš ir beidzies (sk. [1], [2] un [3]) un patvaļīgas būvniecības radītās sekas Zemes gabalā nav novērstas.

[5] Administratīvā procesa likuma 65.panta otrajā daļā ir noteikts, ja piemērojamā tiesību norma ļauj iestādei izlemt, vai administratīvo aktu izdot vai neizdot, bet izdošanas gadījumā nosaka tā saturu (izdošanas izvēles administratīvais akts), iestāde apsver izdošanas lietderību. Administratīvā procesa likuma 47.pantā ir noteikts, ka iestādes noteikto termiņu var pagarināt pēc administratīvā procesa dalībnieka lūguma. Tātad Domei ir administratīvā akta izdošanas izvēle. Vienlaikus vērā ņemamas Senāta atziņas [1] , ka tiesību piemērotājam ir pienākums ne vien formāli piemērot tiesību normu, bet arī pārbaudīt, vai personai uzliktais pienākums nav nesamērīgs. Līdz ar to, Domei ir nepieciešams apsvērt pieņemamā lēmuma samērīgumu.

[6] 2013.gada 29.novembrī Domes Pilsētplānošanas nodaļa ir saņēmusi Iesniedzēja Iesniegumu ar lūgumu pagarināt Lēmuma Nr.932 izpildes termiņu.

No Iesnieguma satura ir saprotams, ka Iesniedzējs ir gatavs izpildīt Lēmumu Nr.932, norādot, ka izpildei ir nepieciešams papildus laiks sakarā ar uzsākto tiesvedību un tātad Lēmuma Nr.932 izpildes termiņa pagarinājums.

[7] Dome, izvērtējot lietas apstākļus un Iesniegumā norādītos apstākļus, secina, ka ir iespējams pagarināt Lēmuma Nr.932 izpildes termiņu (sk. [5] un [6] punktu). Tātad ir iespējams pieņemt privātpersonai saudzējošāku lēmumu.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta otrās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, 79.panta pirmo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Grozīt Lēmuma Nr.932 1.punktu, izsakot šādā redakcijā:

„1. Uzdot nekustamā īpašuma Vidus prospektā 21, Jūrmalā kopīpašniecei un būvētājai I.S., personas kods ***, novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 2109 Vidus prospektā 21, Jūrmalā un līdz 2014.gada 31.decembrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijā būvprojektu un saņemt būvatļauju dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 007 2109 001) rekonstrukcijai un palīgēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 007 2109 003) būvniecībai un nodot būves ekspluatācijā”.

2. Grozīt lēmuma Nr.932 21.punktu un 21.1.apakšpunktu, izsakot šādā redakcijā:

„21. Lēmuma 1. un 2.punkta neizpildes gadījumā:

21.1. I.S., personas kods ***, līdz 2015.gada 1.martam atjaunot dzīvojamo māju (būves kadastra apzīmējums 1300 007 2109 001) Vidus prospektā 21, Jūrmalā iepriekšējā stāvoklī un nojaukt patvaļīgi uzbūvēto palīgēku (būves kadastra apzīmējums 1300 007 2109 003) Vidus prospektā 21, Jūrmalā.”

3. Lēmuma 1.punktā uzlikto pienākumu neizpildes gadījumā, Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370. panta noteikumiem, administratīvā akta adresātam ir tiesības uzlikt piespiedu naudu.

4. Lēmumu Nr.932 pārējā daļā atstāt negrozītu.

5. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājam.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis[1] Augstākās tiesas Senāta 2010.gada 15.aprīļa spriedums lietā Nr.SKA-86/2010, Augstākās tiesas Senāta 2012.gada 12.oktobra spriedums lietā Nr.SKA -422/2012.


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF