Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 15.maijāNr. 206

protokols Nr. 9, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675
„Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” II nodaļas 19.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk–Lēmums):

Lēmuma 37.pielikumu (informatīvi – Jūrmalas pilsētas dome) papildināt ar šādu amata vienību:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

IZGLĪTĪBAS NODAĻA

199.1

Vecākais referents

1

1174

1174

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF