Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 23.05.2014. Stājas spēkā 24.05.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 15.maijāNr. 243

protokols Nr. 9, 42. punkts

Par tematiskā plānojuma „Ķemeru attīstības vīzija” apstiprināšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012.gada 22.novembra lēmumu Nr.642 „Par tematiskā plānojuma „Ķemeru attīstības vīzija” izstrādes uzsākšanu” tika uzsākta tematiskā plānojuma izstrāde. Ar Domes 2014.gada 20.februāra lēmumu Nr.84 „Par tematiskā plānojuma „Ķemeru attīstības vīzija” nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tematiskais plānojums tika nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Publiskā apspriešana notika no 2014.gada 27.februāra līdz 2014.gada 31.martam.

Domē ir iesniegts izstrādātais tematiskais plānojums, sagatavots ziņojums par institūciju atsauksmēm, kā arī komentāri par fizisko un juridisko personu atsauksmēm par tematisko plānojumu.

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, un saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 125.punktu un 126.punktu, izskatot Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2014.gada 9.maija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/8) Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt tematisko plānojumu „Ķemeru attīstības vīzija”.

2. Domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai elektroniski nosūtīt šo lēmumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

3. Domes Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par tematiskā plānojuma „Ķemeru attīstības vīzija” apstiprināšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē.

4. Tematiskais plānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Ķemeru attīstības vīzija PDF

Ķemeru attīstības vīzijas kopsavilkums PDF

Ķemeru attīstības vīzijas pārskats PDF


Lejupielāde: DOC un PDF