Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 12.jūnijāNr. 279

protokols Nr. 10, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675
„Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” II nodaļas 19.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums):

1.1. Lēmuma 9.pielikumā (informatīvi - pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte”):

16.amata vienību:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

16.

Ēkas un teritorijas uzraugs

2,5

385

963

turpmāk izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

16.

Ēkas un teritorijas uzraugs

3

385

1155

1.2. Lēmuma 38.pielikumā (informatīvi - Pašvaldības aģentūra Jūrmalas sociālās aprūpes centrs):

amata vienības:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

33

Sporta instruktors

1,5

466

699

50

Fizioterapeits

0,3

965

290

turpmāk izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

33

Sporta instruktors

1,75

466

816

50

Fizioterapeits

0,5

965

483

2. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 26.jūniju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF