Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.jūlijāNr. 325

protokols Nr. 11, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675
„Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” II nodaļas 19.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk–Lēmums):

1. Lēmuma 31.pielikumu (informatīvi-Labklājības pārvalde) papildināt ar šādām amata vienībām:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Sabiedrības integrācijas nodaļa

32

Sabiedrības integrācijas nodaļas vadītājs

1

994

994

33

Projektu koordinators

2

858

1716

2. Lēmuma 37.pielikumā (informatīvi – Jūrmalas pilsētas dome):

2.1. Attīstības pārvaldi papildināt ar šādu amata vienību:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

ATTĪSTĪBAS PĀRVALDE

74.1

Vecākais referents

1

1174

1174

2.2. 90.4.amata vienību:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

90.4

Eksperts būvniecības jautājumos

3

1174

3522

turpmāk izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

90.4

Eksperts būvniecības jautājumos

2

1174

2348

2.3. izveidot amata vienību:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

4.4. Būvniecības projektu vadības nodaļa

90.5

Vecākais eksperts būvniecības jautājumos

1

1318

1318

2.4. izslēgt 126.amata vienību:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

126

Vecākais referents

1

1174

1174

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF