Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2014.gada 10.jūlijāNr.11

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1100

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Liene Zalkovska

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe (nepiedalās no plkst. 1205-1220), Anita Adijāne, Juris Visockis Arnis Ābelītis, Ligita Maziņa, Jānis Lediņš, Karina Siņkeviča, Larisa Loskutova, Aigars Tampe, Boriss Doņņikovs, Iveta Blaua

Nepiedalās deputāti:

Romāns Mežeckis

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora vietnieka p.i.

Arturs Grants

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i.

Aivars Paegle

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļas vadītāja p.i.

Inese Strūberga

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja p.i.

Elita Grante

Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja p.i.

Edgars Stobovs

Pašvaldības īpašumu nodaļas referente

Elita Kalniņa

Personāla nodaļas vadītāja p.i.

Inārija Dzene

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Ieva Aile

Centralizētās grāmatvedības vadītāja, galvenā grāmatvede

Ināra Kundziņa

Būvniecības nodaļas vadītājs

Māris Demme

Kultūras nodaļas vadītāja p.i.

Agnese Miltiņa

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Priekšsēdētāja biroja priekšsēdētāja palīgs

Emīls Rokjānis

Saimniecības nodaļas vadītājs

Igors Strokins

Izglītības nodaļas vadītāja

Aīda Paipare

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas juriskonsulte

Laura Johansone

Pašvaldības policijas priekšnieks

Valdis Kivkucāns

Bērnu un jauniešu interešu centra direktore

Evija Majore

SIA „Jūrmalas ūdens” projektu ieviešanas vienība

Anda Zaķe

Ārējais eksperts personāla jautājumos

Guna Voitkāne

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu”

3.

Par pašvaldības darbinieku darba izpildes kvalitātes novērtēšanas sistēmas apstiprināšanu

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūcijas amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumā Nr.585 „Par papildatvaļinājumu piešķiršanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

6.

Grozījums Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā Nr.390 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

8.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada publisko pārskatu

9.

Par nekustamā īpašuma nomas/īres maksas debitoru parādu piedziņas kārtības noteikumiem

10.

Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā” īstenošanu

11.

Par tiešā pakalpojuma līguma piešķiršanu pasažieru pārvadājumos ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes autobusos

12.

Par vienreizēja pašvaldības pabalsta piešķiršanu

13.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā” īstenošanai

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.77 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžeta apstiprināšanu”

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.200 „Par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” III kārtas īstenošanu”

16.

Par Eiropas Komisijas projekta „Kopā mēs varam vairāk” noslēgumu

17.

Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs

18.

Par dzīvojamās telpas piešķiršanu, īres līguma noslēgšanu un personas izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā

19.

Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

20.

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu

21.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

22.

Jūrmalas pilsētas teritorijas namīpašumu uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi

23.

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Āraišu ielā 5, Jūrmalā

24.

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Raiņa ielā 108, Jūrmalā

25.

Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Turaidas ielā 20, Jūrmalā

26.

Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Vikingu ielā 72, Jūrmalā

27.

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Zigfrīda Meierovica prospektā 5, Jūrmalā

28.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 2605 Piestātnes ielā 16, Jūrmalā

29.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmumā Nr.761 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Upmalas ielā 2 (zemes kadastra apzīmējums 1300 005 0301)”

30.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmumā Nr.90 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 5105 Brīvības ielā 110, Jūrmalā”

31.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 2.novembra lēmumā Nr.1054 „Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 5 (kadastra Nr.1300 001 1403) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

32.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 3.aprīļa lēmumā Nr.139 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 6602 002 Jūrmalā, Vienības prospektā 26A”

33.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Atbalss ielā 15, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

34.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dārzu ielā 77, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

35.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Teātra ielā 9, Jūrmalā un Teātra ielā 11, Jūrmalā

36.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Medņu ielā 102A, Jūrmalā un Eglaines ielā 7A, Jūrmalā.

37.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Silu ielā 28, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

38.

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.437 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Tirgoņu ielā 6, Jūrmalā Tirgoņu ielā 2617, Jūrmalā”

39.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmuma Nr.398 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kļavu ielā 5” atzīšanu par spēku zaudējušu

40.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kļavu ielā 5

41.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja atzinumam

42.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 77, Jūrmalā

43.

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 131

44.

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Oļģerta ielā 3, Jūrmalā

45.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 132 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

46.

Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Jūrmalā, Pļaviņu ielā 3 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

47.

Par piesaistāmo platību noteikšanu valsts nozīmes arhitektūras piemineklim Jūrmalā, Pilsoņu ielā 7/9 ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2803 002”

48.

Par nekustamā īpašuma Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 008 2611) atsavināšanu

49.

Par nekustamā īpašuma Pils ielā 1, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai „Pasaku māja „Undīne”-Zaļais ordenis

50.

Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policiju

51.

Par zemesgabala daļas Friča Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā Zemes nomas līguma noslēgšanu ar M. K.

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis noņem no darba kārtības jautājumu par nekustamā īpašuma Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 008 2611) atsavināšanu, jo tur varētu būt kaut kāds sakars ar nelikumīgu būvniecību un tas ir jāpārbauda.

Lūdz deputātus balsot par papildu jautājuma par ēku (būvju) nekustamo īpašumu Atbalss ielā 3/5 un Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā, otrās izsoles rīkošanu iekļaušanu sēdes darba kārtībā, kā pēdējo jautājumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), papildu jautājums tiek iekļauts sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildinājumu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

Darba kārtība:

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu”

3.

Par pašvaldības darbinieku darba izpildes kvalitātes novērtēšanas sistēmas apstiprināšanu

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūcijas amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumā Nr.585 „Par papildatvaļinājumu piešķiršanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

6.

Grozījums Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā Nr.390 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

8.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada publisko pārskatu

9.

Par nekustamā īpašuma nomas/īres maksas debitoru parādu piedziņas kārtības noteikumiem

10.

Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā” īstenošanu

11.

Par tiešā pakalpojuma līguma piešķiršanu pasažieru pārvadājumos ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes autobusos

12.

Par vienreizēja pašvaldības pabalsta piešķiršanu

13.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā” īstenošanai

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.77 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžeta apstiprināšanu”

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.200 „Par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” III kārtas īstenošanu”

16.

Par Eiropas Komisijas projekta „Kopā mēs varam vairāk” noslēgumu

17.

Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs

18.

Par dzīvojamās telpas piešķiršanu, īres līguma noslēgšanu un personas izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā

19.

Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

20.

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu

21.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

22.

Jūrmalas pilsētas teritorijas namīpašumu uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi

23.

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Āraišu ielā 5, Jūrmalā

24.

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Raiņa ielā 108, Jūrmalā

25.

Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Turaidas ielā 20, Jūrmalā

26.

Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Vikingu ielā 72, Jūrmalā

27.

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Zigfrīda Meierovica prospektā 5, Jūrmalā

28.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 2605 Piestātnes ielā 16, Jūrmalā

29.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmumā Nr.761 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Upmalas ielā 2 (zemes kadastra apzīmējums 1300 005 0301)”

30.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmumā Nr.90 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 5105 Brīvības ielā 110, Jūrmalā”

31.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 2.novembra lēmumā Nr.1054 „Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 5 (kadastra Nr.1300 001 1403) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

32.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 3.aprīļa lēmumā Nr.139 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 6602 002 Jūrmalā, Vienības prospektā 26A”

33.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Atbalss ielā 15, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

34.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dārzu ielā 77, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

35.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Teātra ielā 9, Jūrmalā un Teātra ielā 11, Jūrmalā

36.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Medņu ielā 102A, Jūrmalā un Eglaines ielā 7A, Jūrmalā.

37.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Silu ielā 28, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

38.

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.437 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Tirgoņu ielā 6, Jūrmalā Tirgoņu ielā 2617, Jūrmalā”

39.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmuma Nr.398 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kļavu ielā 5” atzīšanu par spēku zaudējušu

40.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kļavu ielā 5

41.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja atzinumam

42.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 77, Jūrmalā

43.

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 131

44.

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Oļģerta ielā 3, Jūrmalā

45.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 132 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

46.

Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Jūrmalā, Pļaviņu ielā 3 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

47.

Par piesaistāmo platību noteikšanu valsts nozīmes arhitektūras piemineklim Jūrmalā, Pilsoņu ielā 7/9 ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2803 002”

48.

Par nekustamā īpašuma Pils ielā 1, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai „Pasaku māja „Undīne”-Zaļais ordenis

49.

Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policiju

50.

Par zemesgabala daļas Friča Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā Zemes nomas līguma noslēgšanu ar M. K.

51.

Par ēku (būvju) nekustamo īpašumu Atbalss ielā 3/5 un Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā, otrās izsoles rīkošanu

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu” (lēmums Nr.325)

Ziņotājs:

I.Dzene

Izsakās:

J.Visockis – jautā, cik pilsētā ir neintegrētu cittautiešu?

L.Grobiņa – Jūrmalā dzīvo 49.6% latviešu tautības cilvēku, 36.6% krievu tautības cilvēku, 4.3% baltkrievu, 2.8% ukraiņu un 1.6% poļu tautības cilvēku.

J.Visockis – jautā, cik no šiem cilvēkiem nav integrēti?

G.Truksnis – skaidro, ka ir jāsaprot, ka integrācijas jautājumi ir svarīgi jautājumi, kuri skar ne tikai mazākumtautību integrāciju. Ir pilsētas, kurās ir integrācijas pārvaldes. Mums integrācijas politikas jautājumu risināšanai līdz šim nebija neviena struktūra izveidota. Integrācija neskar tikai mazākumtautību integrāciju, bet arī dažādu minoritāšu, cilvēku ar īpašām vajadzībām un dažādu sociālo slāņu integrāciju. Līdz šim Labklājības pārvalde nodarbojās tikai ar sociālo pabalstu izsniegšanu un sociālo vajadzību apmierināšanu saistošo noteikumu noteiktajā apmērā, bet ar integrācijas jautājumu politiku nenodarbojās neviens, tāpēc ir lietderīgi izveidot šādu nodaļu, kas ar to nodarbotos.

A.Tampe – Piekrīt, ka integrācija ir ļoti daudzveidīga, taču jautā, kādēļ šis jautājums ir aktuāls tieši šobrīd? Līdz šim integrācijas procesi ir notikuši gan sociālajā sfērā, gan kultūras sfērā, gan nacionālajā ziņā, tad kāpēc tieši tagad jāveido nodaļa ar trīs štata vienībām?

G.Truksnis – Uzskata, ka kaut kad ir jāsāk. Iepriekš šīs funkcijas bija sadrumstalotas pa dažādām struktūrām un tika veiktas nepilnīgi. Nekad nav par vēlu lietas sakārtot un šo jomu attīstīt, tāpēc ir šāds lēmums par jaunas nodaļas izveidošanu.

J.Visockis – uzskata, ka nodaļu veidot varētu, bet komiteju gan nevajadzētu. Līdzekļus, kas paredzēti nodaļas un komitejas darba nodrošināšanai vajadzētu izmantot citiem mērķiem, piemēram, tirdziņa Dubultos pie dzelzceļa attīstībai, vai ielu asfaltēšanai. Uzskata, ka 53 000 tiks vienkārši izmesti gaisā.

A.Ābelītis – uzskata, ka gan pie mazākumtautībām, gan kultūrā, gan sportā jau veiksmīgi notiek integrācija. Ar varu nebūs iespējams integrēt nevienu pieaugušo, tāpēc uzskata, ka pareizi būtu šo naudu investēt bērnos. Sportā, kultūrā, izglītībā. Bērnus jau no mazotnes audzināt par mūsu sabiedrības pilnvērtīgu sastāvdaļu. Uzskata, ka ieguldīt līdzekļus cilvēku integrācijā, kas vairāk kā 20 gadus dzīvo zemē, kuru tā arī neuzskata par savu, būtu aplama rīcība.

D.Riņķe – Atbalsta nodaļas izveidošanu, jo līdz šim vērojot Labklājības pārvaldes darbu ir kļuvis skaidrs, ka darba ir ļoti daudz un resursu pietrūkst. Labklājības pārvalde strādā gan ar veselības veicināšanas projektiem, gan integrācijas projektiem. Integrācijas projektiem ir piešķirta diezgan liela naudas summa, bet organizācijām ir lielas problēmas uzrakstīt projektus un saņemt to finansējumu, ko viņi varētu. Uzskata, ka, ja būtu nodaļa, kas dotu padomus organizācijām integrācijas projektu jautājumos, tad projekti varētu būt daudz lielāki. Izveidojot šo nodaļu tai būtu ļoti daudz darba.

A.Ābelītis – uzsver, ka iepriekš teiktais neattiecās uz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Uzskata, ka vislabākais integrācijas veids ir sports un kultūra. Tas ir tas, kas veido kopību sabiedrībā.

G.Truksnis – Ir jāsaprot, ka sabiedrības integrācija ir daudz plašāks jēdziens nekā mēs gribām redzēt. Tas attiecas gan uz mazākumtautībām, gan dažādiem interešu slāņiem, dažādiem sociālajiem slāņiem, dažādiem veselības stāvokļiem. Tas ir ļoti plašs darba lauks. Aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Lediņš, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – 2 (J.Visockis, A.Ābelītis), „atturas” – 1 (A.Tampe)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu”.

3. Par pašvaldības darbinieku darba izpildes kvalitātes novērtēšanas sistēmas apstiprināšanu (lēmums Nr.326)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības darbinieku darba izpildes kvalitātes novērtēšanas sistēmas apstiprināšanu.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūcijas amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (nolikums Nr.14)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Izsakās:

A.Ābelītis – Uzskata, ka būtu jāpārskata atalgojumu sistēma Pašvaldības policijas darbiniekiem, jo nedrīkst būt situācija, ka pašvaldības policisti strādā vēl 2-3 darba vietās.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūcijas amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumā Nr.585 „Par papildatvaļinājumu piešķiršanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (lēmums Nr.327)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – 1 (J.Visockis)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumā Nr.585 „Par papildatvaļinājumu piešķiršanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.

6. Grozījums Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistoši noteikumi Nr.17)

Ziņotājs:

A.Liepiņa

Izsakās:

A.Tampe – Uzskata, ka šādas komitejas izveidošana ir nelietderīga un radīs tikai haosu. Šobrīd strādā Sociālo un veselības jautājumu komitejā. Komiteju vada Dace Riņķe, kura ir izglītota, kompetenta un zinoša savā sfērā. Uzskata, ka viņa pilnā mērā spēj atrisināt visus sociālos un veselības jautājumus. Tāpat ir virkne citu komiteju, piemēram, Sporta un jaunatnes jautājumu komiteja, kuru vada Irēna Kausiniece. Arī viņa var atrisināt visus jautājumus kas ar šo sfēru saistīti, t.sk. ar integrāciju. Veidot vēl vienu komiteju, nebūtu lietderīgi. Lietderīgāk būtu šo naudu izmantot citiem mērķiem. Kā zinām šobrīd notiek ūdenssaimniecības projekta realizācija un tur, kur liks jauno ūdensvadu, pusei ielas paliks vecais asfalta segums un pusei ielas tiks uzklāts jaunais asfalta segums. Kāpēc nevarētu šos līdzekļus izmantot, lai sakārtotu pilsētu?

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 9 (G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Lediņš, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – 1 (A.Ābelītis), „atturas” – 4 (M.Stulpiņš, J.Visockis, A.Tampe, I.Blaua)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā Nr.390 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām” (lēmums Nr.328)

Ziņotājs:

A.Liepiņa

Izsakās:

I.Blaua – lūdz veikt labojumu lēmuma 4.punktā vārdus „Iveta Adijāne” labojot uz vārdiem „Anita Adijāne”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar labojumu („par” – 10 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Lediņš, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – 1 (J.Visockis), „atturas” – (A.Tampe, I.Blaua, A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā Nr.390 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”.

8. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada publisko pārskatu (lēmums Nr.329)

Ziņotājs:

I.Aile

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada publisko pārskatu.

9. Par nekustamā īpašuma nomas/īres maksas debitoru parādu piedziņas kārtības noteikumiem (lēmums Nr.330)

Ziņotājs:

I.Kundziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nomas/īres maksas debitoru parādu piedziņas kārtības noteikumiem.

10. Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā” īstenošanu (lēmums Nr.331)

Ziņotājs:

E.Stobovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā” īstenošanu.

11. Par tiešā pakalpojuma līguma piešķiršanu pasažieru pārvadājumos ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes autobusos (lēmums Nr.332)

Ziņotājs:

E.Stobovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par tiešā pakalpojuma līguma piešķiršanu pasažieru pārvadājumos ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes autobusos.

12. Par vienreizēja pašvaldības pabalsta piešķiršanu (lēmums Nr.333)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par vienreizēja pašvaldības pabalsta piešķiršanu.

13. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā” īstenošanai (lēmums Nr.334)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā” īstenošanai.

14. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.77 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.18)

Ziņotājs:

I.Brača – Ir iesniegts saistošo noteikumu papildinājums. Saistošie noteikumi paredz samazināt apropriācijas rezervi pa 142 425 euro, t.sk. Kultūras aktivitāšu nodrošināšanai 28 400 euro, izglītības nozarei 26 303 euro, satiksmes plūsmas mērīšanai 18 000 euro un pašvaldības dzīvokļu remontiem un dienesta viesnīcu attīstīšanai 40 100, kā arī citiem mērķiem. Tāpat saistošie noteikumi paredz sadalīt maksas pakalpojumu atlikumus atbilstoši iestāžu pieprasījumiem, kā arī apstiprināt tāmi projektam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā”.

Izsakās:

A.Tampe – vai ir iespējams atrast līdzekļus asfalta seguma atjaunošanai pilnā apmērā visām tām ielām, kur tiek realizēts ūdenssaimniecības projekts?

I.Brača – ir nepieciešams SIA „Jūrmalas ūdens” pieprasījums, šobrīd ir saņemts iesniegums par Asaru prospektu.

J.Lediņš – lūdz svītrot saistošo noteikumu.2.1.3.punktu, jo satiksmes intensitātes mērijumi šobrīd vairs nav aktuāli.

A.Tampe – lūdz papildināt saistošos noteikumus piešķirot papildus līdzekļus 1000 euro apmērā politiski represētajām personām, degvielas izmaksām, lai varētu aizbraukt uz Lesteni.

L.Loskutova –Kad sagatavo papildinājumus budžeta grozījumiem, tie būtu savlaicīgi jāiesniedz izskatīšanai komitejās, jo nebūtu nekādu iebildumu par Tampes kunga priekšlikumu, bet nezin, vai tas ir tiesiski. Dome ne vienmēr var iedalīt naudu privātām personām, benzīnam, vai citiem mērķiem.

G.Truksnis – Jautājumu par papildus līdzekļus 1000 euro apmērā piešķiršanu politiski represētajām personām, degvielas izmaksu segšanai virzīt izskatīšanai komitejās parastajā kārtībā un tikai tad domes sēdē. Lūdz deputātus balsot par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem un svītrojot 2.1.3.punktu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar labojumu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.77 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžeta apstiprināšanu”.

15. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.200 „Par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” III kārtas īstenošanu” (lēmums Nr.335)

Ziņotājs:

A.Zaķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.200 „Par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” III kārtas īstenošanu”.

16. Par Eiropas Komisijas projekta „Kopā mēs varam vairāk” noslēgumu (lēmums Nr.336)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Eiropas Komisijas projekta „Kopā mēs varam vairāk” noslēgumu.

17. Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs (saistošie noteikumi Nr.19)

Ziņotājs:

A.Paipare

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs.

18. Par dzīvojamās telpas piešķiršanu, īres līguma noslēgšanu un personas izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā (lēmums Nr.337)

19. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.338)

20. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.339)

21. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.340)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, I.Blaua, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājusi D.Riņķe), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas piešķiršanu, īres līguma noslēgšanu un personas izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā.

2. Pieņemt lēmumu par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

3. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu.

4. Pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

22. Jūrmalas pilsētas teritorijas namīpašumu uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi (saistošie noteikumi Nr.20)

Ziņotājs:

V.Kivkucāns

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, I.Blaua, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājusi D.Riņķe), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas teritorijas namīpašumu uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumiem.

23. Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Āraišu ielā 5, Jūrmalā (lēmums Nr.341)

24. Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Raiņa ielā 108, Jūrmalā (lēmums Nr.342)

25. Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Turaidas ielā 20, Jūrmalā (lēmums Nr.343)

26. Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Vikingu ielā 72, Jūrmalā (lēmums Nr.344)

27. Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Zigfrīda Meierovica prospektā 5, Jūrmalā (lēmums Nr.345)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, I.Blaua, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājusi D.Riņķe), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Āraišu ielā 5, Jūrmalā.

2. Pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Raiņa ielā 108, Jūrmalā.

3. Pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Turaidas ielā 20, Jūrmalā.

4. Pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai Vikingu ielā 72, Jūrmalā.

5. Pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Zigfrīda Meierovica prospektā 5, Jūrmalā.

28. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 2605 Piestātnes ielā 16, Jūrmalā (lēmums Nr.346)

29. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmumā Nr.761 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Upmalas ielā 2 (zemes kadastra apzīmējums 1300 005 0301)” (lēmums Nr.347)

30. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmumā Nr.90 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 5105 Brīvības ielā 110, Jūrmalā” (lēmums Nr.348)

31. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 2.novembra lēmumā Nr.1054 „Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 5 (kadastra Nr.1300 001 1403) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai” (lēmums Nr.349)

32. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 3.aprīļa lēmumā Nr.139 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 6602 002 Jūrmalā, Vienības prospektā 26A” (lēmums Nr.350)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

Upmalas ielas 2 kopīpašniece – nepietiek laika, vajadzētu garāku termiņu.

V.Zvejniece – Šeit ir bijušas vēsturiski izveidotas palīgceltnes, kas atradās ārpus zemesgabala robežām, kādas ir noteiktas pie privatizējamās dzīvojamās mājas, un šobrīd ir problēmas lai šīs palīgceltnes izvietotu zemesgabalā. Uzskata, ka noteikto termiņu pēc kopīpašnieku iesnieguma varēs pagarināt.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, I.Blaua, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājusi D.Riņķe), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 2605 Piestātnes ielā 16, Jūrmalā.

2. Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmumā Nr.761 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Upmalas ielā 2 (zemes kadastra apzīmējums 1300 005 0301)”.

3. Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmumā Nr.90 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 5105 Brīvības ielā 110, Jūrmalā”.

4. Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 2.novembra lēmumā Nr.1054 „Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 5 (kadastra Nr.1300 001 1403) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”.

5. Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 3.aprīļa lēmumā Nr.139 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 6602 002 Jūrmalā, Vienības prospektā 26A”.

33. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Atbalss ielā 15, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.351)

34. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dārzu ielā 77, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.352)

35. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Teātra ielā 9, Jūrmalā un Teātra ielā 11, Jūrmalā (lēmums Nr.353)

36. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Medņu ielā 102A, Jūrmalā un Eglaines ielā 7A, Jūrmalā (lēmums Nr.354)

37. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Silu ielā 28, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.355)

38. Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.437 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Tirgoņu ielā 6, Jūrmalā Tirgoņu ielā 2617, Jūrmalā” (lēmums Nr.356)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, I.Blaua, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājusi D.Riņķe), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Atbalss ielā 15, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

2. Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dārzu ielā 77, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

3. Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Teātra ielā 9, Jūrmalā un Teātra ielā 11, Jūrmalā.

4. Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Medņu ielā 102A, Jūrmalā un Eglaines ielā 7A, Jūrmalā.

5. Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Silu ielā 28, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

6. Pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.437 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Tirgoņu ielā 6, Jūrmalā Tirgoņu ielā 2617, Jūrmalā”.

39. Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmuma Nr.398 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kļavu ielā 5” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.357)

40. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kļavu ielā 5 (lēmums Nr.358)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, I.Blaua, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājusi D.Riņķe), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmuma Nr.398 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kļavu ielā 5” atzīšanu par spēku zaudējušu.

2. Pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kļavu ielā 5.

41. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja atzinumam (lēmums Nr.359)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, I.Blaua, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājusi D.Riņķe), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja atzinumam.

42. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 77, Jūrmalā (lēmums Nr.360)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, I.Blaua, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājusi D.Riņķe), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 77, Jūrmalā.

43. Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 131 (lēmums Nr.361)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, I.Blaua, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis), balsošanas laikā izgājusi D.Riņķe), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 131.

44. Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Oļģerta ielā 3, Jūrmalā (lēmums Nr.362)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, I.Blaua, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājusi D.Riņķe), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Oļģerta ielā 3, Jūrmalā.

45. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 132 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.363)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, I.Blaua, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājusi D.Riņķe), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 132 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

46. Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Jūrmalā, Pļaviņu ielā 3 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.364)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, A.Adijāne, I.Blaua, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājusi D.Riņķe), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Jūrmalā, Pļaviņu ielā 3 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

47. Par piesaistāmo platību noteikšanu valsts nozīmes arhitektūras piemineklim Jūrmalā, Pilsoņu ielā 7/9 ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2803 002” (lēmums Nr.365)

Ziņotājs:

E.Kalniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par piesaistāmo platību noteikšanu valsts nozīmes arhitektūras piemineklim Jūrmalā, Pilsoņu ielā 7/9 ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2803 002”.

48. Par nekustamā īpašuma Pils ielā 1, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai „Pasaku māja „Undīne”-Zaļais ordenis (lēmums Nr.366)

Ziņotājs:

E.Kalniņa

Izsakās:

G.Truksnis – lēmuma 2.punktā noteikt, ka nekustamais īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā ne ilgāk par 1 (vienu) gadu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar labojumu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Pils ielā 1, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai „Pasaku māja „Undīne”-Zaļais ordenis.

49. Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policiju (lēmums Nr.367)

Ziņotājs:

E.Kalniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policiju.

50. Par zemesgabala daļas Friča Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā Zemes nomas līguma noslēgšanu ar M. K. (lēmums Nr.368)

Ziņotājs:

E.Kalniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala daļas Friča Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā Zemes nomas līguma noslēgšanu ar M. K.

51. Par ēku (būvju) nekustamo īpašumu Atbalss ielā 3/5 un Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā, otrās izsoles rīkošanu (lēmums Nr.369)

Ziņotājs:

E.Kalniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par ēku (būvju) nekustamo īpašumu Atbalss ielā 3/5 un Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā, otrās izsoles rīkošanu.

Sēde slēgta 12.25

Nākamā kārtējā domes sēde 2014.gada 7.augustā plkst.11.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

L.Zalkovska

2014.gada 17.jūlijā


Lejupielāde: DOC un PDF