Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 8.jūnija 275.lēmumu

2014.gada 10.jūlijāNr. 359

protokols Nr. 11, 41. punkts

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Vārnukrogs 1802,
Jūrmalā precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja atzinumam

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta lēmumu Nr.498 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukrogs 1802” tika uzsākta detālplānojuma izstrāde.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā ir iesniegts sagatavotais detālplānojuma projekts. Izskatot iesniegto detālplānojuma redakciju, konstatēts, ka tā neatbilst Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” prasībām un ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta lēmumu Nr.498 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukrogs 1802” apstiprinātajam darba uzdevumam.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 108.2.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 2.jūlija Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.2-21/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Precizēt detālplānojuma projektu zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā atbilstoši detālplānojuma izstrādes vadītāja atzinumam (saskaņā ar lēmuma pielikumu).

2. Noteikt, ka detālplānojuma projekta izstrāde zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 001 1802, tiks turpināta saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 10.jūlija lēmumam Nr.359

(protokols Nr.11, 41.punkts)

ATZINUMS

Par detālplānojuma projektu zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukrogs 1802

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta lēmumu Nr.498 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukrogs 1802” tika uzsākta detālplānojuma izstrāde. Ar minēto lēmumu tika apstiprināts darba uzdevums detālplānojuma izstrādei.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Teritorijas plānojums) zemesgabals atrodas detalizētas plānošanas teritorijā - vienota detālplānojuma teritorijā, Dabas teritorijā (1D2) un teritorijā ar īpašiem noteikumiem - Vasarnīcu apbūve teritorijas priežu parkā (1VP*). Teritoriju iespējams transformēt par Vasarnīcu apbūves teritoriju priežu parkā (1VP) pēc detālplānojuma izstrādes un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 222.2. un 222.9. punktu izpildes.

Zemesgabals Jūrmalā, Vārnukrogs 2003 atrodas Vārnukroga rajonā, teritorijā starp Vārnukroga ceļu un Lielupi. Zemesgabalā atrodas priežu mežs ar tam raksturīgo zemsedzi. Daļu no teritorijas aizņem vasarnīcu ēku apbūve. Zemesgabala platība ir 97961kv.m.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir sakārtot esošo vasarnīcu apbūves struktūru, risināt labiekārtojuma priekšlikumus teritorijā un precizēt apbūves rādītājus – apbūves intensitāti, blīvumu un augstumu zemesgabalā, kā arī detalizēt plānoto (atļauto) izmantošanu.

Iesniegtajā detālplānojuma redakcijā ir konstatētas būtiskas neatbilstības Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” prasībām un ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta lēmumu Nr.498 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukrogs 1802” apstiprinātajam darba uzdevumam.

Lai izpildītu detālplānojuma darba uzdevumu, nepieciešams:

· Detālplānojumu izstrādāt, ievērojot Teritorijas plānojumā noteiktās funkcionālās zonas un īpašās (attīstības) zonas ar iespēju detālplānojumā tās precizēt atbilstoši mēroga noteiktībai (Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 4.3.3.punkts) un teritorijas īpašajiem apstākļiem, neparedzot teritorijas plānojumā noteikto dabas teritoriju nepamatotu transformāciju jaunu apbūves platību izveidošanai;

· Detālplānojuma izstrādē nodrošināt Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasību Vasarnīcu apbūves teritorijas priežu parkā (1VP*) izmantošanai un apbūvei izpildi, kas noteikti Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 222.punktā, paredzot visus nepieciešamos risinājumus saskaņā ar Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 222.2.2. – 222.2.11.punktiem;

· Izstrādāt teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus atbilstoši Darba uzdevuma 6.2.3.punktam, izstrādāt inženiertehniskās apgādes realizācijas kārtību.

· Ievērot biotopu ekspertu slēdzienus un sniegtās rekomendācijas.

· Ievērot Domes Attīstības pārvaldes vides nodaļas 23.04.1014. atzinumu Nr.4.3.-20/6.

Saskaņā ar 2012.gada 16.oktobra MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 108.punktu, pašvaldība divu nedēļu laikā pēc detālplānojuma saņemšanas pieņem lēmumu par detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai vai detālplānojuma precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja atzinumam.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja vietā

Pilsētplānošanas nodaļas vecākā teritorijas plānotāja I.Karjuse


Lejupielāde: DOC un PDF