Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 8.jūnijāNr. 275

protokols Nr. 7, 24. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta lēmuma Nr.498
“Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā,
Vārnukrogs 1802” un Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.jūlija
lēmuma Nr.359 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam
Vārnukrogs 1802, Jūrmalā precizēšanu atbilstoši izstrādes
vadītāja atzinumam” atzīšanu par spēku zaudējušu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 34.1.punktu un Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012.gada 11.oktobrī izdoto saistošo noteikumu Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.42) 457.1.apakšpunktu, saskaņā ar Domes 2013.gada 22.augusta lēmumu Nr.498 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukrogs 1802” (turpmāk – Lēmums Nr.498) tika uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 001 1802 un apstiprināts darba uzdevums detālplānojuma izstrādei, nosakot, ka tā derīguma termiņš ir divi gadi.

2013.gada 16.septembrī starp Domi un vasarnīcu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību “Ausma – 3”, vienotais reģistrācijas Nr.40103156836, kuru pārstāv tās pilnvarotais pārstāvis SIA “ARHITEKTA K.RUKUTA BIROJS” valdes priekšsēdētājs Kārlis Rukuts, tika noslēgts līgums Nr.1.1-16.5.3/960 par detālplānojuma izstrādes finansēšanu.

Izskatot Pilsētplānošanas nodaļā saņemto detālplānojuma projektu un konstatējot tā neatbilstību Saistošajiem noteikumiem Nr.42 un ar Lēmumu Nr.498 apstiprinātajam darba uzdevumam, tika sagatavots detālplānojuma izstrādes vadītāja atzinums “Par detālplānojuma projektu zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukrogs 1802” un 2014.gada 10.jūlijā Dome pieņēma lēmumu Nr.359 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja atzinumam”. Neatbilstība galvenokārt saistīta ar Saistošajos noteikumos Nr.42 noteiktā funkcionālā zonējuma neievērošanu, detālplānojuma projektā paplašinot funkcionālās zonas “Vasarnīcu apbūve priežu parkā” (1VP) platību attiecībā pret Saistošajos noteikumos Nr.42 noteikto.

2016.gada 7.martā Domē ir saņemts zemesgabala īpašnieka Vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības “Ausma – 3” pilnvarotā pārstāvja SIA “ARHITEKTA K.RUKUTA BIROJS” iesniegums, kurā lūgts rast iespēju lauzt līgumu par detālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, detālplānojuma turpmāko izstrādāšanu, jo īpašnieks nepiekrīt detālplānojuma risinājumam bez teritorijas ar funkcionālo zonējumu “Vasarnīcu apbūve priežu parkā” (1VP) paplašināšanas. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma, kas apstiprināts ar Lēmumu Nr.498, derīguma termiņš ir beidzies.

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar 2016.gada 1.jūnija Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Domes 2013.gada 22.augusta lēmumu Nr.498 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukrogs 1802”.

2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Domes 2014.gada 10.jūlija lēmumu Nr.359 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja atzinumam”.

3. Pašvaldības izpilddirektoram slēgt vienošanos ar Detālplānojuma izstrādes ierosinātāju par 2013.gada 16.septembra līguma Nr.1.1-16.5.3/960 Par detālplānojuma izstrādes finansēšanu, kas noslēgts saskaņā ar Lēmuma Nr.498 4.punktu, darbības izbeigšanu redakcijā, kas pievienota lēmuma pielikumā.

4. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, ievietot to Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē, un publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs

G. TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 8.jūnija lēmumam Nr.275

(protokols Nr.7, 24.punkts)

VIENOŠANĀS Nr.____________________

par grozījumiem 2013.gada 16.septembra līgumā Nr.1.1-16.5.3/960 par detālplānojuma izstrādes finansēšanu

Jūrmalā, 2016.gada ____.__________

Jūrmalas pilsētas dome, reģ. Nr.90000056357 (turpmāk – PAŠVALDĪBA), kuras vārdā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības izpilddirektora p.i. Arturs Grants, no vienas puses, un

Vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās sabiedrība “Ausma-3”, reģ. Nr.40103156836, kuru pārstāv tās pilnvarotais pārstāvis SIA “ARHITEKTA K.RUKUTA BIROJS” valdes priekšsēdētājs Kārlis Rukuts, (turpmāk - DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES IEROSINĀTĀJS) no otras puses, (turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā PUSE /-ES), pamatojoties uz DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES IEROSINĀTĀJA 2016.gada 7.marta iesniegumu un Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada ___._____________ lēmumu Nr.___”Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta lēmuma Nr.498 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukrogs 1802” un Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.jūlija lēmuma Nr.359 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja atzinumam” atzīšanu par spēku zaudējušu”, vienojas par šādiem grozījumiem starp PUSĒM 2013.gada 16.septembrī noslēgtajā līgumā Nr. 1.1-16.5.3/960 (turpmāk – LĪGUMS):

1. Ar šīs vienošanās spēkā stāšanās brīdi izbeigt LĪGUMU.

2. PUSES apliecina un garantē, ka šīs vienošanās noslēgšanas brīdī, starp tām nav un pēc šīs vienošanās noslēgšanas nebūs nekādu pretenziju vienai pret otru, sakarā ar LĪGUMA saistību izpildi un izbeigšanu.

3. Šī vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī.

4. Šī vienošanās sastāv no teksta daļas uz 1 (vienas) lapas, kas parakstīta 2 (divos) oriģināleksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie PAŠVALDĪBAS un viens – pie DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES IEROSINĀTĀJA.

5. Pušu rekvizīti :

PAŠVALDĪBA

DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES IEROSINĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, LV-2015,

Vasarnīcu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība
“Ausma – 3”

N/M Reģ. Nr.90000056357

Konta Nr.LV84PARX0002484572001

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

kods PARXLV 22

N/M Reģ. Nr.40103156836

pilnvarotais pārstāvis SIA “ARHITEKTA K.RUKUTA BIROJS”

N/M reģ.Nr.40003018841

valdes priekšsēdētājs Kārlis Rukuts

Dzelzavas iela 74, Rīga, LV-1082

Tālrunis: 29238235

_______________________________

________________________________

/A.Grants/

/K.Rukuts/

z.v.

z.v.


Lejupielāde: DOC un PDF