Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 7.augustāNr. 370

protokols Nr. 12, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675
„Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1.1. Lēmuma 15.pielikumā (Bērnu un jauniešu interešu centra darbinieku skaita saraksts):

1.1.1. 5.punktu izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

(euro)

Amatalga

(euro)

5

Jaunatnes lietu speciālists

1

740

740

1.1.2. papildināt ar 14.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

(euro)

Amatalga

(euro)

14

Jaunatnes darbinieks

2

640

1280

1.2. Lēmuma 16.pielikumā (Sporta skolas darbinieku skaita saraksts):

1.2.1. 6.punktu izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

(euro)

Amatalga

(euro)

6

Metodiķis

1

442

442

1.2.2. 8.punktu izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

(euro)

Amatalga

(euro)

8

Treneris

13,53

442

5980

1.2.3. papildināt ar 19.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

(euro)

Amatalga

(euro)

19

Sporta organizators

1

600

600

1.3. Lēmuma 19.pielikumā (Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas darbinieku skaita saraksts):

1.3.1. 16.punktu izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

(euro)

Amatalga

(euro)

16

Pirmsskolas mūzikas skolotājs

0,4

491

196

1.3.2. 17.punktu izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

(euro)

Amatalga

(euro)

17

Pirmsskolas skolotājs

4

491

1964

1.4. Lēmuma 36.pielikumā (Jūrmalas Kultūras centra darbinieku skaita saraksts):

1.4.1. 5.punktu izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

(euro)

Amatalga

(euro)

5

Mākslinieks - dizainers

1

994

994

1.4.2. 10.punktu izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

(euro)

Amatalga

(euro)

10

Skaņu režisors

1

800

800

1.4.3.Papildināt ar šādām amata vienībām:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

(euro)

Amatalga

(euro)

19.1

Kultūras pasākumu tehniskais režisors (gaismotājs)

1

700

700

19.2

Tehniskais darbinieks

2

350

700

19.3

Kasieris

1

350

350

19.4

Garderobists

1

320

320

19.5

Sētnieks

1

320

320

Filiāle- Jūrmalas teātris

36.1

Kasieris

0,5

350

175

Filiāle- Kauguru kultūras nams

58.1

Skaņas, gaismas operators

1

413

413

58.2

Kasieris

0,5

350

175

1.5. Izslēgt no Lēmuma 37.pielikuma (Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) saraksts) 2.punkta (Administratīvi juridiskā pārvalde) 2.6.apakšpunktu (Personāla nodaļa) ar visām amata vienībām.

1.6. Papildināt Lēmuma 37.pielikumu ar 18.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

(euro)

Amatalga

(euro)

18.PERSONĀLA NODAĻA

237.1

Nodaļas vadītājs

1,00

1917

1917

237.2

Vadītāja vietnieks

1,00

1647

1647

237.3

Vecākais referents

1,00

1382

1382

237.4

Vecākais personāla inspektors

1,00

1116

1116

2. Lēmuma 1.1. - 1.4.punkts stājas spēkā 2014.gada 1.septembrī.

3. Lēmuma 1.5.-1.6.punkts stājas spēkā 2014.gada 8.augustā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF