Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 19.08.2014. Stājas spēkā 20.08.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 7.augustāNr. 391

protokols Nr. 12, 29. punkts

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam
Otīlijas ielā 3, Jūrmalā, apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumu Nr.399 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Otīlijas ielā 3” ir izstrādāts teritorijas detālplānojums.

Vadoties no Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.panta un saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 116.punktu un, izskatot Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) Attīstības un vides jautājumu komitejas 2014.gada 2.aprīļa atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6) Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojuma projektu zemesgabalam Otīlijas ielā 3, Jūrmalā.

2. Domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar detālplānojuma ierosinātāju (zemes vienības īpašnieku) par detālplānojuma zemesgabalam Otīlijas ielā 3, Jūrmalā, īstenošanu saskaņā ar pielikumu. Ja līgums norādītajā termiņā netiek noslēgts, Domei ir tiesības atzīt detālplānojumu par spēku zaudējušu.

3. Domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai elektroniski nosūtīt šo lēmumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

4. Domes Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par detālplānojuma zemesgabalam Otīlijas ielā 3, Jūrmalā, apstiprināšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē.

5. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Otīlijas ielā 3, Jūrmalā, apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

6. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 88.panta otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var detālplānojumu pārsūdzēt viena mēneša laikā, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona - pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 7.augusta lēmumam Nr.391

(protokols Nr.12, 29.punkts)

PROJEKTS

Līgums Nr.__________

 par detālplānojuma īstenošanas kārtību

Jūrmalā, 2014.gada ______

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357, kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „ Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības izpilddirektora p.i. Gunta Smalkā (turpmāk – Dome), no vienas puses, un

ADRIAKOVAL STYLE LTD, reģistrēta Kiprā ID Nr.HE324994, direktors A.C., juridiskā adrese: ***, pilnvarotā persona N.S., personas kods ***, adrese: ***, (turpmāk –Īstenotājs), no otras puses, (turpmāk - katrs atsevišķi vai abi kopā – Puses),

ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada _.____ lēmumu Nr.___ „Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Otīlijas ielā 3 apstiprināšanu”, noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Puses vienojas par detālplānojuma zemesgabalam Otīlijas ielā 3, Jūrmalā, (turpmāk – Detālplānojums) īstenošanas kārtību saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada _______________ lēmumu Nr._____ „Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Otīlijas ielā 3, Jūrmalā apstiprināšanu”.

1.2. Detālplānojuma īstenošana ietver pasākumus:

1.2.1. ārējo inženiertīklu projektēšanu un izbūvi;

1.2.2. ēku un būvju projektēšanu un būvniecību;

1.2.3. piebraucamo ceļu (nobrauktuvju) uz apbūvi projektēšanu un izbūvi;

1.2.4. ēku un būvju nodošanu ekspluatācijā.

2. PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

2.1. Īstenotājs apņemas:

2.1.1. veikt detālplānojuma īstenošanu saskaņā ar apstiprināto detālplānojumu, kurā tiek norādīti realizējamā detālplānojuma mērķi, realizācijas gaita, kā arī paredzamie rezultāti;

2.1.2. detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu uzsākt 4 gadu laikā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās, detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot līdz 2024.gada 31.decembrim;

2.1.3. nodrošināt Līgumā minēto savu saistību izpildi ar nepieciešamajiem resursiem;

2.1.4. kompensēt zaudējumus, kas Domei vai citām personām radušies Īstenotāju vainas vai neuzmanības dēļ tiesas ceļā;

2.1.5. nekustamā īpašuma Otīlijas ielā 3, Jūrmalā, īpašnieku maiņas gadījumā informēt jauno īpašnieku par šo līgumu un tā neizpildes sekām.

2.2. Dome apņemas:

2.2.1. sniegt nepieciešamo Domes rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz Līguma izpildi;

2.2.2. savas kompetences ietvaros sniegt metodisko atbalstu detālplānojuma realizācijas gaitā.

2.3. Ja Īstenotājs neievēro pielīgtos izpildes termiņus bez attaisnojoša iemesla, tad Domei ir tiesības izskatīt jautājumu par apstiprinātā detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu.

2.4. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās vienošanās saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai līdz minimumam samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas.

2.5.Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības šī Līguma 2.4. punktā minēto apstākļu dēļ, piecu (5) darba dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

3. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.

3.2.Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.

3.3. Jebkuras izmaiņas, kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, risina vienošanās ceļā. Vienošanos noformē rakstveidā kā pielikumu.

3.4. Līguma teksts var tikt mainīts vai papildināts, Pusēm savstarpēji vienojoties un noformējot to rakstiski. Jebkura šāda rakstiska vienošanās kļūst par šīs Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

3.5. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.6. Līgums sastādīts latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs - Domei, viens - Īstenotājam.

4. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

Dome

Jūrmalas pilsētas dome

Jomas 1/5, Jūrmala, LV-2015

reģ. Nr. 90000056357

Konta Nr.LV81PARX0002484577002

AS „Citadele banka”

SWIFT kods: PARXLV2

tālr.: 67093816

e-pasts: pasts@jpd.gov.lv

_________________________

/G.Smalkā/

Īstenotājs

ADRIAKOVAL STYLE LTD, reģistrēta Kiprā ID Nr.HE324994, direktors A. C.

(adrese: ***)

pilnvarotā persona N.S. (personas kods ***, adrese ***)

_________________________

/N.S./


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF

Pielikums Nr.5 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF