Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 4.septembrīNr. 407

protokols Nr. 14, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675
„Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1.1. Lēmuma 9.pielikumā (Pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” darbinieku skaita saraksts) 2.punktu izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

(euro)

Amatalga

(euro)

2

Pirmsskolas izglītības skolotājs

22.00

491

10802

1.2. Lēmuma 32.pielikumā (Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas darbinieku skaita saraksts) 13.punktu izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

(euro)

Amatalga

(euro)

13

Inspektors 8 st.

4.00

733

2932

1.3. Lēmuma 37.pielikumā (Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) saraksts) 5.3.punkta 110.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

(euro)

Amatalga

(euro)

110

Finansists

8.00

1116

8928

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF