Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2014.gada 4.septembrīNr.14

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde plānota plkst.1100

Sēde atklāta plkst.1100

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Juris Visockis, Ligita Maziņa, Jānis Lediņš, Karina Siņkeviča, Larisa Loskutova, Aigars Tampe, Iveta Blaua, Romāns Mežeckis (nepiedalās no plkst.1100-1110), Anita Adijāne, Arnis Ābelītis

Nepiedalās deputāti:

Boriss Doņņikovs

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Arturs Grants

Izpilddirektora vietnieka p.i.

Gunta Smalkā

Priekšsēdētāja biroja vadītāja p.i.

Ingrīda Vilkārse

Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes vadītāja p.i.

Līga Dzirnekle

Attīstības pārvaldes vadītāja p.i.

Edgars Stobovs

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Tiesvedības nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Jānis Ķēniņš

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Inga Gulbe

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja p.i.

Elita Grante

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Signe Diura

Personāla nodaļas vadītāja p.i.

Inārija Dzene

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Ieva Aile

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Priekšsēdētāja biroja priekšsēdētāja palīgs

Emīls Rokjānis

Izglītības nodaļas vadītāja

Aīda Paipare

Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas vadītājs

Ģirts Brambergs

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Elviss Venters

Sporta nodaļas vadītāja

Indra Brinkmane

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja p.i.

Ieva Strazdiņa

Tūrisma nodaļas vadītāja

Gunta Ušpele

Dzīvokļu nodaļas vadītāja p.i.

Iveta Strazdiņa

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 5.augusta lēmumā Nr.568 „Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655 „Par privatizācijas komisiju”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija lēmumā Nr.410 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.657 „Par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju”

7.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu (mirušās personas)

8.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu (likvidētās juridiskās personas)

9.

Par pašvaldības budžetā ieskaitīto nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu

10.

Par Dzintaru koncertzāles Mazās (slēgtās) zāles rekonstrukcijas –restaurācijas Turaidas ielā 1, Jūrmalā papildu būvdarbu finansējumu

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.77 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžeta apstiprināšanu”

12.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija lēmuma Nr.295 „Par līgumsaistībām” atcelšanu

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 10.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 20.maija saistošajos noteikumos Nr.28 „Par kārtību, kādā saskaņojuma alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs”

15.

Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projekta „ Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā ” noslēgumu

16.

Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta projekta „Inovatīvi risinājumi pieejama – sociāli iekļaujoša tūrisma produkta attīstībai Latvijas pašvaldībās” īstenošanu

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 12.jūnija lēmumā Nr.277 „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanā” projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā Jūrmalas pilsētā” īstenošanu”.

18.

Par dalību ERAF projektu konkursā 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana –ārējais mārketings”

19.

Jūrmalas pilsētas kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi

20.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

21.

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšu

22.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

23.

Par dzīvojamās telpas piešķiršanu, īres līguma noslēgšanu un personas izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā

24.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmumā Nr.653 „Par būvju Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 9 (kadastra Nr.13000011122) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

25.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.932 „Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Vidus prospektā 21”

26.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gulbju ielā 2, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

27.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Imantas ielā 4, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

28.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Lienes ielā 6, Jūrmalā, un Lienes ielā 4124, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

29.

Par zemes vienību apvienošanas apstiprināšanu „Majori 2513”, Jūrmalā, un Jomas ielā 35, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

30.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Tīklu ielā 15, Jūrmalā un Tīklu ielā 15A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

31.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Turaidas ielā 14, Jūrmalā un Turaidas ielā 14A , Jūrmalā

32.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Viktorijas ielā 12, Jūrmalā, Viktorijas ielā 10 , Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

33.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bražciems 0701, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

34.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kauguri 2102, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

35.

Par dzīvokļa īpašuma Asaru prospektā 50 k-1 -6, Jūrmalā, atsavināšanu

36.

Par zemesgabala Dzintari 1510, Jūrmalā, daļas 650 m2 platībā iznomāšanu, kadastra Nr.1300 008 1510

37.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospekts 39, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 007 1703

38.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 15.maija lēmumā Nr.273 „Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Ventspils šosejā 69, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 022 0401”

39.

Par piesaistāmo platību noteikšanu dzīvojamai mājai Jūras ielā 30, Jūrmalā

40.

Par tiesas sprieduma izpildi un zemesgabala ieskaitīšanu līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā

41.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmuma Nr.356 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ventspils šosejā 26 nodošanu privatizācijai” atzīšanu par spēku zaudējušu

42.

Par nekustamā īpašuma Ventspils šoseja 26, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 6802, atsavināšanu

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

· Par Eiropas Komisijas programmas Nordplus Junior 2014 projekta „Eko-mijiedarbība” īstenošanu

· Par Eiropas Komisijas programmas Erasmus+ mācību mobilitātes projekta KA 101 „Skolotājs-mācīšanās līderis” īstenošanu

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija nolikumā Nr.20 „Jūrmalas pašvaldības Civilās aizsardzības komisijas nolikums”

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 13 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne), „pret” – nav, „atturas” – nav), papildu jautājumi tiek iekļauti sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildinājumiem („par” – 13 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

Darba kārtība:

2.

Par Eiropas Komisijas programmas Nordplus Junior 2014 projekta „Eko-mijiedarbība” īstenošanu

3.

Par Eiropas Komisijas programmas Erasmus+ mācību mobilitātes projekta KA 101 „Skolotājs-mācīšanās līderis” īstenošanu

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija nolikums Nr.20 „Jūrmalas pašvaldības Civilās aizsardzības komisijas nolikums”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 5.augusta lēmumā Nr.675 „Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju”

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655 „Par privatizācijas komisiju”

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija lēmumā Nr.410 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra”

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.410 „Par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju”

10.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu (mirušās personas)

11.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu (likvidētās juridiskās personas)

12.

Par pašvaldības budžetā ieskaitīto nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu

13.

Par Dzintaru koncertzāles Mazās (slēgtās) zāles rekonstrukcijas –restaurācijas Turaidas ielā 1, Jūrmalā papildu būvdarbu finansējumu

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.77 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžeta apstiprināšanu”

15.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija lēmuma Nr.295 „Par līgumsaistībām” atcelšanu

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 10.jūlija saistošajos noteikumos Nr.295 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 20.maija saistošajos noteikumos Nr.28 „Par kārtību, kādā saskaņojuma alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs”

18.

Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projekta „ Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā ” noslēgumu

19.

Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta projekta „Inovatīvi risinājumi pieejama – sociāli iekļaujoša tūrisma produkta attīstībai Latvijas pašvaldībās” īstenošanu

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 12.jūnija lēmumā Nr.277 „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā “Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanā” projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā Jūrmalas pilsētā” īstenošanu”.

21.

Par dalību ERAF projektu konkursā 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana –ārējais mārketings”

22.

Jūrmalas pilsētas kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi

23.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

24.

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšu

25.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

26.

Par dzīvojamās telpas piešķiršanu, īres līguma noslēgšanu un personas izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā

27.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmumā Nr.653 „Par būvju Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 9 (kadastra Nr.13000011122) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

28.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.932 „Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Vidus prospektā 21”

29.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gulbju ielā 2, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

30.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Imantas ielā 4, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

31.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Lienes ielā 6, Jūrmalā, un Lienes ielā 4124, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

32.

Par zemes vienību apvienošanas apstiprināšanu „Majori 2513”, Jūrmalā, un Jomas ielā 35, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

33.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Tīklu ielā 15, Jūrmalā un Tīklu ielā 15A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

34.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Turaidas ielā 14, Jūrmalā un Turaidas ielā 14A , Jūrmalā

35.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Viktorijas ielā 12, Jūrmalā, Viktorijas ielā 10 , Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

36.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bražciems 0701, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

37.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kauguri 2102, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

38.

Par dzīvokļa īpašuma Asaru prospektā 50 k-1 -6, Jūrmalā, atsavināšanu

39.

Par zemesgabala Dzintari 1510, Jūrmalā, daļas 650 m2 platībā iznomāšanu, kadastra Nr.1300 008 1510

40.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospekts 39, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 007 1703

41.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 15.maija lēmumā Nr.273 „Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Ventspils šosejā 69, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 022 0401”

42.

Par piesaistāmo platību noteikšanu dzīvojamai mājai Jūras ielā 30, Jūrmalā

43.

Par tiesas sprieduma izpildi un zemesgabala ieskaitīšanu līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā

44.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmuma Nr.356 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ventspils šosejā 26 nodošanu privatizācijai” atzīšanu par spēku zaudējušu

45.

Par nekustamā īpašuma Ventspils šoseja 26, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 6802, atsavināšanu

2. Par Eiropas Komisijas programmas Nordplus Junior 2014 projekta „Eko-mijiedarbība” īstenošanu (lēmums Nr.405)

3. Par Eiropas Komisijas programmas Erasmus+ mācību mobilitātes projekta KA 101 „Skolotājs-mācīšanās līderis” īstenošanu (lēmums Nr.406)

Ziņotājs:

I.Kausiniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 12 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Kausiniece nebalso), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par Eiropas Komisijas programmas Nordplus Junior 2014 projekta „Eko-mijiedarbība” īstenošanu.

2. Par Eiropas Komisijas programmas Erasmus+ mācību mobilitātes projekta KA 101 „Skolotājs-mācīšanās līderis” īstenošanu.

Ierodas R.Mežeckis.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

(lēmums Nr.407)

Ziņotājs:

I.Dzene

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija nolikums Nr.20 „Jūrmalas pašvaldības Civilās aizsardzības komisijas nolikums” (nolikums Nr.18)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija nolikumā Nr.20 „Jūrmalas pašvaldības Civilās aizsardzības komisijas nolikums”.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 5.augusta lēmumā Nr.675 „Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju” (lēmums Nr.408)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 5.augusta lēmumā Nr.675 „Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju”.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655 „Par privatizācijas komisiju” (lēmums Nr.409)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655 „Par privatizācijas komisiju”.

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija lēmumā Nr.410 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra” (lēmums Nr.410)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija lēmumā Nr.410 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra”.

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.410 „Par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju” (lēmums Nr.411)

Ziņotājs:

I.Kalvāne ziņo, ka ir sagatavots un deputātiem izsniegts lēmuma projekts ar papildinājumiem.

Izsakās:

A.Ābelītis izsaka priekšlikumu pašvaldības informācijas biļetenā ievietot informāciju ar kontakttālruni, pa kuru iedzīvotāji var paziņot par ārkārtas situācijas gadījumiem pilsētā.

G.Truksnis lūdz Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes vadītāja p.i. L.Dzirneklei ņemt vērā A.Ābelīša izteikto priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.410 „Par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju”.

10. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu (mirušās personas) (lēmums Nr.412)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu (mirušās personas).

11. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu (likvidētās juridiskās personas) (lēmums Nr.413)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu (likvidētās juridiskās personas).

12. Par pašvaldības budžetā ieskaitīto nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu (lēmums Nr.414)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības budžetā ieskaitīto nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu.

13. Par Dzintaru koncertzāles Mazās (slēgtās) zāles rekonstrukcijas –restaurācijas Turaidas ielā 1, Jūrmalā papildu būvdarbu finansējumu (lēmums Nr.415)

Ziņotājs:

I.Brača

Izsakās:

A.Tampe uzskata, ka šobrīd šo lēmumprojektu atbalstīt nevar, jo nav pievienota būvdarbu finansējuma tāme ar atšifrējumiem.

I.Brača izsakās, ka šobrīd šis ir tikai konceptuāls lēmums un tikai notiekot iepirkumam būs zināma precīza tāme. Informē deputātus par, šobrīd, provizoriskās tāmes pozīcijām un summām, piebilstot, ka šī ir aptuvenā tāme un summas vēl mainīsies.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Tampe)), nolēma pieņemt lēmumu par Dzintaru koncertzāles Mazās (slēgtās) zāles rekonstrukcijas –restaurācijas Turaidas ielā 1, Jūrmalā papildu būvdarbu finansējumu.

14. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.77 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.24)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam.

Izsakās:

A.Tampe lūdz Budžeta nodaļu rakstiskā veidā sagatavot aktivitātes „MTB kalnu velosipēdu maratons” līdzfinansējuma 70 000 euro atšifrējumu. Jautā, vai domē ir saņemts iesniegums ar lūgumu atbalstīt Jūrmalas hokeja komandas dalību Latvijas virslīgā?

I.Kausiniece informē, ka šis jautājums tika izskatīts Jaunatnes un sporta jautājumu komitejā un tika nolemts šajā sezonā finansējumu nepiešķirt, ievērojot līdz šim izveidojušos praksi attiecībā uz visu sporta veidu komandām, ka vispirms tiek izveidota komanda, kas piedalās sacensībās, pierāda sevi, un tikai pēc tam tiek piešķirts finansējums.

A.Tampe izsaka priekšlikumu saistošo noteikumu 3.2.2.punktā paredzēt finansējumu arī Lielupes peldvietas izveidošanai un labiekārtošanai Valteros, un budžetā paredzēt finansējumu iepriekš minētās hokeja komandas atbalstam.

G.Truksnis - tā kā priekšlikums par peldvietas izveidošanu Valteros nav sagatavots rakstiski, par to balsot nevar. Lūdz Pilsētsaimniecības pārvaldes vadītāja p.i. G.Smalko izvērtēt jautājumu par peldvietas izveidošanu Valteros. Savukārt, par atbalstu hokeja komandai izsmeļošu atbildi sniedza I.Kausiniece.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.77 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžeta apstiprināšanu”.

15. Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija lēmuma Nr.295 „Par līgumsaistībām” atcelšanu (lēmums Nr.416)

Ziņotājs:

I.Gulbe

Izsakās:

J.Visockis izsakās par sagatavoto lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija lēmuma Nr.295 „Par līgumsaistībām” atcelšanu.

16. Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 10.jūlija saistošajos noteikumos Nr.295 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs” (saistošie noteikumi Nr.25)

Ziņotājs:

AA.Paipare

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 10.jūlija saistošajos noteikumos Nr.295 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs”.

17. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 20.maija saistošajos noteikumos Nr.28 „Par kārtību, kādā saskaņojuma alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs” (saistošie noteikumi Nr.26)

Ziņotājs:

E.Stobovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 20.maija saistošajos noteikumos Nr.28 „Par kārtību, kādā saskaņojuma alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs”.

18. Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projekta „ Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā ” noslēgumu (lēmums Nr.417)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” noslēgumu.

19. Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta projekta „Inovatīvi risinājumi pieejama – sociāli iekļaujoša tūrisma produkta attīstībai Latvijas pašvaldībās” īstenošanu (lēmums Nr.418)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta projekta „Inovatīvi risinājumi pieejama – sociāli iekļaujoša tūrisma produkta attīstībai Latvijas pašvaldībās” īstenošanu.

20. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 12.jūnija lēmumā Nr.277 „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanā” projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā Jūrmalas pilsētā” īstenošanu” (lēmums Nr.419)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 12.jūnija lēmumā Nr.277 „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanā” projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā Jūrmalas pilsētā” īstenošanu”.

21. Par dalību ERAF projektu konkursā 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana –ārējais mārketings” (lēmums Nr.420)

Ziņotājs:

G.Ušpele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību ERAF projektu konkursā 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana –ārējais mārketings”.

22. Jūrmalas pilsētas kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi

(saistošie noteikumi Nr.27)

Ziņotājs:

E.Venters ziņo, ka, ņemot vērā, Transporta un komunālo lietu komitejā izteikto priekšlikumu ir nepieciešams veikt redakcionālas izmaiņas saistošo noteikumu projekta 15.6. un 42.3.apakšpunktā un saistošo noteikumu projektā vārdus: „Jūrmalas pilsētas kapsētas” aizstāt ar „Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētas”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar precizējumiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi.

23. Par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu (lēmums Nr.421)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.

24. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšu (lēmums Nr.422)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Mežeckis),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšu.

25. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.423)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

26. Par dzīvojamās telpas piešķiršanu, īres līguma noslēgšanu un personas izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā (lēmums Nr.424)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas piešķiršanu, īres līguma noslēgšanu un personas izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā.

27. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmumā Nr.653 „Par būvju Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 9 (kadastra Nr.13000011122) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai” (lēmums Nr.425)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmumā Nr.653 „Par būvju Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 9 (kadastra Nr.13000011122) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”.

28. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.932 „Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Vidus prospektā 21” (lēmums Nr.426)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.932 „Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Vidus prospektā 21”.

29. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gulbju ielā 2, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.427)

30. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Imantas ielā 4, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.428)

31. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Lienes ielā 6, Jūrmalā, un Lienes ielā 4124, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.429)

32. Par zemes vienību apvienošanas apstiprināšanu „Majori 2513”, Jūrmalā, un Jomas ielā 35, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.430)

33. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Tīklu ielā 15, Jūrmalā un Tīklu ielā 15A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.431)

34. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Turaidas ielā 14, Jūrmalā un Turaidas ielā 14A , Jūrmalā (lēmums Nr.432)

35. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Viktorijas ielā 12, Jūrmalā, Viktorijas ielā 10, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.433)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gulbju ielā 2, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

2. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Imantas ielā 4, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

3. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Lienes ielā 6, Jūrmalā, un Lienes ielā 4124, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

4. Par zemes vienību apvienošanas apstiprināšanu „Majori 2513”, Jūrmalā, un Jomas ielā 35, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

5. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Tīklu ielā 15, Jūrmalā un Tīklu ielā 15A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

6. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Turaidas ielā 14, Jūrmalā un Turaidas ielā 14A , Jūrmalā.

7. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Viktorijas ielā 12, Jūrmalā, Viktorijas ielā 10, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

36. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bražciems 0701, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.434)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bražciems 0701, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

37. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kauguri 2102, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.435)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kauguri 2102, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

38. Par dzīvokļa īpašuma Asaru prospektā 50 k-1 -6, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.436)

Ziņotājs:

S.Diura

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Mežeckis),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Asaru prospektā 50 k-1 -6, Jūrmalā, atsavināšanu.

39. Par zemesgabala Dzintari 1510, Jūrmalā, daļas 650 m2 platībā iznomāšanu, kadastra Nr.1300 008 1510 (lēmums Nr.437)

Ziņotājs:

S.Diura

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Dzintari 1510, Jūrmalā, daļas 650 m2 platībā iznomāšanu, kadastra Nr.1300 008 1510.

40. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospekts 39, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 007 1703

Ziņotājs:

S.Diura

Izsakās:

G.Truksnis noņem jautājumu no izskatīšanas un novirza precizēšanai atkārtoti uz komiteju.

41. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 15.maija lēmumā Nr.273 „Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Ventspils šosejā 69, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 022 0401” (lēmums Nr.438)

Ziņotājs:

S.Diura

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 15.maija lēmumā Nr.273 „Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Ventspils šosejā 69, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 022 0401”.

42. Par piesaistāmo platību noteikšanu dzīvojamai mājai Jūras ielā 30, Jūrmalā (lēmums Nr.439)

Ziņotājs:

S.Diura

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par piesaistāmo platību noteikšanu dzīvojamai mājai Jūras ielā 30, Jūrmalā.

43. Par tiesas sprieduma izpildi un zemesgabala ieskaitīšanu līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā (lēmums Nr.440)

Ziņotājs:

S.Diura ziņo, ka lēmumprojektā ir nepieciešams veikt redakcionālas izmaiņas lemjošo daļu izsakot šādā redakcijā:

„ Zemesgabalu Mazā Kāpu ielā 1, Jūrmalā ieskaitīt līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā, kas izveidots ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.septembra lēmumu Nr.830 „Par līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanu”, saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu un grafisko pielikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar redakcionālām izmaiņām („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Mežeckis),, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par tiesas sprieduma izpildi un zemesgabala ieskaitīšanu līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā.

44. Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmuma Nr.356 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ventspils šosejā 26 nodošanu privatizācijai” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.441)

45. Par nekustamā īpašuma Ventspils šoseja 26, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 6802, atsavināšanu (lēmums Nr.442)

Ziņotājs:

S.Diura

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, A.Tampe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmuma Nr.356 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ventspils šosejā 26 nodošanu privatizācijai” atzīšanu par spēku zaudējušu.

2. Par nekustamā īpašuma Ventspils šoseja 26, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 6802, atsavināšanu.

Sēde slēgta 12.10

Nākamā kārtējā domes sēde 2014.gada 9.oktobrī plkst.11.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2014.gada 9.septembrī


Lejupielāde: DOC un PDF