Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 4.septembrīNr. 426

protokols Nr. 14, 28. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.932
„Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Vidus prospektā 21”

Pamatojoties uz L.A., personas kods ***(turpmāk – Iesniedzēja), 2014.gada 8.augusta iesniegumu ar reģistrācijas Nr.1.1-39/3738-A ar lūgumu pagarināt Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmuma Nr.932 „Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Vidus prospektā 21” izpildes termiņu (turpmāk – Iesniegums) un Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.daļu Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) tiek ierosināta administratīvā lieta.

Izvērtējot lietas materiālus, Dome konstatēja šādus lietā svarīgus faktus:

[1] Dome 2009.gada 3.decembrī pieņēma lēmumu Nr.932 „Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Vidus prospektā 21” (turpmāk – Lēmums Nr.932). Lēmuma Nr.932 2.punktā Iesniedzējai tika uzdots novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 2109 Vidus prospektā 21, Jūrmalā (turpmāk – Zemes gabals) un līdz 2014.gada 1.decembrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā (turpmāk – Būvvalde) akceptēt būvprojektu, saņemt būvatļauju palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 2109 002 (turpmāk – Palīgēka) būvniecībai un nodot būvi ekspluatācijā. Lēmuma Nr.932 21.punkta 21.2.apakšpunktā noteikts, ka Lēmuma Nr.932 2.punkta neizpildes gadījumā Iesniedzējai līdz 2014.gada 31.decembrim nojaukt patvaļīgi uzbūvēto Palīgēku.

[2] Būvvaldē nav iesniegts būvprojekts Palīgēkas būvniecībai, un nav izdota būvatļauja.

[3] 2014.gada 11.augustā Domes Pilsētplānošanas nodaļa (turpmāk – Pilsētplānošanas nodaļa) saņēma Iesniedzējas Iesniegumu ar lūgumu par Lēmuma Nr.932 izpildes termiņa pagarināšanu patvaļīgi uzbūvētās Palīgēkas legalizācijai vai nojaukšanai. Termiņa pagarināšanas nepieciešamību Iesniedzēja argumentē ar to, ka dzīvojamā māja tiek apkurināta ar malku un Palīgēka ir nepieciešama kurināmā uzglabāšanai, kā arī ar to, ka šobrīd nav iespējams saņemt kopīpašnieces I.S. saskaņojumu uz Palīgēkas projekta. Iesniedzēja ir vientuļa pensionāre un 1.grupas invalīde.

Izskatot Domes rīcībā esošos dokumentus, tai skaitā, Iesniegumu, Dome secina:

[4] Lietā nav strīda par to, ka Lēmuma Nr.932 2.punkta un 21.punkta 21.2.apakšpunkta izpildes termiņš beigsies 2014.gada 31.decembrī (sk. [1], [2] un [3]) un patvaļīgas būvniecības radītās sekas Zemes gabalā nav novērstas.

[5] Administratīvā procesa likuma 65.panta otrajā daļā ir noteikts, ja piemērojamā tiesību norma ļauj iestādei izlemt, vai administratīvo aktu izdot vai neizdot, bet izdošanas gadījumā nosaka tā saturu (izdošanas izvēles administratīvais akts), iestāde apsver izdošanas lietderību. Administratīvā procesa likuma 47.pantā ir noteikts, ka iestādes noteikto termiņu var pagarināt pēc administratīvā procesa dalībnieka lūguma. Tātad Domei ir administratīvā akta izdošanas izvēle. Vienlaikus vērā ņemamas Senāta atziņas [1] , ka tiesību piemērotājam ir pienākums ne vien formāli piemērot tiesību normu, bet arī pārbaudīt, vai personai uzliktais pienākums nav nesamērīgs. Līdz ar to, Domei ir nepieciešams apsvērt pieņemamā lēmuma samērīgumu.

[6] 2014.gada 11.augustā Pilsētplānošanas nodaļa ir saņēmusi Iesniedzējas Iesniegumu ar lūgumu pagarināt Lēmuma Nr.932 izpildes termiņu.

No Iesnieguma satura ir saprotams, ka Iesniedzējs ir gatavs izpildīt Lēmumu Nr.932, norādot uz to, ka izpildei ir nepieciešams garāks termiņš ņemot vērā Iesniegumā izklāstītos apstākļus.

Saskaņā ar Pilsētplānošanas nodaļas arhīvā esošajiem dokumentiem patvaļīgi uzbūvēto Palīgēku Jūrmalas pilsētas galvenais arhitekts 1972.gada 15.novembra vēstulē ir atļāvis saglabāt, norādot uz to, ka izmaiņas ir reģistrējamas Jūrmalas Tehniskās inventarizācijas birojā. Tātad Palīgēka Zemes gabalā atrodas jau vairāk nekā 35 gadus. Iesniedzēja nepieciešamās darbības Palīgēkas reģistrācijai netika veikusi, bet Domes ieskatā minētais fakts ir vērā ņemams izvērtējot lietas apstākļus.

[7] Dome, izvērtējot lietas apstākļus un Iesniegumā norādītos apstākļus, secina, ka ir iespējams pagarināt Lēmuma Nr.932 izpildes termiņu (sk. [5] un [6] punktu). Tātad ir iespējams pieņemt privātpersonai saudzējošāku lēmumu.

Ņemot vērā augstāk minēto, un, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta otrās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu un 30.panta sesto daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Grozīt Lēmuma Nr.932 2.punktu, izsakot šādā redakcijā:

„2. Uzdot nekustamā īpašuma Vidus prospektā 21, Jūrmalā kopīpašniecei L.A., personas kods ***, novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 2109 Vidus prospektā 21, Jūrmalā un līdz 2019.gada 1.decembrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijā būvprojektu un saņemt būvatļauju palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 2109 002 būvniecībai un nodot būvi ekspluatācijā.”

2. Grozīt lēmuma Nr.932 21.2.apakšpunktu, izsakot šādā redakcijā:

„21.2. L.A., personas kods ***, līdz 2019.gada 31.decembrim nojaukt patvaļīgi uzbūvēto palīgēku ar kadastra apzīmējumu 1300 007 2109 002 Vidus prospektā 21, Jūrmalā.”

3. Lēmumu Nr.932 pārējā daļā atstāt negrozītu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 88.panta otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis[1] Augstākās tiesas Senāta 2010.gada 15.aprīļa spriedums lietā Nr.SKA-86/2010, Augstākās tiesas Senāta 2012.gada 12.oktobra spriedums lietā Nr.SKA -422/2012.


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF