Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 9.oktobrīNr. 443

protokols Nr. 15, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675
,,Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6,,Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 40.punktā noteikto, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 ,,Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1.1. Lēmuma 36.pielikuma (Jūrmalas Kultūras centra darbinieku skaita saraksts) 19.5.punktu izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.k

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme (EUR)

Amatalga (EUR)

19.5

Sētnieks

2

320

640

1.2. Lēmuma 36.pielikumu (Jūrmalas Kultūras centra darbinieku skaita saraksts) papildināt ar šādām amata vienībām:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme (EUR)

Amatalga (EUR)

19.6

Bērnu un jauniešu pasākumu projektu vadītājs

1

994

994

19.7

Elektriķis

0.5

620

310

1.3. Lēmuma 37.pielikuma (Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) saraksts)) 2.punktu (Administratīvi juridiskā pārvalde) papildināt ar 2.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme (EUR)

Amatalga (EUR)

50.1

2.7. SAIMNIECĪBAS NODAĻA

50.2

Nodaļas vadītājs

1

1647

1647

50.3

Vadītāja vietnieks

1

1382

1382

50.4

Darba drošības inženieris

1

1382

1382

50.5

Sagādnieks

2

994

1988

50.6

Referents

1

1174

1174

50.7

Automobiļa vadītājs

5

750

3750

50.8

Apkopējs

9.25

385

3562

50.9

Apkopējs

1

510

510

50.10

Garderobists

3

510

1530

50.11

Kopā

24.25

1.4. Izslēgt no Lēmuma 37.pielikuma (Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) saraksts) 6.punkta (Pilsētsaimniecības pārvalde) 6.4.apakšpunktu (Saimniecības nodaļa) ar visām amata vienībām.

1.5. Lēmuma 37.pielikuma (Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) saraksts)) 2.tabulas 242.rindu izteikt šādā redakcijā:

242

2.7.1 SAIMNIECĪBAS NODAĻA

1.6. Lēmuma 2., 4., 51., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 18., 19., 20., 21., 23., 25., 27., 28. un 39.pielikumā minēto atsauci izteikt šādā redakcijā:

„* Amatalga tiek izmaksāta no piešķirtā valsts mērķdotācijas finansējuma 5-6 gadīgo izglītošanā nodarbināto pedagogu atlīdzības nodrošināšanai, pārējo atalgojuma daļu sedz pamatbudžets; no 2014.gada 1.septembra Jūrmalas pilsētas Iestāžu pirmsskolas izglītības pedagogiem papildus tarificē līdz četrām darba stundām nedēļā mācību nodarbību sagatavošanai valsts mērķdotācijas finansētās pirmsskolas izglītības programmās, attiecīgi pieļaujot amata „Pirmsskolas izglītības skolotājs” skaita vienību palielinājumu.”

2. Grozījumu 1.1. - 1.5.apakšpunkti stājas spēkā ar lēmuma pieņemšanas brīdi.

3. Grozījumu 1.6.apakšpunkts piemērojams ar 2014.gada 1.septembri.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF