Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 13.novembrīNr. 494

protokols Nr. 16, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675
„Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1.1. Lēmuma 2.pielikumā (Jūrmalas Alternatīvās skolas darbinieku skaita saraksts) 1.punktu, 3.punktu un 7.punktu izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

(euro)

Amatalga

(euro)

1

Galvenais grāmatvedis

1.00

965

965

3

Vecākais lietvedis

1.00

712

712

7

Apkopējs

4.00

320

1280

1.2. Lēmuma 34.pielikumā (Jūrmalas pilsētas muzeja darbinieku skaita saraksts):

1.2.1. Papildināt ar 1.1.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

(euro)

Amatalga

(euro)

1.1

Direktora vietnieks

1.00

854

854

1.2.2. 12.punktu izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

(euro)

Amatalga

(euro)

12

Apmeklētāju centra speciālists

1.00

560

560

1.2.3. 15.punktu izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

(euro)

Amatalga

(euro)

15

Apkopējs

2

320

640

1.2.4. 19.punktu izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

(euro)

Amatalga

(euro)

19

Apkopējs

1.00

320

320

1.2.5. Papildināt filiāli Aspazijas māja ar šādām amata vienībām:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

(euro)

Amatalga

(euro)

19.1

Apmeklētāju centra speciālists

1.00

665

665

19.2.

Tehniskais darbinieks

1.00

350

350

1.3. Lēmuma 38.pielikumā (Jūrmalas pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālais aprūpes centrs” darbinieku skaita saraksts):

1.3.1. 7.punktu un 30.punktu izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

(euro)

Amatalga

(euro)

7

Vecākā medicīnas māsa

1.00

700

700

30

Remontatslēdznieks

4.00

470

1880

1.3.2. Izslēgt 10., 11.punktu.

1.3.3. 12.punktu izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

(euro)

Amatalga

(euro)

12

Aprūpētājs

22

427

9394

1.3.4. Izslēgt 59.punktu.

1.3.5. 60.punktu izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

(euro)

Amatalga

(euro)

60

Aprūpētājs

36

379

13644

1.3.6. Papildināt ar 60.1.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

(euro)

Amatalga

(euro)

60.1

Pavadonis

5.00

341

1705

1.3.7. Papildināt pielikumu ar šādām amata vienībām šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

(euro)

Amatalga

(euro)

Grupu dzīvokļu pakalpojumu nodaļa

77

Sociālais darbinieks

1.00

783

783

78

Aprūpētājs

4.50

427

1922

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF