Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2014.gada 13.novembrīNr.16

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.1100

Sēde atklāta plkst.1100

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Juris Visockis, Ligita Maziņa, Jānis Lediņš, Karina Siņkeviča, Larisa Loskutova, Gunta Liepiņa (nepiedalās no plkst.1135-1140), Iveta Blaua, Rita Sproģe, Anita Adijāne, Arnis Ābelītis, Boriss Doņņikovs

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Arturs Grants

Izpilddirektora vietnieka p.i.

Gunta Smalkā

Priekšsēdētāja biroja vadītāja p.i.

Ingrīda Vilkārse

Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes vadītāja p.i.

Līga Dzirnekle

Attīstības pārvaldes vadītāja p.i.

Edgars Stobovs

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītāja vietnieka p.i.

Jānis Ķēniņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i.

Aivars Paegle

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja p.i.

Elita Grante

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja p.i.

Indra Dreika

Personāla nodaļas vadītāja p.i.

Inārija Dzene

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Ieva Aile

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas vadītājs

Ģirts Brambergs

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Elviss Venters

Sporta nodaļas vadītāja

Indra Brinkmane

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Dzīvokļu nodaļas vecākā referente

Inese Strūberga

Tūrisma nodaļas vadītāja p.i.

Gunta Ušpele

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā Nr.390 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

5.

Grozījums Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.28 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

6.

Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistei T.L.G.

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijā Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība”

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.77 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžeta apstiprināšanu”

9.

Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātā projektu konkursa 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” un projekta Jūrmalas kūrortpilsētas dalība Kazahstānas tūrisma gadatirgos īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā

10.

Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātā projektu konkursa 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” ar projekta „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs -2015/2” pieteikumu

11.

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

12.

Par dienesta dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu

13.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

14.

Par dzīvojamo telpu piešķiršanu, īres līgumu noslēgšanu un personu izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā

15.

Par dalību Eiropas Komisijas pamatprogrammā Horizon 2020 atklātā projektu konkursa PHC 22-2015 aktivitātē „Garīgās labklājības veicināšana novecojošās populācijās”

16.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības meliorācijas sistēmu uzskaiti

17.

Par ielu nosaukuma plākšņu, ēku un telpu grupu numura zīmju, norāžu uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 10.augusta lēmumā Nr.775 „Par būvju Jūrmalā, Buļļupes ielā 8 (kadastra Nr.1300 001 1013) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

19.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 8.marta lēmumā Nr.127 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra Nr.1300 009 3112 Jāņa Pliekšāna ielā 12, Jūrmalā”

20.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra lēmuma Nr.682 „Par vidi degradējošām ēkām Strēlnieku prospektā 64, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 012 2903 004, 1300 012 2903 005, 1300 012 2903 010” atzīšanu par spēku zaudējušu

21.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Brikšķu ielā 5, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

22.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Bulduru prospektā 98, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

23.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Lielais prospekts 9, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

24.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Žubītes ielā 57, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

25.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu apstiprināšanu

26.

Par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā, starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu

27.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kāpu ielā 131, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

28.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Silu ielā 30, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

29.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kauguri 2102, Jūrmalā apstiprināšanu

30.

Par līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu „Jūrmalas siltums” par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu nodrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

31.

Par tiesas sprieduma izpildi un zemesgabalu Valtera prospektā 61, Jūrmalā un Virsaišu ielā 10A, Jūrmalā ieskaitīšanu līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā

32.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Oļģerta ielā 7, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 016 1205

G.Truksnis ziņo par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes deputātu sastāvā:

1. Jūrmalas pilsētas domes deputāts Romāns Mežeckis 2014.gada 4.oktobrī notikušajās 12.Saeimas vēlēšanās ir ievēlēts par Saeimas deputātu, un saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta otro daļu domes deputāta Romāna Mežecka pilnvaras izbeidzās 2014.gada 4.novembrī, kad apstiprināja jaunievēlētās 12.Saeimas deputātu pilnvaras.

Jūrmalas pilsētas Vēlēšanu komisija ir pieņēmusi lēmumu, nosakot, ka par nākamo deputātu no attiecīgā saraksta uzaicināma Rita Sproģe. Ierodoties uz šo domes sēdi, R.Sproģes kundze ir piekritusi kļūt par Jūrmalas pilsētas domes deputāti. Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 2.panta pirmo daļu, uzskatāms, ka ar šo brīdi Rita Sproģe ir ieguvusi Jūrmalas pilsētas domes deputāta pilnvaras.

2. Jūrmalas pilsētas domē 2014.gada 5.novembrī ir saņemts Guntas Liepiņas iesniegums par Jūrmalas pilsētas domes deputāta pilnvaru atjaunošanu, pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada deputāta statusa likuma 3.1 panta sesto daļu, kas paredz, ka Saeimas loceklis, kurš šajā pantā noteiktajā kārtībā nolicis domes deputāta pilnvaras, var tās atjaunot attiecīgās domes pilnvaru laikā pēc Saeimas deputāta pilnvaru izbeigšanās.

Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.1 panta devīto daļu, uzskatāms, ka ar šo brīdi Gunta Liepiņa ir atjaunojusi Jūrmalas pilsētas domes deputāta pilnvaras.

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut papildu jautājumu:

· Par atļauju Jūrmalas pilsētas domes deputātei L.Maziņai savienot amatu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejā

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 15 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), papildu jautājums tiek iekļauts sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – 15 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

2.

Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā Nr.390 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

4.

Par atļauju Jūrmalas pilsētas domes deputātei L.Maziņai savienot amatu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejā

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

6.

Grozījums Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.28 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

7.

Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistei T.L.G.

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijā Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība”

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.77 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžeta apstiprināšanu”

10.

Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātā projektu konkursa 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” un projekta Jūrmalas kūrortpilsētas dalība Kazahstānas tūrisma gadatirgos īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā

11.

Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātā projektu konkursa 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” ar projekta „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs -2015/2” pieteikumu

12.

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

13.

Par dienesta dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu

14.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

15.

Par dzīvojamo telpu piešķiršanu, īres līgumu noslēgšanu un personu izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā

16.

Par dalību Eiropas Komisijas pamatprogrammā Horizon 2020 atklātā projektu konkursa PHC 22-2015 aktivitātē „Garīgās labklājības veicināšana novecojošās populācijās”

17.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības meliorācijas sistēmu uzskaiti

18.

Par ielu nosaukuma plākšņu, ēku un telpu grupu numura zīmju, norāžu uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā

19.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 10.augusta lēmumā Nr.775 „Par būvju Jūrmalā, Buļļupes ielā 8 (kadastra Nr.1300 001 1013) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 8.marta lēmumā Nr.127 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra Nr.1300 009 3112 Jāņa Pliekšāna ielā 12, Jūrmalā”

21.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra lēmuma Nr.682 „Par vidi degradējošām ēkām Strēlnieku prospektā 64, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 012 2903 004, 1300 012 2903 005, 1300 012 2903 010” atzīšanu par spēku zaudējušu

22.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Brikšķu ielā 5, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

23.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Bulduru prospektā 98, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

24.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Lielais prospekts 9, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

25.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Žubītes ielā 57, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

26.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu apstiprināšanu

27.

Par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā, starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu

28.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kāpu ielā 131, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

29.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Silu ielā 30, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

30.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kauguri 2102, Jūrmalā apstiprināšanu

31.

Par līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu „Jūrmalas siltums” par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu nodrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

32.

Par tiesas sprieduma izpildi un zemesgabalu Valtera prospektā 61, Jūrmalā un Virsaišu ielā 10A, Jūrmalā ieskaitīšanu līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā

33.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Oļģerta ielā 7, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 016 1205

2. Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu (lēmums Nr.491)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Izsakās:

G.Truksnis Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka amatam izvirza deputāti Ritu Sproģi.

G.Truksnis izvirza kandidatūras balsu skaitīšanas komisijai – deputātes I.Blauu, A.Adijāni un K.Siņkeviču.

Balsošanas rezultātā par balsu skaitīšanas komisijas sastāvu („par” – 15 (A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, B.Doņņikovs, L.Loskutova, K.Siņkeviča, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – nav) , nolēma apstiprināt balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: I.Blaua, A.Adijāne un K.Siņkeviča.

G.Truksnis izsludina pārtraukumu vēlēšanu zīmju sagatavošanai.

Pārtraukums 11.05-11.20

I.Kalvāne informē deputātus par vēlēšanu zīmi ar šādu formulējumu:

Jūrmalas pilsētas dome

VĒLĒŠANU ZĪME Nr.__

Jūrmalā 2014.gada 13.novembrī

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana

Domes deputāts Vārds Uzvārds

Nr.p.k.

Kandidāta vārds, uzvārds

PAR

PRET

ATTURAS

1.

Rita Sproģe

Deputāta paraksts____________________________________________________

Tiek izskaidrota balsošanas kārtība un gadījumi, kad vēlēšanu zīme tiks uzskatīta par nederīgu.

Notiek balsošanas procedūra.

G.Truksnis pasludina pārtraukumu balsu saskaitīšanai.

Pārtraukums 11.25-11.35

I.Blaua (balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja) informē, ka balsošanai izsniegtas 15 vēlēšanu zīmes, saņemtas 15 vēlēšanu zīmes, no tām derīgas – 15, nederīgas-nav.

„Par”- nobalsojuši 15 deputāti ( A.Ābelītis, I.Blaua, M.Stulpiņš, G.Liepiņa, L.Maziņa, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis , L.Loskutova, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs, J.Visockis).

„Pret”- nav

„Atturas” – nav

(Balsu skaitīšanas komisijas 2014.gada 13.novembra protokols Nr.1, balsu skaitīšanas komisija locekļu paraksti).

G.Truksnis ziņo, ka, pamatojoties uz balsošanas rezultātiem, par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēta Jūrmalas pilsētas domes deputāte Rita Sproģe.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā Nr.390 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām” (lēmums Nr.492)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, G.Liepiņa izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā Nr.390 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”.

 Ienāk G.Liepiņa

4. Par atļauju Jūrmalas pilsētas domes deputātei L.Maziņai savienot amatu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejā (lēmums Nr.493)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju Jūrmalas pilsētas domes deputātei L.Maziņai savienot amatu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejā.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.494)

Ziņotājs:

I.Dzene

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

6. Grozījums Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.28 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” (saistošie noteikumi Nr.31)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumu Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.28 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

7. Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistei T.L.G.

(lēmums Nr.495)

Ziņotājs:

I.Brinkmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistei T.L.G.

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijā Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” (instrukcija Nr.2)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par instrukcijas projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt instrukciju par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijā Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība”.

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.77 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.32)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka, saskaņā ar 11.11.2014. Finanšu komitejā lemto, ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 15 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.77 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžeta apstiprināšanu”.

10. Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātā projektu konkursa 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” un projekta Jūrmalas kūrortpilsētas dalība Kazahstānas tūrisma gadatirgos īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā (lēmums Nr.496)

Ziņotājs:

G.Ušpele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātā projektu konkursa 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” un projekta Jūrmalas kūrortpilsētas dalība Kazahstānas tūrisma gadatirgos īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā.

11. Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātā projektu konkursa 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” ar projekta „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs -2015/2” pieteikumu (lēmums Nr.497)

Ziņotājs:

G.Ušpele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātā projektu konkursa 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” ar projekta „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs -2015/2” pieteikumu.

12. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu (lēmums Nr.498)

13. Par dienesta dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.499)

14. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.500)

15. Par dzīvojamo telpu piešķiršanu, īres līgumu noslēgšanu un personu izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā (lēmums Nr.501)

Ziņotājs:

I.Strūberga ziņo, ka saskaņā ar 12.11.2014. Sociālo un veselības jautājumu komitejā lemto, ir sagatavots un deputātiem izsniegts precizēts lēmumprojekta par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu pielikums.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem ar precizējumu („par” – 15 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.

2. Par dienesta dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.

3. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

4. Par dzīvojamo telpu piešķiršanu, īres līgumu noslēgšanu un personu izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā.

16. Par dalību Eiropas Komisijas pamatprogrammā Horizon 2020 atklātā projektu konkursa PHC 22-2015 aktivitātē „Garīgās labklājības veicināšana novecojošās populācijās” (lēmums Nr.502)

Ziņotājs:

L.Grobiņa ziņo, ka lēmumprojektā ir nepieciešams veikt šādus precizējumus: 4.punktā vārdus „kopējās izmaksas” aizstāt ar vārdiem „indikatīvās kopējās izmaksas” un 5.punktā jānorāda projekta sagatavošanas un iesniegšanas termiņš 2014.gada 1.decembris.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumiem („par” – 15 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Komisijas pamatprogrammā Horizon 2020 atklātā projektu konkursa PHC 22-2015 aktivitātē „Garīgās labklājības veicināšana novecojošās populācijās”.

17. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības meliorācijas sistēmu uzskaiti (lēmums Nr.503)

Ziņotājs:

Ģ.Brambergs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības meliorācijas sistēmu uzskaiti.

18. Par ielu nosaukuma plākšņu, ēku un telpu grupu numura zīmju, norāžu uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā (saistošie noteikumi Nr.33)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus „Par ielu nosaukuma plākšņu, ēku un telpu grupu numura zīmju, norāžu uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā”.

19. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 10.augusta lēmumā Nr.775 „Par būvju Jūrmalā, Buļļupes ielā 8 (kadastra Nr.1300 001 1013) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai” (lēmums Nr.504)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 10.augusta lēmumā Nr.775 „Par būvju Jūrmalā, Buļļupes ielā 8 (kadastra Nr.1300 001 1013) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”.

20. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 8.marta lēmumā Nr.127 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra Nr.1300 009 3112 Jāņa Pliekšāna ielā 12, Jūrmalā” (lēmums Nr.505)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 8.marta lēmumā Nr.127 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra Nr.1300 009 3112 Jāņa Pliekšāna ielā 12, Jūrmalā”.

21. Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra lēmuma Nr.682 „Par vidi degradējošām ēkām Strēlnieku prospektā 64, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 012 2903 004, 1300 012 2903 005, 1300 012 2903 010” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.506)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra lēmuma Nr.682 „Par vidi degradējošām ēkām Strēlnieku prospektā 64, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 012 2903 004, 1300 012 2903 005, 1300 012 2903 010” atzīšanu par spēku zaudējušu.

22. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Brikšķu ielā 5, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.507)

23. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Bulduru prospektā 98, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.508)

24. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Lielais prospekts 9, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.509)

25. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Žubītes ielā 57, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.510)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Brikšķu ielā 5, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

2. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Bulduru prospektā 98, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

3. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Lielais prospekts 9, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

4. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Žubītes ielā 57, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

26. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu apstiprināšanu (lēmums Nr.511)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, L.Loskutova nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu apstiprināšanu.

27. Par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā, starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu (lēmums Nr.512)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā, starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu.

28. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kāpu ielā 131, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.513)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, K.Siņkeviča, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kāpu ielā 131, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

29. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Silu ielā 30, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.514)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Silu ielā 30, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

30. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kauguri 2102, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.515)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kauguri 2102, Jūrmalā apstiprināšanu.

31. Par līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu „Jūrmalas siltums” par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu nodrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā (lēmums Nr.516)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, K.Siņkeviča, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu „Jūrmalas siltums” par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu nodrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā.

32. Par tiesas sprieduma izpildi un zemesgabalu Valtera prospektā 61, Jūrmalā un Virsaišu ielā 10A, Jūrmalā ieskaitīšanu līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā

(lēmums Nr.517)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, K.Siņkeviča, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par tiesas sprieduma izpildi un zemesgabalu Valtera prospektā 61, Jūrmalā un Virsaišu ielā 10A, Jūrmalā ieskaitīšanu līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā.

33. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Oļģerta ielā 7, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 016 1205 (lēmums Nr.518)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, I.Blaua, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, K.Siņkeviča, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Oļģerta ielā 7, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 016 1205.

Sēde slēgta plkst.1205

Nākamā kārtējā domes sēde 2014.gada 18.decembrī plkst.1100.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2014.gada 21.novembrī


Lejupielāde: DOC un PDF