Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 18.decembrīNr. 525

protokols Nr. 18, 16. punkts

Par naudas balvas piešķiršanu
ūdens motosportistam Ņ.L.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikuma Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” 9.2.2.apakšpunktu un 14.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Piešķirt naudas balvu *** euro apmērā ūdens motosportistam Ņ.L. par izcīnīto otro vietu Pasaules čempionāta kopvērtējumā Formulas 4S klasē.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF