Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 18.decembrīNr. 531

protokols Nr. 18, 23. punkts

Par projekta „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma
komponentes attīstības Latvijā un Igaunijā/RIVERWAYS” noslēgumu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmumam Nr.232 „Par dalību projektā „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā/RIVERWAYS”, pamatojoties uz 2014.gada 7.oktobra projekta vadošā partnera Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas vēstuli Nr.8-1/EU-43385/36 un Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 7.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros īstenoto projektu „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstības Latvijā un Igaunijā/RIVERWAYS”, saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt projekta Jūrmalas pilsētas domes kā projekta sadarbības partnera kopējās faktiskās izmaksas 25 745,93 EUR (2.pielikums „Projekta „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstības Latvijā un Igaunijā/RIVERWAYS”” budžeta kopsavilkums (latos) un (euro)” un 3.pielikums „Pārskats par projekta „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstības Latvijā un Igaunijā/RIVERWAYS”” finanšu līdzekļu apguvi), tai skaitā:

2.1. attiecināmo izmaksu summa 20 200,00 EUR, tai skaitā:

2.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 16 766,00 EUR (83%);

2.1.2. Valsts budžeta dotācija ir 1 010,00 (5%);

2.1.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 2 424,00 EUR (12%).

2.2. neattiecināmo izmaksu summa 5 545,93 EUR pilnā apmērā ir segta no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 18.decembra lēmumam Nr.531

(protokols Nr.18, 23.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Projekta nosaukums

Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā/Riverways

Līguma/vienošanās Nr.

EU43385

Darbības programmas nosaukums:

Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība” Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013.gadam

Pamata informācija

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veicināt vietējas un pārrobežu nozīmes sadarbību, attīstot upju tūrismu (ūdens ceļu) Latvijā un Igaunijā, veidojot labiekārtotas atpūtas vietas upju krastos, kā arī veicinot informācijas izplatīšanu.

Projekts ir īstenots partnerībā ar 9 Igaunijā un 30 Latvijā esošiem partneriem, un projekta vadošais partneris Kurzemes plānošanas reģions.

Kopējis projekta īstenošana slaiks ir no 2013.gada 15.janvāra līdz 2015.gada 14.jūnijam.

Jūrmalas pilsētas dome projektā plānotās aktivitātes ir veikusi laika posmā no 2013.gada 15.jūlija līdz 2014.gada 14.janvārim.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Labiekārtotas atpūtas vietas izveide Lielupes krastā (Ezera ielas galā)

Galds ar soliem (4 gab);

Piknika nojuma ar galdu un soliem (3 gab);

Soliņš (5m) ar apaļkoka pamatnīti (4 gab);

Velosipēdu pieslēgšanas baļķis (2 gab);

Malkas nojume (2 gab);

Nojume sabiedriskajai tualetei un atkritumu konteineram (1 gab);

Pontonu piestātne / laipa (1 kompl);

Trīsdaļīgais informācijas stends (1 gab);

Viendaļīgais informācijas stends (1 gab);

Informācijas zīme uz koka balsta (2 gab);

Ugunskura vieta un katla turētājs (2 kompl)

Galds ar soliem (4 gab);

Piknika nojuma ar galdu un soliem (3 gab);

Soliņš (5m) ar apaļkoka pamatnīti (4 gab);

Velosipēdu pieslēgšanas baļķis (2 gab);

Malkas nojume (2 gab);

Nojume sabiedriskajai tualetei un atkritumu konteineram (1 gab);

Pontonu piestātne / laipa (1 kompl);

Trīsdaļīgais informācijas stends (1 gab);

Viendaļīgais informācijas stends (1 gab);

Informācijas zīme uz koka balsta (2 gab);

Ugunskura vieta un katla turētājs (2 kompl).

Sākotnēji projekta ietvaros tika plānots uzstādīt 5 gab. soliņus (5m) ar apaļkoka pamatnīti, 1 atkritumu konteineri un 1 sabiedrisko tualeti ar bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēm.

Projektā veiktie grozījumi

Sākotnēji projekta ietvaros tika plānots uzstādīt 5 gab. soliņus (5m) ar apaļkoka pamatnīti, 1 atkritumu konteineri un 1 sabiedrisko tualeti ar bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēm, taču, ņemot vērā atpūtas vietas izstrādāto labiekārtojuma projektu un labiekārtojuma elementu racionālu un pieejamu izvietojumu atpūtas vietā tika pieņemts lēmums izvietot 4.gab. soliņus (5m) ar apaļkoka pamatnīti.

Saskaņā ar situāciju, ka atpūtas vietā nav iespējams izvietot tualeti ar bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēm – labiekārtošanas projektā tika paredzēts atteikties no bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēm nomainot risinājumu ar nojumes uzstādīšanu, kurā projekta ieviesējs par saviem līdzekļiem katru gadu/ uz sezonu izvietot pārvietojamo konteinertipa tualeti un sadzīves atkritumu konteineri – nodrošinot to apsaimniekošanu.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes / skaidrojumi

15.07.2013.-14.01.2014.

15.07.2013.-14.01.2014.

Projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta ieviešanas laiks

(pa ceturkšņiem)

2013

2014

3

4

1

Labiekārtotas atpūtas vietas izveide Lielupes krastā (Ezera ielas galā)

x

x

x

Projekta komanda

Projekta vadītājs – Jānis Artemjevs, Attīstības pārvaldes Vides nodaļas vadītājs (janis.artemjevs@jpd.gov.lv);

Projekta vadītāja asistents – Baiba Birzniece, Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītāja (baiba.birzniece@jpd.gov.lv );

Projekta grāmatvede – Ināra Kundziņa, Centralizētās grāmatvedības vadītāja, galvenā grāmatvede (inara.kundzina@jpd.gov.lv).

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta ieviešana ir noritējusi atbilstoši projekta nosacījumiem, sākotnēji noteiktajā termiņā, veiksmīgā sadarbībā ar projekta vadošo partneri. Projekta īstenošanas mērķis ir sasniegts.

Projekta plānotais apstiprinātais budžets ir veiksmīgi apgūts. Papildus projekta īstenošanas laikā, iepirkuma rezultātā tika konstatēts sadārdzinājums 5 545,93 EUR (3897.70 LVL) apmērā, kas kā projekta neattiecināmās izmaksas ir finansēts no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta.


Pielikums Nr.2 XLS

Pielikums Nr.3 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF