Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 18.decembrīNr. 532

protokols Nr. 18, 24. punkts

Par projekta „Zilā karoga prasību nodrošināšana
Baltijas jūras reģiona/Beach Hopping” noslēgumu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 10.aprīļa lēmumu Nr.306 „Par dalību un finansējumu projektā „Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas Jūras reģionā („Beach Hopping”)””, pamatojoties uz 2014.gada 23.septembra projekta vadošā partnera – Saulkrastu novada pašvaldības vēstuli Nr.01.-6.4.1.1./0920140455/IZ1382 „Par projekta „Towards the blue flag on Baltic beaches” noslēgumu” un Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 7.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros īstenoto projektu „Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas jūras reģiona/Beach Hopping” saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes kā projekta sadarbības partnera kopējās faktiskās izmaksas 197 677,89 EUR (138 928,81 LVL) apmērā saskaņā ar 2.pielikumu „Projekta „Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas jūras reģiona/Beach Hopping” budžeta kopsavilkums (latos) un (euro)” un 3.pielikumu „Pārskats par projekta “Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas jūras reģiona/Beach Hopping” finanšu līdzekļu apguvi, tai skaitā:

2.1. attiecināmo izmaksu summa 197 187,15 EUR (138 583,93 LVL), tai skaitā:

2.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 167 609,06 EUR (117 796,63 LVL) (85% apmērā);

2.1.2. Valsts budžeta dotācija ir 9 859,35 EUR (6 929,19 LVL) (5% apmērā);

2.1.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 19 718,74 EUR (13 858,42 LVL) (10% apmērā).

2.2. neattiecināmo izmaksu summa 490,74 EUR (344,88 LVL) apmērā ir segta no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis



1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 18.decembra lēmumam Nr.532

(protokols Nr.18, 24.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Projekta nosaukums

Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas jūras reģionā (Beach Hopping)

Līguma/vienošanās Nr.

EU29852

Darbības programmas nosaukums:

Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība” Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013.gadam

Pamata informācija

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgu un vienlīdzīgu pierobežas reģiona sociālekonomisko attīstību, lai padarītu to konkurētspējīgu ekonomiskajai un uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī lai uzlabotu vides kvalitāti iedzīvotājiem un pilsētas viesiem un pievilcīgai dzīvošanai un apmeklēšanai. Projekta aktivitātes ir vicinājušas Zila karoga statusa piešķiršanu Jūrmalas pilsētas pludmales peldvietām.

Projekts ir īstenots partnerībā ar 2 Igaunijā un 4 Latvijā esošām pašvaldībām, un projekta vadošais partneris Saulkrastu novada dome.

Kopējais projekta īstenošanas laiks ir no 2008.gada 1.septembra līdz 2011.gada 30.jūnijam.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

1) Pludmales infrastruktūras uzlabošana

Telpu kosmētiskais remonts Bulduru glābšanas stacijā;

Mobilais glābšanas dienesta novērošanas tornis (1 gab.);

Ūdensmotocikli (2 gab.);

Motorlaivas (7 gab.);

Kvadracikli ( 2 gab.);

Apskaņošanas sistēmas ( 6 gab.);

Rācijas (22 gab.);

Karogi ar mastiem (6 gab.);

Drošības un informācijas zīmes (7 gab.);

Niršanas ekipējums (6 komplekti);

Pirmās palīdzības manekeni (3 gab.);

Pirmās palīdzības aptieciņa (6 gab.);

Pludiņi un muguras imobilizācijas dēļi (6 gab.).

Telpu kosmētiskais remonts Bulduru glābšanas stacijā;

Mobilais glābšanas dienesta novērošanas tornis (1 gab.);

Ūdensmotocikli (2 gab.);

Motorlaivas (7 gab.);

Kvadracikli ( 2 gab.);

Apskaņošanas sistēmas ( 6 gab.);

Rācijas (22 gab.);

Karogi ar mastiem (6 gab.);

Drošības un informācijas zīmes (7 gab.);

Niršanas ekipējums (6 komplekti);

.

Pirmās palīdzības manekeni (3 gab.);

Pirmās palīdzības aptieciņa (6 gab.);

Pludiņi un muguras imobilizācijas dēļi (6 gab.).

Tornis sezonas laikā tiek izvietots Bulduru pludmalē.

2) Glābēju apmācības

Apmācības „Pirmās palīdzības glābējiem uz ūdens” - 1.kārta;

Apmācības „Pirmās palīdzības glābējiem uz ūdens” - 2.kārta.

Apmācības „Pirmās palīdzības glābējiem uz ūdens” - 1.kārta (06.04.09-10.04.09);

Apmācības „Pirmās palīdzības glābējiem uz ūdens” - 2.kārta (12.06.09- 19.06.09)

3) Pieredzes apmaiņas semināri

Projekta vadības komitejas un darba grupas sanāksmes (4 tikšanās).

Projekta vadības komitejas sanāksme Audru (28.08.09);

Projekta darba grupas sanāksme Saulkrastos (09.11.09);

Projekta vadības komitejas un darba grupas sanāksme Jūrmalā (23.07.10);

Projekta vadības komitejas un darba grupas sanāksme Carnikavā (20.08.10).

4) Informācija par drošību pludmalē (informatīvie semināri skolās)

Mājas lapas izveide www.lifesaving.lv

Informatīvie semināri skolās „Par drošību pludmalē” un „Par drošību uz ūdens”

Mājas lapas izveide www.lifesaving.lv

Informatīvie semināri skolās „Par drošību pludmalē” (12.06.09-19.06.09) un „Par drošību uz ūdens”

(18.05.10-27.05.10)

Projektā veiktie grozījumi

Projektu, lai nodrošinātu racionālu un lietderīgu finanšu līdzekļu apguvi, tika samazināts iegādājamo drošības un informācijas zīmju skaits no 10 uz 7 vienībām, karogu ar mastiem skaits no 10 uz 6, mobilo glābšanas dienesta novērošanas torņu skaits no 2 uz 1. Ir palielināts glābšanas vestu skaits no 12 uz 14 vienībām, katrai no glābšanas laivām nodrošinot 2 glābšanas vestes. Papildus no projekta budžeta tāmes ir izņemtas pozīcijas „dators”, „multifunkcionāls printeris” un „prietera kātridži”, jo Jūrmalas ātrajai palīdzībai un Kauguru glābšanas stacijai datortehnika tika iegādāta jau iepriekš izmantojot pašvaldības budžeta līdzekļus.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes / skaidrojumi

01.09.2008. - 31.08.2010.

01.09.2008. - 30.06.2011.

Pagarinājums veikts sasākšanā ar kavējumiem iepirkumu procedūrā.

Projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta ieviešanas laiks

(pa ceturkšņiem)

2008

2009

2010

2011

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

1) Pludmales infrastruktūras uzlabošana

X

X

2) Glābēju apmācības

X

3) Pieredzes apmaiņas semināri

X

X

X

4) Informācija par drošību pludmalē (informatīvie semināri skolās)

X

X

X

X

Projekta komanda

Projekta vadītāja – Ieva Peimane (Ekonomikas un attīstības nodaļas projektu vadītāja no 2010. gada oktobra līdz 2012.gada martam (ieva.peimane@jpd.gov.lv);

Projekta vadītāja asistents – Baiba Birzniece, Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītāja (baiba.birzniece@jpd.gov.lv ), no 2014.gada maija;

Projekta grāmatvede – Ināra Kundziņa, Centralizētās grāmatvedības vadītāja, galvenā grāmatvede (inara.kundzina@jpd.gov.lv).

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta ieviešana ir noritējusi veiksmīgi un projekta izvirzītais mērķis ir sasniegts.

Projekta ietvaros ir uzlabota Jūrmalas pilsētas pludmales infrastruktūra, kā arī iegādāti transportlīdzekļi glābēju mobilitātei, nodrošinot paaugstinātu pludmales apmeklētāju drošību.

Norisinājušās glābēju apmācības, veicinot projekta partneru prasmju paaugstināšanu glābēju amatā.

Projekta īstenošanas laikā ir fiksētas neattiecināmās izmaksas 344,88 LVL jeb 490,74 EUR apmēra, kas sastāv no neattiecināmajām kancelejas preču iegādes izmaksām 344,87 LVL jeb 490,71 EUR apmērā un valūtas kursa svārstībām 0,01 LVL un 0,02 EUR apmērā. (Projekta kancelejas preces tika iegādātas projekta noslēguma periodā. Tā kā projekta ieviešanas nosacījumos netika definēts, kurā laika posmā ir jāiegādājas kancelejas preces, tās tika iegādātas, kad partneris uzskatīja par nepieciešamu, tomēr 1.līmeņa kontrole izmaksas uzskatīja kā neattiecināmas tieši tādēļ, ka kancelejas preces iegādātas projekta noslēguma posmā).

Jūrmalas pilsētai šis projekts ir nozīmīgs, jo ir attīstīta pludmales un glābšanas infrastruktūra, kā arī iegūta pieredze līdzīgu projektu īstenošanā nākotnē.


Pielikums Nr.2 XLS

Pielikums Nr.3 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF