Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 18.decembrīNr. 535

protokols Nr. 18, 28. punkts

Par nodibinājuma „ABLV Charitable Foundation” programmas
„Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012-2014” noslēgumu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmumu Nr.233 „ Par dalību ABLV Charitable Foundation programmas „Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012-2014” finansējuma konkursā”, 2013.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.205 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmumā Nr.233 „Par dalību ABLV Charitable Foundation programmas „Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012-2014” finansējuma konkursā””, 2013.gada 30.maija lēmumu Nr.336 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmumā Nr.233 „Par dalību ABLV Charitable Foundation programmas „Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012-2014” finansējuma konkursā””, 2014.gada 10.aprīļa lēmumu Nr.162 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmumā Nr.233 „Par dalību ABLV Charitable Foundation programmas „Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012-2014” finansējuma konkursā”” un 2012.gada 15.maija Sadarbības līgumu Nr.6.4./BVN/06 starp nodibinājumu „ABLV Charitable Foundation” (reģistrācijas Nr.40008108111) un Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centru, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt nodibinājuma „ABLV Charitable Foundation” programmas „Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012-2014” aktivitāšu „Bērnu vasaras nometņu organizēšana” īstenošanu saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu.

2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 15 488 EUR apmērā, saskaņā ar šī - lēmuma 2.pielikumu „Projekta „Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012-2014” budžeta kopsavilkums”, tai skaitā:

2.1. nodibinājuma „ABLV Charitable Foundation” finansējums 12 287 EUR (79%);

2.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 3201 EUR (21%).

3. Apstiprināt projekta „Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012-2014” tāmes izpildi saskaņā ar 3.pielikumu „Pārskats par projekta „Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012-2014” finanšu līdzekļu apguvi”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 18.decembra lēmumam Nr.535

(Protokols Nr.18, 28.punkts)

Projekta „Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012-2014”

noslēguma ziņojums

Pamata informācija [1]

Projekta nosaukums

Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012.-2014.

Līguma/vienošanās Nr.

6.4/BVN/06

Darbības programmas nosaukums:

Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012.-2014.

Aktivitātes/apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

Bērnu vasaras nometņu organizēšana

Projekta mērķis

Veicināt trūcīgo bērnu un bērnu ar īpašām vajadzībām attīstību un veiksmīgu integrāciju sabiedrībā, sniedzot atbalstu rehabilitējošo, attīstošu un izglītojošu vasaras nometņu apmeklēšanai.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Bērnu vasaras nometņu organizēšana 2012.gadā

Plānots organizēt 5 (piecas) vasaras dienas nometnes (10 darba dienas katra) ar dažādām aktivitātēm. Piedalīsies 50 mērķa grupas bērni.

Organizētas 5 (piecas) vasaras dienas nometnes (10 darba dienas katra) ar dažādām aktivitātēm. Piedalījušies 140 nometnes dalībnieki, no kuriem 50 atbilst projekta mērķa grupai.

Līdzās projekta mērķa grupas bērniem nometnēs piedalījās bērni, kuru vecāki finansiāli nodrošina viņu uzturēšanos nometnē. Tādējādi notika trūcīgo bērnu veiksmīga integrācija sabiedrībā.

15.05.2012. Līgums Nr.6.4./BVN12/2012-06

Bērnu vasaras nometņu organizēšana 2013.gadā

Plānots organizēt 5 (piecas) vasaras dienas nometnes (10 darba dienas katra) ar dažādām aktivitātēm. Piedalīsies 50 mērķa grupas bērni.

Organizētas 7 (septiņas) vasaras dienas nometnes (10 darba dienas katra) ar dažādām aktivitātēm. Piedalījušies 190 nometnes dalībnieki, no kuriem 70 atbilst projekta mērķa grupai.

22.05.2013. līgums Nr.6.4./BVN13/2013-06

Bērnu vasaras nometņu organizēšana 2014.gadā

Plānots organizēt 4 (četras) vasaras dienas nometnes (10 darba dienas katra) ar dažādām aktivitātēm. Piedalīsies 50 mērķa grupas bērni.

Organizētas 4 (četras) vasaras dienas nometnes (10 darba dienas katra) ar dažādām aktivitātēm. Piedalījušies 125 nometnes dalībnieki, no kuriem 50 atbilst projekta mērķa grupai.

12.05.2014. līgums Nr.6.4./BVN14/2014-08

Projektā veiktie grozījumi

2013.gada aktivitātēs vasaras nometnēs tika uzņemti vairāk mērķa grupas bērni nekā tika plānots, jo fonds palielināja finansējumu.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

15.05.2012.-31.12.2014.

15.05.2012.-31.12.2014.

Projekta ieviešana notiek 3 (trīs) gadu garumā noteiktā laika posmā, atbilstoši noslēgtiem līgumiem

16.05.2012.-31.08.2012.

01.05.2013.-31.08.2013.

01.05.2014.-31.08.2014.

Projekta laika grafika izmaiņas

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks pa mēnešiem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Bērnu vasaras nometņu organizēšana 2012.gadā

x

x

x

x

Bērnu vasaras nometņu organizēšana 2013.gadā

x

x

x

x

Bērnu vasaras nometņu organizēšana 2014.gadā

x

x

x

x

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

-

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks pa mēnešiem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Bērnu vasaras nometņu organizēšana 2012.gadā

x

x

x

x

Bērnu vasaras nometņu organizēšana 2013.gadā

x

x

x

x

Bērnu vasaras nometņu organizēšana 2014.gadā

x

x

x

x

Projekta komanda

Karīna Štālmane – Jūrmalas BJIC direktores vietniece, projekta vadītāja, tel. 28385656, bjic@e-apollo.lv

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta mērķi esam īstenojuši 100%. Visās nometnēs aktivitātes veidotas, kas vērstas uz brīvā laika lietderīgu pavadīšanu un bērnu radošo un praktisko spēju attīstīšanu. Līdzās projekta mērķa grupas bērniem nometnēs piedalījās bērni, kuru vecāki finansiāli nodrošina viņu uzturēšanos nometnē. Tādējādi notika trūcīgo bērnu veiksmīga integrācija sabiedrībā. Nometnēs netika atšķirti bērni no ekonomiskā ziņā dažādām ģimenēm. Katram dalībniekam bija vienādas tiesības darboties visās nometņu aktivitātēs.

Finansējums izpildīts 100% apmērā no kopējā finansējuma.[1] Pamatinformācijas sadaļu var papildināt/mainīt atbilstoši projekta vajadzībām.


Pielikums Nr.2 XLSX

Pielikums Nr.3 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF