Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 18.decembrīNr. 536

protokols Nr. 18, 29. punkts

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā
Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla – Eurodesk
reģionālā koordinatora pakalpojumiem 2014.gadā noslēgumu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.marta lēmumu Nr.110 „Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla – Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumiem 2014.gadā” un starp Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru 2014.gada 10.februārī noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr.5-1/15, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” jaunatnes sadaļas projektu „Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2014.gadā” īstenošanu, saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 1000.00 EUR (2.pielikums „Projekta „Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2014.gadā” budžeta kopsavilkums un 3.pielikums „Pārskats par projekta „Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2014.gadā” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk.:

2.1. attiecināmo izmaksu summa ir 1000 EUR, kur 100% ir Jaunatnes starptautisko aģentūras finansējums.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 18.decembra lēmumam Nr.536

(Protokols Nr.18, 29.punkts)

Projekta „Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2014.gadā” noslēguma ziņojums

Pamata informācija [1]

Projekta nosaukums

Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2014.gadā

Līguma/vienošanās Nr.

5-1/15

Darbības programmas nosaukums:

Erasmus+

Aktivitātes/apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

Eiropas Jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla informācija

Projekta mērķis

Eiropas Savienības programmas „Erasmus+”, Eiropas Jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla informācijas izplatīšana, atpazīstamības veicināšana un atbalsta nodrošināšana Jūrmalā, Tukumā, Tukuma novadā, Babītē, Salas pagastā un Lapmežciemā.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Rakstām projektus Erasmus+

Novadīt informatīvu pasākumu 40 jauniešiem par „Erasmus+” projektiem

Novadīts informatīvs pasākums par „Erasmus+” projektiem 40 Mārupes novada jauniešiem

Norises vieta saskaņota ar JSPA

Jūrmalas jauniešu forums

Organizēt 100 Jūrmalas jauniešiem jaunatnes darba izvērtējumu pašvaldībā, informāciju par Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portālu

Noorganizēts forums 100 jauniešiem izvērtējot jaunatnes darbu pašvaldībā un sniedzot informāciju par Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portālu

Projektā veiktie grozījumi

nav

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

01.04.14.-30.12.14.

01.04.14.- 30.12.14.

Projekta līgums tiek slēgts uz kalendāro gadu, bet konkrētās projekta aktivitāšu norises jānotiek līdz decembra mēnesim

Projekta laika grafika izmaiņas

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (ceturkšņiem)

2014. gads

1

2

3

4

Rakstām projektus Erasmus+

x

Jūrmalas jauniešu forums

x

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Projekta ietvaros pirmais plānotais pasākums bija informatīvs 2 dienu pasākums „Rakstām projektus Erasmus+”, kas notika ārpus Jūrmalas – Mārupē, sadarbībā ar Mārupes jauniešu domi. Sākotnēji pasākums tika plānots 2.ceturksnī (aprīlī), taču notika 2.ceturksnī – septembrī. Izmaiņas no sākotnējā plāna radās, saskaņojot iespējas abās iesaistītajās pusēs – Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram un Mārupes jauniešu domei.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (ceturkšņiem)

2014. gads

1

2

3

4

Rakstām projektus Erasmus+

x

Jūrmalas jauniešu forums

x

Projekta komanda

Alma Brinkmane – Jūrmalas BJIC jaunatnes lietu speciāliste, projekta vadītāja,

tel. 26182041, alma.brinkmane@gmail.com

Elīza Anete Ošiņa, brīvprātīgā, tel. 20023646, elizaosina@inbox.lv

Secinājumi un priekšlikumi

Projektā plānotās aktivitātes tika izpildītas, finansējums apgūts atbilstoši plānotajam. Projekta atskaites apstiprinātas JSPA.

Dalība Eurodesk reģionālā koordinatoru tīklā paplašinājusi kontaktus un sadarbību ar citiem jauniešu centriem, pašvaldībām Latvijā. Iegūts finansiāls atbalsts jauniešu ideju realizēšanai, kas viennozīmīgi vērtējams kā pozitīvs un noteikti turpināms nākamajos gados.[1] Pamatinformācijas sadaļu var papildināt/mainīt atbilstoši projekta vajadzībām.


Pielikums Nr.2 XLSX

Pielikums Nr.3 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF