Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 18.decembrīNr. 538

protokols Nr. 18, 32. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmuma Nr.169
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību atbildīgo
darbinieku atlīdzību” atzīšanu par spēku zaudējušu

Saeimā 2014.gada 16.oktobrī pieņemts Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums, kas stāsies spēkā 2015.gada 1.janvārī. Minētais likums kā vienu no jautājumiem noteiks atšķirīgu atlīdzības sistēmas ieviešanu atbildīgajam darbiniekam par attiecīgo pienākumu pildīšanu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta piekto daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

No 2015.gada 1.janvāra atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumu Nr.169 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību atbildīgo darbinieku atlīdzību”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF