Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2014.gada 18.decembra 538.lēmumu

2014.gada 10.aprīlīNr. 169

protokols Nr. 8, 25. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības
kapitālsabiedrību atbildīgo darbinieku atlīdzību

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 14.panta sesto daļu, un 2010.gada 30.marta Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.311 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību” 13.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noteikt Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībās šādas atlīdzības pašvaldības atbildīgajiem darbiniekiem:

Nr.p.k.

Kapitālsabiedrības nosaukums

Pašvaldības atbildīgā darbinieka mēnešalgas apmērs (euro)

Vidējās kapitālsabiedrības

1

SIA „Jūrmalas ūdens”

274

2

SIA „Jūrmalas siltums”

274

3

SIA „Jūrmalas slimnīca”

274

Mazās kapitālsabiedrības

4

Privatizējamā SIA „Jūrmalas namsaimnieks”

183

5

SIA „Dzintaru koncertzāle”

183

6

SIA „Jūrmalas gaisma”

183

7

PSIA „Jūrmalas attīstības projekti”

183

8

P SIA „Kauguru veselības centrs”

183

9

P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka”

183

10

P SIA „Jūrmalas kapi”

183

2. Noteikt, ka atlīdzība pašvaldības atbildīgajam darbiniekam tiek izmaksāta no attiecīgās pašvaldības kapitālsabiedrības naudas līdzekļiem.

3. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumu Nr.950 „Par atbildīgo darbinieku atlīdzību”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF