Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 18.decembrīNr. 544

protokols Nr. 18, 38. punkts

Par Valsts atbalsta pasākumu zivsaimniecības attīstībai
no Zivju fonda finanšu līdzekļiem projekta „Zivju resursu aizsardzība
Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” noslēgumu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem” 40.punktu un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 28.aprīļa apliecinājumu par apņemšanos projektu īstenot ar samazinātu Zivju fonda finansējuma atbalstu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 7.punktam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Valsts atbalsta pasākumu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem darbības programmas „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” projektu Nr.2.16. „Zivju resursu aizsardzība Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” īstenošanu, saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas EUR 7613,34 (2.pielikums) „Projekta „Zivju resursu aizsardzība Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3.pielikums „Pārskats par projekta „Zivju resursu aizsardzība Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” finanšu līdzekļu apguvi”, t.sk.:

2.1. attiecināmo izmaksu summa EUR 7613,34, kur:

2.1.1. Valsts atbalsta pasākumu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem EUR 7613,34 (100,00%),

2.1.2. Valsts budžeta dotācija EUR 0000,00 (00%),

2.1.3. Cits finansējums EUR 0000,00 (00%),

2.1.4. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir EUR 0000,00 (00%);

2.2. neattiecināmo izmaksu summa, kura tiks segta no Jūrmalas pilsētas domes budžeta, sastāda EUR 0000,00.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 18.decembra lēmumam Nr.544

(Protokols Nr.18, 38.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija 1

Projekta nosaukums

Zivju resursu aizsardzība Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

Līguma/vienošanās Nr.

2014.gada 28.aprīļa apliecinājums par apņemšanos projektu īstenot ar samazinātu Zivju fonda finansējuma atbalstu

Darbības programmas nosaukums:

„Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)”

Aktivitātes/apakšaktivitātes numurs un nosaukums

Aprīkojuma iegāde - 1.Eholote, 2. Nakts redzamības brilles, 3.Termālā kamera.

Projekta mērķis

Projekta „Zivju resursu aizsardzība Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” mērķis – nodrošināt Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policiju ar papildaprīkojumu, lai veiktu akvatorijas monitoringu, fiksētu un sodītu nelikumīgas makšķernieku darbības, nodrošinot zivju resursu aizsardzības pasākumus. Sabiedrības daļa, kas iegūtu projekta īstenošanas rezultātā - Nelegāla, nereģistrēta un neregulēta zveja un makšķerēšanas noteikumu neievērošana noplicina zivju krājumus, iznīcina dabisko vidi, kaitē konkurencei un rada zaudējumus godprātīgākiem zvejniekiem.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Aprīkojuma iegāde

Nodrošināt šādas projektā paredzētās iegādes:

1.Eholote, 1 gab. -2100,00 EUR;

2.Nakts redzamības brilles, 1 gab. -3600,00 EUR;

3. Termālā kamera, 1gab.-3000,00 EUR.

Saskaņā ar finanšu piedāvājumiem, tika piegādāts sekojošs aprīkojums:

1.Eholote, 1 gab. -2099,35 EUR;

2.Nakts redzamības brilles, 1 gab. - 2563,99 EUR;

3. Termālā kamera, 1gab.- 2950,00 EUR.

Saskaņā ar finanšu piedāvājumiem iepirkumiem JJP 2014/08, JPP 2014/12 RIK, JPP 2014/13 RIK, tika iegādāts aprīkojums pilnā apjomā. Kopā izmaksas sastādīja 7613,34 EUR. Pieprasītā finansējuma summa 8700,00 EUR., ietaupījums 1086,66 EUR.

______________________

[1] Pamatinformācijas sadaļu var papildināt/mainīt atbilstoši projekta vajadzībām.

Projektā veiktie grozījumi

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/skaidrojumi

No 2014.gada jūnija līdz 2014.gada augustam

No 2014.gada jūnija līdz 2014.gada novembrim

Projekta realizēšanai tika veiktas papildu iepirkuma procedūras, kuru rezultātā tika iegādāts aprīkojums pilnā apjoma.

Projekta laika grafika izmaiņas

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem/ ceturkšņiem)

6

7

8

Aprīkojuma iegāde

Iepirkuma dokumentu izstrādāšana.

Iepirkuma dokumentu saskaņošana.

Iepirkuma JPP 2014/08

izsludināšana. Līguma noslēgšana par nakts redzamības briļļu, eholotes un termālās kameras piegādi.

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Projekta realizēšanai bija nepieciešamas vairākas iepirkumu procedūras, kuras tika veiktas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82. pantu – JPP 2014/08 un 2014/10.

Iepirkuma ar ID Nr.JPP 2014/08 procedūras rezultātā, saskaņā ar iepirkuma procedūras 3.daļas rezultātiem piegādāta termālā kamera 1 gab. Iepirkuma ar ID Nr.JPP 2014/10 procedūra tika pārtraukta, jo iesniegtais piedāvājums iepirkuma 1. daļai – Nakts redzamības briļļu piegāde – neatbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta prasībām.

Iepirkuma ar ID Nr.JPP 2014/12 RIK – nakts redzamības briļļu piegāde – procedūras realizēšanai tika izsūtītas uzaicinājuma vēstules pretendentiem. Savus piedāvājumus iepirkumam iesniedza divi pretendenti, izvēles pamatojums – piedāvātā zemākā līgumcena. Saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem piegādātas Nakts redzamības brilles 1 gab.

Iepirkuma ar ID Nr.JPP 2014/13 RIK – eholotes piegāde - procedūras realizēšanai tika izsūtītas uzaicinājuma vēstules pretendentiem. Savus piedāvājumus iepirkumam iesniedza divi pretendenti, izvēles pamatojums – piedāvātā zemākā līgumcena. Saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem piegādāta eholote 1 gab.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem/ ceturkšņiem)

6

7

8

9

10

11

Aprīkojuma iegāde

Tehniskās specifikācijas izstrādāšana.

Iepirkuma dokumentu izstrādāšana.

Iepirkuma dokumentu saskaņošana.

Iepirkuma JPP 2014/08

izsludināšana. Līguma noslēgšana par termālās kameras piegādi.

Iepirkuma JPP 2014/10

izsludināšana. Iepirkuma pārtraukšana.

Iepirkuma dokumentu pārstrādāšana.

Iepirkuma JPP 2014/12 RIK un JPP 2014/13 RIK

izsludināšana. Līgumu noslēgšana par nakts redzamības briļļu un eholotes piegādi.

Projekta komanda

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas 2014.gada 30.jūnija rīkojumu „Par projekta „Zivju resursu aizsardzība Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” ieviešanu”, lai nodrošinātu kvalitatīvu, sekmīgu un savlaicīgu projekta „ Zivju resursu aizsardzība Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ” īstenošanu, vienlaicīgi nodrošinot racionālu un lietderīgu budžeta līdzekļu izlietošanu, kā arī ar projekta saistīto dokumentu un atskaišu sagatavošanu, tika noteikti:

- projekta vadītājs - Glābšanas dienesta priekšnieks Andris Kraulis;

- grāmatvede - Jūlija Bondarevska.

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta „Zivju resursu aizsardzība Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” mērķis - nodrošināt Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policiju ar papildaprīkojumu, lai veiktu akvatorijas monitoringu, fiksētu un sodītu nelikumīgu zveju, nodrošinot zivju resursu aizsardzības pasākumus, tiek realizēts. Projekta periodā tika izpildīti sekojoši darba uzdevumi – realizētas iepirkuma procedūras nepieciešamam aprīkojumam, veikts Lielupes monitorings un nodrošināta sadarbība ar citām kontrolējošām institūcijām.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā uzraudzību pret nelikumīgu zveju veic vairākas institūcijas – Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policija, Valsts policija, Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvalde, brīvprātīgās organizācijas, utt. Neskatoties uz kontrolējošo institūciju darbu, regulāri tiek atrasti un izņemti nemarķēti tīkli. Dienesti sadarbojas savā starpā, atsevišķos gadījumos strādā kopā, veic kopīgus un saskaņotus reidus. Šobrīd cīņa ar malu zvejniecību kļūst mērķtiecīgāka, jo nodrošināts papildaprīkojums – eholote, termālā kamera, nakts redzamības iekārta. Papildaprīkojums ļauj akvatoriju apsekot ātrāk un kvalitatīvāk.

Priekšlikums ir meklēt, piedalīties un realizēt līdzīgus projektos, lai novērstu malu zvejniecību un makšķerēšanas noteikumu pārkāpumus, kas nodara būtiskus kaitējumus videi, izraisa zivju krājumu izsīkšanu un rada negodīgu konkurenci zvejniekiem un makšķerniekiem, kuri ievēro likumus.


Pielikums Nr.2 XLSX

Pielikums Nr.3 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF