Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 18.decembrīNr. 561

protokols Nr. 18, 56. punkts

Par vidi degradējošām būvēm Sloka 7127, Jūrmalā,
kadastra apzīmējumi 1300 021 7127 001, 1300 021 7127 002

Jūrmalas pilsētas dome, izvērtējot situāciju saistībā ar būvēm Sloka 7127, Jūrmalā, nedzīvojamā ēka ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 7127 001, būve ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 7127 002 (turpmāk – Ēkas) konstatēja:

Nekustamais īpašums Sloka 7127, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 7127, sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 2474 m2, nedzīvojamās ēkas (sodas pieņemšanas mezgls) ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 7127 001 un būves (tvertnes korpusi) ar būves kadastra apzīmējumu 1300 008 4009 002, uz kuru īpašuma tiesības nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000052132 A.S., personas kods ***, (turpmāk – Īpašniece) deklarētā adrese ***.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa 2014.gada 31.oktobrī veica nekustamā īpašuma pārbaudi Sloka 7127, Jūrmalā, kuras laikā tika konstatēts, ka būve ar kadastra apzīmējumu 1300 021 7127 002 ir zaudējusi savu konstruktīvo noturību, atsevišķas konstrukcijas un ēkas elementi atrodas avārijas stāvoklī. No ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 1727 001 ir palikuši pamati un būvgruži. Nekustamais īpašums Sloka 7127, Jūrmalā, ar savu izskatu negatīvi ietekmē vizuālo Jūrmalas pilsētas tēlu un apkārtējo ainavu.

Īpašniecei ir nosūtīta Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 7.novembra vēstule Nr.14-1/3405 par būves pārbaudi un informācijas sniegšanu, kurā informēts, ka, pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.39 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā”, tiks gatavots lēmuma projekts par vidi degradējošām būvēm Sloka 7127, Jūrmalā, un saskaņā ar minēto saistošo noteikumu 5.punktu vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās kadastrālās vērtības.

Nekustamajā īpašumā Sloka 7127, Jūrmalā, ir pārkāptas šādas normatīvo aktu prasības:

1. Būvniecības likuma 21.panta devītajā daļā noteiktais, ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā tehniskajā stāvoklī, ka ir bīstama vai bojā ainavu, šīs būves īpašniekam atbilstoši pašvaldības lēmumam tā jāsakārto vai jānojauc.

2. Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 56.13.apakšpunktā noteiktais - namīpašumu īpašniekiem namīpašumus, kas uz noteiktu vai nenoteiktu laiku ir neapdzīvoti vai kuros nenotiek saimnieciska darbība, jāaizslēdz (ieejas, pagraba durvis un logus), lai novērstu nepiederošu personu uzturēšanos un iekļūšanu, un to teritorijas jāiežogo, ja tajās var rasties veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas. Namīpašumos un to teritorijās jāievēro ugunsdrošības noteikumus un sanitārās normas, nepieļaujot atkritumu uzkrāšanos. Šie objekti nedrīkst bojāt ainavu, traucēt blakus esošo namīpašumu lietošanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 12.panta trešās daļas 1., 3.punktu un 21.panta sesto daļu un Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma Sloka 7127, Jūrmalā, īpašniecei A.S. tika uzdots 2014.gada 24.novembrī ierasties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā viedokļa sniegšanai. Īpašniece nav atsaukusies uz aicinājumu ierasties Pilsētplānošanas nodaļā un nav sniegusi viedokli.

Tā kā Ēkas degradē Jūrmalas pilsētas ainavu, Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 66.pantu, izvērtējot administratīvā akta izdošanas lietderīgumu, uzskata par nepieciešamu piemērot tiesiskos līdzekļus, lai Īpašniece sakārtotu Ēkas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas novērstu šobrīd pastāvošo Jūrmalas pilsētas vides degradāciju.

Tādējādi Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta trešo daļu, kas noteic, ja administratīvais akts ir izdots rakstveidā un personas viedoklis un argumenti nav noskaidroti, administratīvā akta pamatojumā norāda iemeslu, un ņemot vērā konstatēto un secināto, uzskata, ka aicināt Īpašnieci atkārtoti izteikt viedokli vai argumentus administratīvās lietas, kas saistīta ar Ēku sakārtošanas procesu, ietvaros, lietderības apsvērumu dēļ nav nepieciešams.

Ņemot vērā to, ka Īpašniece nav nodrošinājusi Ēku sakārtošanu atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” noteiktajām prasībām, Ēkām tehniskā un vizuālā stāvokļa dēļ ir vidi degradējoša ietekme uz Jūrmalas pilsētas ainavu, tādēļ, lai stimulētu Īpašnieci sakārtot Ēkas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Īpašniecei piederošās Ēkas ar kadastra apzīmējumiem 1300 021 7127 001 un 1300 021 7127 002 ir klasificējamas kā vidi degradējošas būves atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.39 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” 2.2.punktam, un būvēm piekritīgā zemes platība ir nosakāma atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.39 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” 2.4.punktam.

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, 66.pantu, 70.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumuNr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 56.13.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.39 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” 2.2., 2.4.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Klasificēt nekustamajā īpašumā Sloka 7127, Jūrmalā, esošās ēkas - nedzīvojamo ēku (sodas pieņemšanas mezgls) ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 7127 001 un būvi (tvertnes korpusi) ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 7127 002 kā vidi degradējošas būves un noteikt būvēm piekritīgo zemes platību 2474 m2 saskaņā ar grafisko pielikumu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF