Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2016.gada 18.augusta 393.lēmumu

2014.gada 18.decembrīNr. 562

protokols Nr. 18, 57. punkts

Par vidi degradējošām būvēm Brīvības prospektā 50, Jūrmalā,
kadastra apzīmējumi 1300 008 4009 001, 1300 008 4009 002

Jūrmalas pilsētas dome, izvērtējot situāciju saistībā ar būvēm Brīvības prospektā 50, Jūrmalā, dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 1300 008 4009 001, saimniecības ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 008 4009 002 un teritorijas nožogojums (turpmāk – Ēkas), konstatēja:

Nekustamais īpašums Brīvības prospektā 50, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 4009, sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 3728 m2, dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 008 4009 001 un saimniecības ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 008 4009 002. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Brīvības prospektā 50, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 4009, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6594 G.K., personas kods ***, (turpmāk – Īpašnieks) deklarētā adrese Brīvības prospektā 50, Jūrmalā, LV-2015.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa 2014.gada 12.jūnijā veica nekustamā īpašuma pārbaudi Brīvības prospektā 50, Jūrmalā, kuras laikā tika konstatēts, ka dzīvojamā māja ar būves kadastra apzīmējumu 1300 008 4009 001, saimniecības ēka ar būves kadastra apzīmējumu 1300 008 4009 002, ir zaudējušas savu sākotnējo izskatu un negatīvi ietekmē vizuālo Jūrmalas pilsētas tēlu un apkārtējo ainavu. Saimniecības ēka ir cietusi ugunsgrēkā, nav norobežota, būvē var iekļūt nepiederošas personas, radot veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas. Zemesgabala nožogojums ir sagāzies.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa 2014.gada 12.jūnijā ir sagatavojusi atzinumu Nr.245 par būves pārbaudi, kurā ir konstatēts, ka nekustamajā īpašumā Brīvības prospektā 50, Jūrmalā, ir pārkāptas šādas normatīvo aktu prasības:

1. Būvniecības likuma (kurš bija spēkā līdz 2014.gada 01.oktobrim) 31.panta pirmā daļa, kas nosaka - ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama vai tā bojā ainavu, īpašniekam saskaņā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu tā jāsaved kārtībā vai jānojauc atbilstoši Civillikuma 1084.panta noteikumiem, kura pirmā daļa nosaka, ka katram būves īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem.

2. Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 56.13.apakšpunktā noteiktais - namīpašumu īpašniekiem namīpašumus, kas uz noteiktu vai nenoteiktu laiku ir neapdzīvoti vai kuros nenotiek saimnieciska darbība, jāaizslēdz (ieejas, pagraba durvis un logus), lai novērstu nepiederošu personu uzturēšanos un iekļūšanu, un to teritorijas jāiežogo, ja tajās var rasties veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas. Namīpašumos un to teritorijās jāievēro ugunsdrošības noteikumus un sanitārās normas, nepieļaujot atkritumu uzkrāšanos. Šie objekti nedrīkst bojāt ainavu, traucēt blakus esošo namīpašumu lietošanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma (līdz 2014.gada 1.oktobrim spēkā esošā redakcija) 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta otro un trešo daļu un Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma Brīvības prospektā 50, Jūrmalā, īpašniekam G.K. tika uzdots 2014.gada 4.jūlijā ierasties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā paskaidrojuma sniegšanai un administratīvā pārkāpuma protokola parakstīšanai. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2014.gada 12.jūnija Atzinums Nr.245 par būves pārbaudi Brīvības prospektā 50, Jūrmalā, ir nosūtīts Īpašniekam 2014.gada 19.jūnijā. Īpašnieks nav atsaucies uz aicinājumu ierasties Pilsētplānošanas nodaļā un nav sniedzis paskaidrojumus.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa 2014.gada 14.oktobrī atkārtoti pārbaudīja nekustamo īpašumu Brīvības prospektā 50, Jūrmalā, un konstatēja, ka Ēku tehniskais un vizuālais stāvoklis nav uzlabojies. Īpašniekam tika atkārtoti uzdots 2014.gada 27.oktobrī ierasties Pilsētplānošanas nodaļā paskaidrojumu sniegšanai un administratīvā pārkāpuma protokola parakstīšanai. Īpašnieks atkārtoti nav atsaucies uz aicinājumu ierasties un nav sniedzis paskaidrojumus.

Tā kā Ēkas degradē Jūrmalas pilsētas ainavu, Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 66.pantu, izvērtējot administratīvā akta izdošanas lietderīgumu, uzskata par nepieciešamu piemērot tiesiskos līdzekļus, lai Īpašnieks sakārtotu Ēkas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas novērstu šobrīd pastāvošo Jūrmalas pilsētas vides degradāciju.

Tādējādi Jūrmalas pilsētas dome, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta trešo daļu, kas noteic - ja administratīvais akts ir izdots rakstveidā un personas viedoklis un argumenti nav noskaidroti, administratīvā akta pamatojumā norāda iemeslu, un ņemot vērā konstatēto un secināto, uzskata, ka aicināt Īpašnieku atkārtoti izteikt viedokli vai argumentus administratīvās lietas, kas saistīta ar Ēku sakārtošanas procesu, ietvaros, lietderības apsvērumu dēļ nav nepieciešams.

Ņemot vērā to, ka Īpašnieks nav nodrošinājis Ēku sakārtošanu atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” noteiktajām prasībām, Ēkām tehniskā un vizuālā stāvokļa dēļ ir vidi degradējoša ietekme uz Jūrmalas pilsētas ainavu, tādēļ, lai stimulētu Īpašnieku sakārtot Ēkas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Īpašniekam piederošās Ēkas ar kadastra apzīmējumiem 1300 008 4009 001, 1300 008 4009 002 un teritorijas nožogojums ir klasificējamas kā vidi degradējošas būves atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.39 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” 2.2.punktam, un būvēm piekritīgā zemes platība ir nosakāma atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.39 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” 2.4.punktam.

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, 66.pantu, 70.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumu Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 56.13.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.39 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” 2.2., 2.4.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Klasificēt nekustamajā īpašumā Brīvības prospektā 50, Jūrmalā, esošās ēkas - dzīvojamo māju ar būves kadastra apzīmējumu 1300 008 4009 001, saimniecības ēku ar būves kadastra apzīmējumu 1300 008 4009 002 un teritorijas nožogojumu kā vidi degradējošas būves un noteikt būvēm piekritīgo zemes platību 3728 m2 saskaņā ar grafisko pielikumu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF