Oficiālā publikācija tiesību aktu vortālā "Likumi.lv" Stājas spēkā 11.07.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 16.decembra 49.saistošajiem noteikumiem

2014.gada 10.jūlijāNr. 17

protokols Nr. 11, 6. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Papildināt saistošos noteikumus ar 10.1.15. apakšpunktu šādā redakcijā:

„10.1.15. integrācijas lietu komiteja 5 locekļu sastāvā;”

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 37.7 punktu šādā redakcijā:

„37.7 Integrācijas lietu komiteja izskata jautājumus un lēmumu projektus par sabiedrības integrācijas lietām Jūrmalas pilsētas pašvaldībā un sniedz atzinumus par tiem.”

3. Saistošo noteikumu pielikumu Nr.1 (pašvaldības pārvaldes struktūra) izteikt jaunā redakcijā saskaņā ar šo saistošo noteikumu pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.17
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 24.panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

Ar grozījumiem tiek precizēta pašvaldības lēmējvaras struktūra, papildinot nolikumu ar Integrācijas lietu komiteju.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Ar grozījumiem tiek precizēta pašvaldības lēmējvaras struktūra un nolikuma pielikumā esošā struktūrshēma.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekta īstenošanas nodrošināšanai ir nepieciešami grozījumi pašvaldības atlīdzības fonda ietvaros.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Līdzšinējā kārtība netiek mainīta.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultēšanās ar privātpersonām, jo tie neierobežo sabiedrības intereses

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums