Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 28.08.2014. Stājas spēkā 01.09.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2019.gada 31.oktobra 45.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2019.gada 25.jūlija 26.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2014.gada 4.septembra 25.saistošajiem noteikumiem
Atvērt spēkā esošo redakciju

2014.gada 10.jūlijāNr. 19

protokols Nr. 11, 17. punkts

Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”43.panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk - saistošie noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek piešķirti ēdināšanas maksas atvieglojumi izglītojamajiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs.

2. Tiesības saņemt ēdināšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā ir:

2.1. visiem izglītojamajiem pirmsskolas izglītības programmās;

2.2. visiem izglītojamajiem 1.–12. klases izglītības programmās;

2.3. visiem pašvaldības izglītības iestāžu organizēto bērnu vasaras nometņu un sporta profesionālās ievirzes izglītības programmu nometņu dalībniekiem, kuru organizēšanas izdevumus pašvaldība sedz 100% apmērā;

3. Tiesības saņemt maksas atvieglojumus ir visiem sporta profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai paredzēto sacensību dalībniekiem šo saistošo noteikumu 7. punktā noteiktajā apmērā. Grozīts ar domes 2019.gada 25.jūlija 26.saistošajiem noteikumiem

II. Ēdināšanas maksas un atvieglojumu apmērs

4. Izglītības iestādēs, kur ēdināšanu nodrošina pati izglītības iestāde:

4.1. izglītojamajiem, kas apgūst pirmsskolas izglītības programmas – 1,90 euro dienā;

4.2. 1.- 4. klašu izglītojamajiem –1,15 euro par pusdienu ēdienreizi; Grozīts ar domes 2014.gada 4.septembra 25.saistošajiem noteikumiem

4.3. 5. – 12. klašu izglītojamajiem – 1,40 euro par pusdienu ēdienreizi.

5. Izglītības iestādēs, kur ēdināšanu nodrošina ārpakalpojuma sniedzējs, atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem, bet ne vairāk kā:

5.1. izglītojamajiem, kas apgūst pirmsskolas izglītības programmas – 2,30 euro dienā; Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 45.saistošajiem noteikumiem

5.2. 1.- 4. klašu izglītojamajiem – 1,55 euro par pusdienu ēdienreizi; Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 45.saistošajiem noteikumiem

5.3. 5. – 12. klašu izglītojamajiem – 1,80 euro par pusdienu ēdienreizi. Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 45.saistošajiem noteikumiem

6. Pašvaldības izglītības iestāžu organizēto bērnu vasaras nometņu dalībniekiem, kuru organizēšanas izdevumus pašvaldība sedz 100% apmērā, atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem, bet ne vairāk kā:

6.1. dienas nometnēs- nepārsniedzot 3,50 euro dienā;

6.2. diennakts nometnēs – nepārsniedzot 7,00 euro diennaktī.

7. Sporta profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai paredzēto sacensību dalībniekiem, ja sacensības notiek citā pašvaldībā Latvijas teritorijā, atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem, bet ne vairāk kā: Grozīts ar domes 2019.gada 25.jūlija 26.saistošajiem noteikumiem

7.1. vienas dienas sacensībās – nepārsniedzot 3,50 euro dienā;

7.2. vairāku dienu sacensībās – nepārsniedzot 7,00 euro diennaktī.

8. Pašvaldības sporta profesionālās ievirzes izglītības programmu vasaras nometņu dalībniekiem, kuru organizēšanas izdevumus pašvaldība sedz 100% apmērā, atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem, bet ne vairāk kā: Grozīts ar domes 2019.gada 25.jūlija 26.saistošajiem noteikumiem

8.1. dienas nometnēs –­­­ nepārsniedzot 3,50 euro dienā; Grozīts ar domes 2019.gada 25.jūlija 26.saistošajiem noteikumiem

8.2. diennakts nometnēs – nepārsniedzot 7,00 euro diennaktī Grozīts ar domes 2019.gada 25.jūlija 26.saistošajiem noteikumiem

III. Noslēguma jautājumi

9. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1.septembrī.

10. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošie noteikumi Nr.33 „Par ēdināšanas maksas pakalpojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis



Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 10.jūlija saistošo noteikumu Nr.19

„Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs”
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

2012.gada 1.jūnijā stājās spēkā Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumi Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”, kas nosaka uztura normas un paredz nodrošināt veselīga un līdzsvarota uztura lietošanu izglītības iestādēs. Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa nosaka, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Arī Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punkts nosaka pašvaldības kompetenci noteikt tos izglītojamos, kuru ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība. Nodrošinot normatīvo aktu prasību izpildi un veicinot veselīga uztura normām atbilstošu ēdināšanu visiem izglītojamajiem, pamatojoties un vienlīdzības principu, nolemts izdot saistošos noteikumus, piešķirot ēdināšanas izdevumu atvieglojumus visiem izglītojamajiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs. Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumi Nr.1206 „Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai” paredz valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu pašvaldībām 1. un 2. klašu izglītojamo ēdināšanas izdevumu segšanai 1,14 euro dienā, taču ņemot vērā, ka tas ir nepietiekami, pašvaldība kompensēs ēdināšanas izdevumu starpību 0,01 euro apmērā, iestādēs, kur ēdināšanu nodrošina pati izglītības iestāde un 0,41 euro, iestādēs, kur ēdināšanas pakalpojumus sniedz ārpakalpojuma sniedzējs. Ēdināšanas maksas apmērs noteikts, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.33 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs” un Izglītības jautājumu komitejas 2013.gada 10.decembra ārkārtas sēdes lēmumu par pirmsskolas vecuma (1,5 līdz 4 gadu vecumam ieskaitot) bērnu brīvpusdienu nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu Jūrmalas pašvaldības 2014.gada budžetā.

Ēdināšanas maksas apmērs, izglītības iestādēs, kur ēdināšanas pakalpojumu nodrošina ārpakalpojuma sniedzējs, ir noteikts lielāks, jo pakalpojuma sniedzējam ir jāsedz ražošanas un administratīvās izmaksas (t.sk. komunālie maksājumi, nodokļi, darbinieku algas utt.), līdz ar to palielinot ēdienu pašizmaksas, kas apgrūtina iekļaušanos pašreiz noteiktajā maksas apmērā 2,10 euro un daudzpusīgā ēdienu piedāvājumā. Šis pamatojums attiecas arī uz ēdināšanas maksas apmēra atšķirībām 1.-12. klases izglītojamajiem, izglītības iestādēs, kur ēdināšanas pakalpojumus nodrošina ārpakalpojuma sniedzējs. Lai nodrošinātu 2012. gada 13. marta Ministru kabineta noteikumos Nr.172 noteiktās enerģētiskās vērtības un uzturvielu normas komplekso pusdienu ēdienkartēs, 5.-12. klašu izglītojamajiem ēdināšanas maksas apmēram ir jābūt vidēji par 20% lielākam, kā 1.-4. klašu izglītojamajiem, jo noteiktās uztura normas 5.-12. klašu izglītojamajiem ir par 20% lielākas kā 1.-4. klasēs.

Ēdināšanas maksas apmērs dienas un diennakts nometnēs (attiecīgi- nepārsniedzot 3,50 euro dienā un 7,00 euro diennaktī) ir noteikts vadoties pēc iepriekšējo gadu pieredzes, nodrošinot ēdināšanas pakalpojumus pašvaldības izglītības iestāžu organizēto vasaras un sporta profesionālās ievirzes izglītības programmu dalībniekiem. Maksas apmērs ir lielāks kā mācību gada laikā, jo nometņu dalībnieku skaits ir mazs.

Kārtību, kādā tiks nodrošināta šo saistošo noteikumu 7. punkta nosacījumu izpilde, nosaka Publisko iepirkumu likums un Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 20.janvāra rīkojums Nr.1.1-14/25 „Par iepirkumu veikšanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādēs” pielikumā Nr.1 noteiktās veicamās darbības.

2. Īss projekta satura izklāsts

Projekts paredz nodrošināt ēdināšanas maksas atvieglojumus visiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādēs izglītojamajiem..

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pieņemot šos saistošos noteikumus, no 2014.gada septembra līdz decembrim papildus nepieciešami pašvaldības budžeta līdzekļi 102 073.50 euro apmērā t.sk:

1. Brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klašu izglītojamajiem 17258 euro apmērā.

2. Brīvpusdienu nodrošināšanai 5.-12.klašu izglītojamajiem 78540 euro apmērā.

3. Sporta profesionālās ievirzes izglītības programmu vienas dienas sacensību dalībnieku ēdināšanai 1722,00 euro apmērā Jūrmalas sporta skolai un 731,50 euro apmērā Jūrmalas sporta centram

4. Sporta profesionālās ievirzes izglītības programmu vairāku dienu sacensību dalībnieku ēdināšanai 3192,00 euro apmērā Jūrmalas sporta skolai un 630,00 euro apmērā Jūrmalas sporta centram

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Noteikumu izpildi nodrošinās Jūrmalas pilsētas vispārējās izglītības iestādes.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ir notikušas ar Izglītības nodaļu, izglītības iestāžu speciālistiem, izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF