Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2015.gada 19.februārīNr. 5

protokols Nr. 5, 7. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18
„Īpašumu pārvaldes nolikums”

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu
un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18 „Īpašumu pārvaldes nolikums” (turpmāk - nolikums) šādus grozījumus:

1. Izteikt nolikuma 6.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

„ 6.9. nodrošināt kapitālsabiedrībās pašvaldības ieguldītā aktīvu atdeves un vērtības pieaugumu, vidēja termiņa darbības stratēģijās kapitālsabiedrībām noteikto mērķu sasniegšanu, kā arī organizēt no pašvaldības patstāvīgām funkcijām izrietošu uzdevumu deleģēšanu pašvaldības kapitālsabiedrībām.”.

2. Izteikt nolikuma 7.18.apakšpunktu šādā redakcijā:

„7.18. sagatavot līgumus par dzīvojamo telpu un sociālo dzīvojamo telpu īri un veikt to izpildes kontroli;”.

3. Izteikt nolikuma 8.16.apakšpunktu šādā redakcijā:

„8.16. izvērtēt un saskaņot iesniegumus par būvniecības iecerēm un būvprojektus minimālā sastāvā;”.

4. Izteikt nolikuma 8.29.apakšpunktu šādā redakcijā:

„8.29. sagatavot servitūtu līgumus par servitūtiem uz pašvaldības īpašumā esošās zemes;”.

5. Izteikt nolikuma 8.34.apakšpunktu šādā redakcijā:

„8.34. nodrošināt pašvaldības publisko reģistru (privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas) uzturēšanu;”.

6. Svītrot nolikuma 8.18., 8.31., 8.39., 8.48., 8.49., 8.50., 8.50.1., 8.51., 8.64., 8.68. un 8.70.3. apakšpunktu.

7. Izteikt nolikuma 10.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

„10.7. organizēt normatīvajos aktos noteiktās aktuālas informācijas publiskošanu pašvaldības mājas lapā internetā par kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldībai pastāv līdzdalība;”.

8. Izteikt nolikuma 10.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

„10.9. sagatavot un aktualizēt valsts pārvaldes iestādēm iesniedzamo informāciju par pašvaldības kapitālsabiedrību valdes locekļiem, organizēt un pārbaudīt normatīvajos aktos noteikto kapitālsabiedrībām iesniedzamo informāciju Valsts kases informācijas sistēmā;”.

9. Papildināt nolikumu ar 10.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

„10.11. izvērtēt kapitālsabiedrību izstrādātās vidēja termiņa darbības stratēģijas, to atbilstību Jūrmalas pilsētas pašvaldības noteiktajiem vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem;”.

10. Papildināt nolikumu ar 10.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

„10.12. izvērtēt pašvaldības kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijās noteikto mērķu īstenošanas progresu;”.

11. Papildināt nolikumu ar 10.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

„10.13. sistemātiski apkopot kapitālsabiedrību finanšu pārskatos sniegto informāciju;”.

12. Papildināt nolikumu ar 10.14.apakšpunktu šādā redakcijā:

„10.14. izvērtēt kapitālsabiedrības darbības un finanšu rādītājus, to efektivitāti un atbilstību kapitālsabiedrības vidēja termiņa stratēģijā noteiktiem mērķiem un uzdevumiem;”.

13. Papildināt nolikumu ar 10.15.apakšpunktu šādā redakcijā:

„10.15. organizēt pašvaldības tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās pārvērtēšanu;”.

14. Papildināt nolikumu ar 10.16.apakšpunktu šādā redakcijā:

„10.16. sagatavot savas kompetences ietvaros domes lēmumu projektus un saistošo noteikumu projektus par pašvaldības kapitālsabiedrību darbību, no pašvaldības patstāvīgo funkcijām izrietošu kapitālsabiedrību pakalpojumu sniegšanu, maksas noteikšanu un citiem uzdevumu izpildes nosacījumiem;”.

15. Papildināt nolikumu ar 10.17.apakšpunktu šādā redakcijā:

„10.17. sadarbībā ar citām struktūrvienībām un pašvaldības iestādēm izvērtēt no pašvaldības patstāvīgām funkcijām izrietošu uzdevumu deleģēšanas vai pilnvarošanas nepieciešamību pašvaldības kapitālsabiedrībām, nodrošinot šādu no pašvaldības patstāvīgam funkcijām izrietošu uzdevumu deleģēšanas vai cita juridiskas dabas līguma sagatavošanas, saskaņošanas un noslēgšanas procesu.”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis