Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 20.decembra 84.nolikumu,
izņemot šī nolikuma 7., 8. un 10.3 punktu, kas zaudē spēku 2023. gada 21. martā.

Grozījumi ar domes 2021.gada 30.septembra 14.nolikumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 17.decembra 51.nolikumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 18.aprīļa 10.nolikumu
Grozījumi ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu
Grozījumi ar domes 2017.gada 9.jūnija 12.nolikumu
Grozījumi ar domes 2016.gada 8.jūnija 25.nolikumu
Grozījumi ar domes 2015.gada 19.februāra 5.nolikumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 30.janvāra 4.nolikumu
Atvērt spēkā esošos punktus/a>

2013.gada 12.septembrīNr. 18

protokols Nr. 22, 6. punkts

Īpašumu pārvaldes nolikums

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 8.punktu

I Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības domes (turpmāk – dome) Īpašumu pārvaldes (turpmāk – pārvalde) uzdevumus, tiesības un struktūru. Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 14.nolikumu

2. Pārvalde ir domes struktūrvienība, kas ir tieši pakļauta domes izpilddirektoram.

3. Savā darbībā pārvalde ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

4. Pārvaldes mērķis ir sniegt atbalstu Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) autonomo funkciju īpašuma administrēšanas un pārraudzības jomā, kā arī nodrošināt pašvaldības iedzīvotājiem palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Grozīts ar domes 2016.gada 8.jūlija 25.nolikumu Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 14.nolikumu

5. Pārvaldē ir šādas nodaļas – Dzīvokļu nodaļa, Pašvaldības īpašumu nodaļa, Nodokļu nodaļa, Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa. Grozīts ar domes 2016.gada 8.jūlija 25.nolikumu Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 14.nolikumu

5.1 Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu Svītrots ar domes 2021.gada 30.septembra 14.nolikumu

5.2 Papildināts ar domes 2019.gada 18.aprīļa 10.nolikumu

II Pārvaldes galvenie uzdevumi

6. Pārvaldes galvenie uzdevumi ir:

6.1. pašvaldības piederošā vai piekrītoša nekustamā īpašuma vienota funkcionāla pārraudzība pašvaldības īpašumu pārvaldības jautājumos; Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

6.2. administrēt pašvaldībai piederošo un piekrītošo nekustamo īpašumu racionālu un lietderīgu izmantošanu;

6.3. organizēt pašvaldības īpašuma privatizāciju vai atsavināšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

6.4. strukturēti uzskaitīt pašvaldības īpašumu, ar to saistītās tiesības un administrēt pašvaldības nekustamā īpašuma datu bāzi;

6.5. veikt nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu un pašvaldības budžetā iemaksājamo ieņēmumu uzskaiti;

6.6. realizēt pašvaldības palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā pašvaldības iedzīvotājiem; Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

6.7. nodrošināt personu dzīvesvietas deklarēšanas funkcijas izpildi pašvaldībā;

6.8. pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārvaldības nodrošināšana ;

6.9. nodrošināt kapitālsabiedrībās pašvaldības ieguldītā kapitāla efektīvu atdevi, kā arī pārraudzīt pašvaldības patstāvīgo funkciju realizēšanu. Grozīts ar domes 2015.gada 19.februāra 5.nolikumu

6.9.1 Papildināts ar domes 2016.gada 8.jūlija 25.nolikumu

6.9.2 Papildināts ar domes 2016.gada 8.jūlija 25.nolikumu

6.10. Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

6.11. Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

6.12. Papildināts ar domes 2019.gada 18.aprīļa 10.nolikumu

III Nodaļu uzdevumi

7. Dzīvokļu nodaļas uzdevumi ir:

7.1. veikt pašvaldības iedzīvotāju, kuri ir tiesīgi saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, uzskaiti un risināt jautājumus, kas saistīti ar šīs palīdzības sniegšanu; Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

7.2. veidot palīdzības reģistru par personām, kuras ir tiesīgas saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā;

7.3. veikt pašvaldībai piederošo vai pašvaldības nomāto neizīrēto dzīvojamo telpu uzskaiti;

7.4. izvērtēt, kādā veidā risināt un sniegt palīdzību personām, kurām:

7.4.1. neatliekami sniedzama palīdzība dzīvokļa jautājumā;

7.4.2. dzīvojamā telpa nodrošināma pirmām kārtām;

7.4.3. ar dzīvojamo telpu nodrošināmas vispārējā kārtībā;

7.4.4. kurām ir tiesības īrēt sociālos dzīvokļus; Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

7.4.5. Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

7.4.6. Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

7.4.7. Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

7.4.8. Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

7.4.9. Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

7.5. sniegt palīdzību iedzīvotājiem pašvaldības īrētās telpas apmaiņā pret citu pašvaldības īrējamu dzīvojamo telpu; Svītrots ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

7.6. atbilstoši savai kompetencei izvērtēt nepieciešamību piešķirt vienreizējo pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam; Svītrots ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

7.7. atbilstoši savai kompetencei izvērtēt nepieciešamību piešķirt vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu denacionalizētās vai likumīgajam īpašniekam atdotās mājas īrniekiem; Svītrots ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

7.8. atbilstoši savai kompetencei izvērtēt nepieciešamību sniegt pašvaldības palīdzību, remontējot dzīvojamās telpas; Svītrots ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

7.9. risināt jautājumus par dienesta dzīvojamo telpu izīrēšanu; Svītrots ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

7.10. sagatavot priekšlikumus par īres līgumu grozīšanu sakarā ar īrnieku maiņu;

7.11. nodrošināt personu dzīvesvietas deklarēšanas funkcijas izpildi pašvaldībā;

7.12. reģistrēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu;

7.13. nodrošināt personas sniegto ziņu datorizētu apstrādi, aizsardzību, saglabāšanu, kā arī aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā;

7.14. anulēt noteiktā kārtībā ziņas par deklarēto dzīvesvietu;

7.15. sniegt Iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas par personas deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu;

7.16. nodrošināt domes Dzīvokļu komisijas darbu;

7.17. veidot nodaļas arhīvu un lietvedību atbilstoši normatīvo aktu prasībām un domē apstiprinātajai lietu nomenklatūrai.

7.18. Papildināts ar domes 2014.gada 30.janvāra 4.nolikumu; Grozīts ar domes 2015.gada 19.februāra 5.nolikumu

7.19. Papildināts ar domes 2014.gada 30.janvāra 4.nolikumu Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

7.20. Papildināts ar domes 2014.gada 30.janvāra 4.nolikumu Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

7.21. Papildināts ar domes 2014.gada 30.janvāra 4.nolikumu

7.22. Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

7.23. Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

7.24. Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

7.25. Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

7.26. Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

7.27. Papildināts ar domes 2020.gada 17.decembra 51.nolikumu

7.28. Papildināts ar domes 2021.gada 30.septembra 14.nolikumu

7.29. Papildināts ar domes 2021.gada 30.septembra 14.nolikumu

8. Pašvaldības īpašumu nodaļas uzdevumi ir:

8.1. administrēt pašvaldībai piederošo un piekrītošo nekustamo īpašumu racionālu un lietderīgu izmantošanu; Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

8.2. organizēt un nodrošināt pašvaldības īpašuma objektu privatizācijas procesu, protokolēt privatizācijas komisijas sēdes, noformēt protokolus, nosūtīt atbildes vēstules, izrakstus, līgumus;

8.3. nodrošināt pašvaldības mantas (īpašuma objektu) iznomāšanas, izīrēšanas, nodošanas bezatlīdzības lietošanā procesu, protokolēt nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju sēdes, noformēt protokolus, nosūtīt atbildes vēstules, izrakstus, līgumus;

8.4. izvērtēt pašvaldības mantas (nekustamā īpašuma, kapitāla daļu) nepieciešamību pašvaldības funkciju nodrošināšanai, organizēt un nodrošināt pašvaldības mantas atsavināšanas procesu, kā arī izstrādāt izsoļu noteikumus, nodrošināt izsoļu komisiju darbu, noformēt protokolus, izsūtīt vēstules, izrakstus, līgumus;

8.5. nodrošināt pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamā īpašuma iegūšanas procesu (pirkšanu, maiņu, dāvinājumu pieņemšanu, nodošanu bez atlīdzības);

8.6. organizēt pašvaldībai piederošo nekustāmo īpašumu vai to daļu nodošanu valdījumā vai cita veida turējumā (pilnvarojumā, patapinājumā, apsaimniekošanā);

8.7. nodrošināt pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo nekustamo īpašumu nomu no citām juridiskām un fiziskām personām;

8.8. realizēt valsts īpašumā esošo neprivatizēto dzīvokļu pārņemšanu pašvaldības īpašumā;

8.9. nodrošināt pludmales nogabalu iznomāšanas procesu pašvaldības administratīvajā teritorijā;

8.10. nodrošināt ūdenstilpju iznomāšanas procesu pašvaldības administratīvajā teritorijā;

8.11. nodrošināt pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanas procesu;

8.12. nodrošināt ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas publiskās vietās organizēšanas jautājumu izskatīšanu, nodevas apmēra aprēķināšanu un atļaujas izsniegšanu; Svītrots ar domes 2014.gada 30.janvāra 4.nolikumu

8.13. nodrošināt saskaņojumu izsniegšanu alkoholisko dzērienu tirdzniecībai novietnēs; Svītrots ar domes 2014.gada 30.janvāra 4.nolikumu

8.14. nodrošināt publisku izklaides un svētku pasākumu rīkošanas, sapulču, gājienu un piketu organizēšanas, pirotehnisko pakalpojumu sniegšanas jautājumu izskatīšanu, protokolu sagatavošanu un atļauju sagatavošanu, izsniegšanu; Svītrots ar domes 2014.gada 30.janvāra 4.nolikumu

8.15. izskatīt iesniegumus un sagatavot domes lēmuma projektus kazino, spēļu zāļu vai bingo zāļu atvēršanai un attiecīgo azartspēļu organizēšanai, izskatīt iesniegumus un sagatavot atļaujas intīma rakstura izklaides rīkošanai; Svītrots ar domes 2014.gada 30.janvāra 4.nolikumu

8.16. izvērtēt un saskaņot iesniegumus Inženierbūvju plānošanas uzdevumu saņemšanai, projektus un būvprojektus; Grozīts ar domes 2015.gada 19.februāra 5.nolikumu

8.17. izvērtēt un saskaņot uz pašvaldībai piederošas zemes izvietojamās reklāmas un izkārtņu pases;

8.18. sagatavot atzinumus par pašvaldības simbolikas izmantošanu Svītrots ar domes 2015.gada 19.februāra 5.nolikumu

8.19. organizēt dzīvokļu īpašnieku kopsapulces, aptaujas procedūras, piedalīties dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs, realizējot pašvaldības kā dzīvokļa īpašnieka tiesības. Aizpildīt dzīvokļu īpašnieku aptaujas anketas, sagatavot viedokli par aptaujās ietvertajiem jautājumiem;

8.20. organizēt dzīvojamo telpu pirms remonta un pēc remonta apskati, sagatavot un noformēt apskates aktus; Svītrots ar domes 2014.gada 30.janvāra 4.nolikumu

8.21. organizēt pašvaldības kopīpašumā esošo īpašumu reālās sadales komisijas darbu, protokolēt komisijas sēdes un veikt reālās sadales komisijas protokolu noformēšanu;

8.22. organizēt pašvaldībai piederošo īpašumu apdrošināšanas procedūru;

8.23. veikt dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību pārņemšanas procedūras likumības ievērošanas pārbaudi, sagatavot dzīvojamo māju pārvaldīšanas līgumus; Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

8.23.1 Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

8.24. veikt darbības, kas saistītas ar dzīvojamās mājas norīkotā pārvaldnieka iecelšanu; Svītrots ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

8.25. sagatavot līgumus par dzīvokļu, kurus nepārvalda privatizējamā sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks”, īri; Svītrots ar domes 2014.gada 30.janvāra 4.nolikumu

8.26. sagatavot vienošanās par apsaimniekošanas, komunālo pakalpojumu parādu samaksu; Svītrots ar domes 2014.gada 30.janvāra 4.nolikumu

8.27. veikt neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas izdevumu rēķinu pirms pārbaudi; Svītrots ar domes 2014.gada 30.janvāra 4.nolikumu

8.28. sagatavot līgumus par pašvaldības īpašumos izbūvēto ielas infrastruktūras, komunikāciju un brauktuvju pārņemšana pašvaldības īpašumā; Svītrots ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

8.29. sagatavot servitūtu līgumus. Grozīts ar domes 2015.gada 19.februāra 5.nolikumu

8.30. veikt noslēgto nekustāmo īpašumu līgumu uzskaiti Nekustamā īpašuma informācijas sistēmas (NEKIP) datu bāzē un savas kompetences ietvaros noteikto līgumsaistību izpildes kontroli. Uzturēt un pilnveidot darbam nepieciešamās datu bāzes;

8.31. sagatavot informāciju Ekonomikas un Finanšu ministrijai par atsavinātajiem un privatizētajiem objektiem; Svītrots ar domes 2015.gada 19.februāra 5.nolikumu

8.32. nodrošināt pašvaldības mājas lapai un plašsaziņa līdzekļiem informāciju par nekustamo īpašumu nomu, privatizāciju, atsavināšanu;

8.33. nodrošināt pašvaldības mājas lapai informāciju par publisko izklaides un svētku pasākumu norisi; Svītrots ar domes 2014.gada 30.janvāra 4.nolikumu

8.34. nodrošināt pašvaldības publisko reģistru (privatizācijas, atsavināšanas, kapitālsabiedrību un pludmales nogabalu) uzturēšanu; Grozīts ar domes 2015.gada 19.februāra 5.nolikumu Svītrots ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

8.35. nodrošināt nodaļas dokumentācijas uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un domes noteiktajai lietu nomenklatūrai.

8.36. apzināt, noformēt, sagatavot reģistrācijai un uzskaitīt pašvaldības nekustamos īpašumus, pašvaldības zemju fondu, kas nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai;

8.37. sagatavot un iesniegt dokumentus pašvaldības īpašumu objektu reģistrācijai Zemesgrāmatā;

8.38. nodrošināt Zemesgrāmatā reģistrēto pašvaldības īpašumu uzņemšanu domes grāmatvedības bilancē un bilances vērtības maiņu;

8.39. administrēt pašvaldības nekustamā īpašuma datu bāzi; Svītrots ar domes 2015.gada 19.februāra 5.nolikumu

8.40. koordinēt jautājumus, kas saistīti ar pašvaldības īpašumu maiņu, citām personām piederošu īpašumu atsavināšanu pašvaldības vajadzībām, valstij piekrītošo īpašumu nodošanu pašvaldības īpašumā, pašvaldības zemesgabalu izmantošanu, izskatot būvniecības pieteikumus un investīciju projektus;

8.41. sekmēt Zemes reformas īstenošanu pašvaldībā; Svītrots ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

8.42. sagatavot dzīvojamo māju (to daļu), neapdzīvojamo telpu un mākslinieku darbnīcu privatizācijai nepieciešamos dokumentus, izziņot privatizāciju, rakstiski informējot īrniekus un zemes īpašniekus un publiski iepazīstinot visus potenciālos privatizācijas pretendentus ar objekta privatizācijas noteikumiem, kā arī organizēt attiecīgās izsoles;

8.43. apzināt pašvaldības brīvo zemju fondu, kas nepieciešams pašvaldībai uzdoto funkciju veikšanai sadarbībā ar būvvaldi; Svītrots ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

8.44. sagatavot priekšlikumus zemesgabalu tālākai izmantošanai, pamatojoties uz pašvaldības teritorijas plānojumu sadarbībā ar būvvaldi;

8.45. piedāvāt pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošos zemesgabalus pašvaldības funkciju pildīšanai, izskatot to turpmākās izmantošanas iespējas darba grupā pašvaldības funkciju noteikšanai neapbūvētajos zemesgabalos;

8.46. sagatavot normatīvajos aktos noteiktos dokumentus pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu robežu uzmērīšanai, zemes gabalu un ēku (būvju) reģistrēšanai Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā;

8.47. sagatavot dokumentus tālākai darbībai ar pašvaldības īpašumiem – nomai, privatizācijai, atsavināšanai un maiņai;

8.48. sagatavot domes lēmumu projektus par zemesgabalu maiņu un atsavināšanu pašvaldības vajadzībām; Svītrots ar domes 2015.gada 19.februāra 5.nolikumu

8.49. kontrolēt maiņas līgumu un atsavināšanas līgumu sagatavošanu saskaņā ar pieņemtajiem domes lēmumiem; Svītrots ar domes 2015.gada 19.februāra 5.nolikumu

8.50. sekmēt nekustamā īpašuma izprasīšanu no sveša valdījuma: Svītrots ar domes 2015.gada 19.februāra 5.nolikumu

8.50.1. apzināt valstij piekrītošo nekustamo īpašumu fondu, kurus nepieciešams iegūt pašvaldības īpašumā pašvaldības funkciju pildīšanai; Svītrots ar domes 2015.gada 19.februāra 5.nolikumu

8.50.2. sagatavot domes lēmumu projektus par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldības īpašumā;

8.50.3. sagatavot lūgumus Finanšu ministrijai par Ministru Kabinetam rīkojumu projektu sagatavošanu;

8.51. pārzināt visu pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo zemesgabalu juridiskās robežas; Svītrots ar domes 2015.gada 19.februāra 5.nolikumu

8.52. pārstāvēt domi saistībā ar pašvaldības īpašumu robežu ierādīšanu dabā;

8.53. saskaņot robežu apsekošanas un robežu noteikšanas aktus un robežu plānus pašvaldībai piekrītošajiem zemesgabaliem un zemesgabaliem, kas robežojas ar pašvaldībai piederošiem vai piekrītošiem zemesgabaliem;

8.54. piedalīties robežstrīdu izskatīšanā savas kompetences ietvaros sadarbībā ar būvvaldi, Valsts Zemes dienestu un mērniecības biroju;

8.55. piedalīties jautājumu izskatīšanā, kas saistīti ar pašvaldības administratīvās robežas izveidošanu un koriģēšanu;

8.56. sagatavot jautājumus izskatīšanai pašvaldības Zemes komisijā par pašvaldības, valsts un fizisko personu zemes īpašuma tiesību noteikšanu un zemesgabalu veidošanu; Svītrots ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

8.57. protokolēt pašvaldības Zemes komisiju sēdes, atbildēt par sēžu norisi; Svītrots ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

8.58. veikt nepieciešamās darbības līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda papildināšanai; Svītrots ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

8.59. sagatavot pašvaldības Zemes komisijas lēmumu projektus par līdzvērtīgas zemes piešķiršanu bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem saskaņā ar neapmierināto zemes pieprasītāju reģistru; Svītrots ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

8.60. veikt pašvaldības Zemes komisijas lēmumu noformēšanu, izsūtīšanu un glabāšanu; Svītrots ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

8.61. kārtot pašvaldības Zemes komisijas lietvedību atbilstoši domē apstiprināto lietu nomenklatūrai; Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

8.62. nodrošināt nodaļas dokumentācijas un zemes reformas gaitā izveidoto denacionalizācijas un zemes lietu arhivēšanu un uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izveidot pastāvīgi glabājamo lietu aprakstus un lietas nodaļas arhīvam par katru Zemesgrāmatā reģistrējamo objektu, kā arī kontrolēt nepieciešamo dokumentu sagatavošanu; Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

8.63. kārtot Zemesgrāmatā reģistrējamo pašvaldības objektu sarakstus, pēc vajadzības tos aktualizēt;

8.64. gatavot domes rīkojuma projektus par Zemesgrāmatā reģistrēto pašvaldības īpašumu uzņemšanu domes grāmatvedības bilancē, par īpašumu bilances vērtības maiņu; Svītrots ar domes 2015.gada 19.februāra 5.nolikumu

8.65. kontrolēt un sagatavot saskaņošanai ikgadējo Valsts zemes dienesta apkopoto pašvaldības zemes bilanci pa nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu grupām; Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

8.66. sagatavot dokumentus atļauju izsniegšanai nepilsoņiem zemes iegūšanai īpašumā;

8.67. veikt pašvaldības īpašumu uzskaiti, veidojot darbam nepieciešamās datu bāzes, un veikt datu aktualizāciju datu bāzes programmā, norādot pašvaldības īpašumu piederību, sastāvu, juridiskās darbības ar tiem: saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem; saskaņā ar Valsts vienotās datorizētās Zemesgrāmatas datiem; saskaņā ar domes struktūrvienību, iestāžu, uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību datiem;

8.68. nosūtīt publicēšanai informāciju par objektiem, kuri pakļaujami privatizācijai; Svītrots ar domes 2015.gada 19.februāra 5.nolikumu

8.69. sagatavot dokumentus par dzīvojamo māju privatizāciju izskatīšanai Dzīvojamo māju privatizācijas komisijā;

8.70. apkopot informāciju par privatizācijas norisi:

8.70.1. veikt privatizējamās dzīvojamās mājas dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īpašumpiederības uzskaiti;

8.70.2. apkopot informāciju un kontrolēt maksājumus par privatizējamo fondu;

8.70.3. reizi ceturksnī sniegt valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra” pārskatu par privatizācijas norisi. Svītrots ar domes 2015.gada 19.februāra 5.nolikumu

8.71. Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

8.72. Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 14.nolikumu

8.73. Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

8.74. Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

8.75. Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

8.76. Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

8.77. Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu Svītrots ar domes 2021.gada 30.septembra 14.nolikumu

9. Nodokļu nodaļas uzdevumi ir:

9.1. veikt nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu;

9.2. veikt šādu pašvaldības budžetā iemaksājamu ieņēmumu uzskaiti:

9.2.1. nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi;

9.2.2. atpūtnieku un tūristu nodevas maksājumi, atbilstoši iesniegtajām atskaitēm; Svītrots ar domes 2017.gada 9.jūnija 12.nolikumu

9.2.3. azartspēļu nodokļa maksājumi;

9.3. sagatavot un izsūtīt maksātājiem nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma paziņojumus;

9.4. sagatavot domes lēmuma projektus par bezstrīda kārtībā piedzenamajiem nokavētajiem nodokļu maksājumiem;

9.5. sagatavot un nodot parādu piedziņas lēmumus un lietas zvērināto tiesu izpildītājiem;

9.6. sagatavot savas kompetences ietvaros saistošo noteikumu projektus par atvieglojumu piešķiršanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām, par nodevas par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā pašvaldības administratīvajā teritorijā;

9.7. sagatavot nodaļas kompetences ietvaros domes lēmuma projektus par nodokļu samaksas termiņu pagarināšanu, nodokļu parādu dzēšanu  un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu;

9.8. administrēt nekustamā īpašuma nodokļa parādu nodokļa maksātājiem, kuriem piemērots nodokļu atbalsta pasākums - lēmuma par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu vai atteikumu piemērot, lēmuma par nodokļa atbalsta pasākumu atcelšanu, nodokļa atbalsta pasākuma nokavējuma naudas dzēšanu pieņemšana;

9.9. sagatavot kreditoru prasījumus maksātāja maksātnespējas, tiesiskās aizsardzības procesa, likvidācijas, pamatkapitāla samazināšanas, reorganizācijas un mantojuma lietas ierosināšanas gadījumā;

9.10. nodevas par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā pašvaldības administratīvajā teritorijā atvieglojumu piešķiršana;

9.11. sagatavot un izsniegt izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa, parādu, nokavējuma naudas un soda naudas neesamību;

9.12. sagatavot nekustamā īpašuma nodokļa prognozi;

9.13. nodrošināt nodaļas dokumentācijas uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un domes noteiktajai lietu nomenklatūrai;

9.14. sniegt priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu jomā, ievērojot pašvaldības intereses.

10.  Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas uzdevumi ir:

10.1. nodrošināt pašvaldības pieņemto lēmumu īstenošanu kapitālsabiedrībās, kurās pašvaldība ir kapitāla daļu turētājs;

10.2. sagatavot lēmumu projektus un citus dokumentus par kapitālsabiedrību, kurās pašvaldība ir dibinātājs vai dalībnieks (akcionārs), dibināšanu, reorganizāciju, likvidāciju vai darbības turpināšanu un līdzdalības saglabāšanu;

10.3. sagatavot pašvaldības kapitāla daļu turētāja uzdevumā lēmumu projektus, atzinumus un citus dokumentus kapitāla daļu pārvaldīšanas jomā;

10.4. sniegt atbalstu pašvaldības kapitālsabiedrību dalībnieku (akcionāru) sapulču norises organizēšanā;

10.5. apkopot informāciju par pašvaldības kapitālsabiedrībām un sagatavot pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim ziņas, kuras nepieciešamas kapitāla daļu turētāja pārstāvim viņa kompetencē ietilpstošo lēmumu pieņemšanai;

10.6. veidot un uzturēt nepieciešamo informāciju un lietas par pašvaldības kapitālsabiedrībām un piederošām kapitāla daļām;

10.7. nodrošināt pašvaldības mājas lapai informāciju par pašvaldības kapitālsabiedrībām; Grozīts ar domes 2015.gada 19.februāra 5.nolikumu

10.8. izskatīt un sagatavot atbildes projektus uz iesniegumiem par pašvaldības kapitālsabiedrībām un to darbību;

10.9. sastādīt un aktualizēt pašvaldības kapitālsabiedrību valdes locekļu sarakstus un iesniegt tos Finanšu ministrijā; Grozīts ar domes 2015.gada 19.februāra 5.nolikumu

10.10. izstrādāt priekšlikumus par pašvaldības kapitāla daļu pārvaldīšanu.

10.11. Papildināts ar domes 2015.gada 19.februāra 5.nolikumu Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 14.nolikumu

10.12. Papildināts ar domes 2015.gada 19.februāra 5.nolikumu

10.13. Papildināts ar domes 2015.gada 19.februāra 5.nolikumu

10.14. Papildināts ar domes 2015.gada 19.februāra 5.nolikumu

10.15. Papildināts ar domes 2015.gada 19.februāra 5.nolikumu

10.16. Papildināts ar domes 2015.gada 19.februāra 5.nolikumu

10.17. Papildināts ar domes 2015.gada 19.februāra 5.nolikumu

10.18. Papildināts ar domes 2019.gada 18.aprīļa 10.nolikumu

10.1 Papildināts ar domes 2016.gada 8.jūlija 25.nolikumu

10.115. Papildināts ar domes 2019.gada 18.aprīļa 10.nolikumu

10.116. Papildināts ar domes 2019.gada 18.aprīļa 10.nolikumu

10.2 Papildināts ar domes 2016.gada 8.jūlija 25.nolikumu

10.3 Papildināts ar domes 2021.gada 30.septembra 14.nolikumu

IV Pārvaldes tiesības

11. Pārvaldei ir tiesības:

11.1. lūgt un saņemt no visām struktūrvienībām, pašvaldības iestādēm, kapitālsabiedrībām, biedrībām un nodibinājumiem jebkuru pārvaldes uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus, kā arī paskaidrojumus no minēto institūciju amatpersonām;

11.2. iesniegt priekšlikumus domes darba uzlabošanai jautājumos, kas ietilpst pārvaldes kompetencē;

11.3. sadarboties ar struktūrvienībām un pašvaldības iestādēm pašvaldības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas un izglītošanas jautājumos;

11.4. sagatavot priekšlikumus iepirkumu organizēšanai par pārvaldes kompetencē esošiem jautājumiem.

11.5. Papildināts ar domes 2017.gada 9.jūnija 12.nolikumu

V Nodaļu tiesības

12. Papildus Dzīvokļu nodaļai ir šādas tiesības:

12.1. izsniegt šādus paziņojumus un uzaicinājumus, ka:

12.1.1. persona reģistrēta pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā;

12.1.2. personai piešķirts vienreizējs dzīvojamo telpu atbrīvošanas pabalsts;

12.1.3. personai piešķirta dzīvojamā telpa; Svītrots ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

12.1.4. personai piešķirta dienesta dzīvojamā telpa; Svītrots ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

12.1.5. personai nepieciešams iesniegt dokumentus, lai varētu atrisināt dzīvokļa jautājumus;

12.2. lai nodrošinātu personu dzīvesvietas deklarēšanas, reģistrēšanas un anulēšanas funkciju izpildi pašvaldībā:

12.2.1. sagatavot un izsūtīt nodaļai izziņas, ziņu pieprasījumus, paziņojumus, lēmumus, kas saistīti ar nodaļai deleģēto funkciju izpildi, Svītrots ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

12.2.2. aktualizēt informāciju Iedzīvotāju reģistrā,

12.2.3. sniegt ziņas Pilsonības un migrācija lietu pārvaldei, Svītrots ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

12.2.4. sagatavot un izsniegt dzīvesvietas izziņas, dzīvesvietu deklarējušo personu sarakstus, statistisko informāciju, uzaicinājumus personām izsniegt dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā un paziņojumus par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu. Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

12.2.5 Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

12.2.6 Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

13. Papildus Pašvaldības īpašumu nodaļai ir šādas tiesības:

13.1. izvērtēt un saskaņot iesniegumus Inženierbūvju plānošanas uzdevumu saņemšanai, projektus un būvprojektus

13.2. piedalīties zemes robežu apsekošanā un ierādīšanā dabā, parakstīt zemes robežu apsekošanas un noteikšanas aktus mērniecības lietās par pašvaldībai piekrītošajiem zemesgabaliem un zemesgabaliem, kas robežojas ar pašvaldībai piederošiem vai piekrītošiem zemesgabaliem, kā arī saskaņot zemes robežu plānus;

13.3. piedalīties vietējās pašvaldības līmeņa un rajona līmeņa zemes reformas pabeigšanas komisijā; Svītrots ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

13.4. iegūt piekļuves tiesības datu aktualizācijai Valsts zemes dienesta kadastra kartē.

14. Papildus Nodokļu nodaļai ir šādas tiesības:

14.1. sagatavot un izsniegt izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa, parādu, nokavējuma naudas un soda naudas neesamību;

14.2. pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu;

14.3. nekustamā īpašuma nodokļa parāda administrēšanas jomā nodokļu maksātājiem, kuriem piemērots nodokļa atbalsta pasākums, pieņemt šādus lēmumus:

14.3.1. par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu vai atteikumu piemērot;

14.3.2. par nodokļa atbalsta pasākumu atcelšanu;

14.3.3. par nodokļa atbalsta pasākuma nokavējuma naudas dzēšanu.

14.4. pieņemt lēmumu par atvieglojuma piešķiršanu nodevas par transportlīdzekļa iebraukšanu īpaša režīma zonā pilsētas administratīvajā teritorijā. Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 14.nolikumu

VI Pārvaldes vadība un struktūra

15. Pārvaldi vada pārvaldes vadītājs, kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstā. Pārvaldes vadītājs ir tieši pakļauts izpilddirektoram. Pārvaldes vadītāju pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors, apstiprina pieņemšanu un atlaišanu no amata - dome. Izpilddirektors saskaņo pārvaldes vadītāja kandidatūru ar domes priekšsēdētāju.

16. Pārvaldes vadītājs ir atbildīgs par pārvaldes uzdevumu un domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora rīkojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

16.1 Papildināts ar domes 2021.gada 30.septembra 14.nolikumu

17. Pārvaldes vadītājam ir vietnieks, kurš ir viens no pārvaldes nodaļu vadītājiem, un kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstā. Pārvaldes vadītāja vietnieks ir tieši pakļauts pārvaldes vadītājam. Pārvaldes vadītāja vietnieku nozīmē izpilddirektors, saskaņojot kandidatūru ar domes priekšsēdētāju un pārvaldes vadītāju. Svītrots ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

18. Pārvaldes vadītāja prombūtnes laikā pārvaldes darbu vada pārvaldes vadītāja vietnieks. Pārvaldes vadītāja un viņa vietnieka prombūtnes laikā pārvaldes darbu vada ar izpilddirektora rīkojumu nozīmēts pārvaldes nodaļas vadītājs. Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

19. Pārvaldes vadītājs lemj par nodaļām uzticamo pienākumu sadali un organizē pārvaldei noteikto uzdevumu izpildi. Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

20. Nodaļu vada attiecīgās nodaļas vadītājs, kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstos. Nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts pārvaldes vadītājam. Pēc pārvaldes vadītāja ieteikuma nodaļas vadītāju pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors, apstiprina pieņemšanu un atlaišanu no amata - dome.

20.1 Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu Svītrots ar domes 2021.gada 30.septembra 14.nolikumu

21. Nodaļas vadītājs nosaka nodaļas darbinieku pienākumu sadali un organizē nodaļai noteikto uzdevumu izpildi.

22. Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par nodaļai noteikto uzdevumu un domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora, pārvaldes vadītāja vai vietnieka rīkojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi. Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

22.1 Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu Svītrots ar domes 2021.gada 30.septembra 14.nolikumu

23. Nodaļas vadītājam ir tieši pakļauti nodaļas darbinieki.

23.1 Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu

24. Nodaļas darbinieku pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors pēc pārvaldes vadītāja ieteikuma. Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 14.nolikumu

VII Pārvaldes darbinieku tiesības un pienākumi

25. Pārvaldes darbinieka amata pienākumi ir noteikti amata aprakstā, ko apstiprina izpilddirektors.

26. Pārvaldes darbinieks saskaņā ar šo nolikumu pilda citus pārvaldes vadītāja noteiktus līdzīga rakstura un kvalifikācijas uzdevumus.

27. Ja nodaļas vadītājs vai cits nodaļas darbinieks saņēmis tiešu uzdevumu no domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka vai izpilddirektora, viņš par to informē pārvaldes vadītāju. Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 14.nolikumu

28. Ja nodaļas darbinieks saņēmis tiešu uzdevumu no pārvaldes vadītāja, viņš par to informē nodaļas vadītāju. Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.nolikumu Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 14.nolikumu

VIII Noslēguma jautājumi

29. Nolikums stājas spēkā ar 2013.gada 10.decembri.

30. Ar nolikuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumu Nr.30 „Dzīvokļu nodaļas nolikums”, 2008.gada 31.janvāra Jūrmalas pilsētas domes nolikumu Nr.3 „Pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļas nolikums”, 2008.gada 31.janvāra Jūrmalas pilsētas domes nolikumu Nr.4 „Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas nolikums”, 2010.gada 4.februāra Jūrmalas pilsētas domes nolikumu Nr.27 „Nodokļu nodaļas nolikums”, 2010.gada 10.septembra Jūrmalas pilsētas domes nolikumu Nr.64 „Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas nolikums”.

31. Par šī nolikuma savlaicīgu aktualizēšanu ir atbildīgs pārvaldes vadītājs.

32. Papildināts ar domes 2021.gada 30.septembra 14.nolikumu

33. Papildināts ar domes 2021.gada 30.septembra 14.nolikumu

Priekšsēdētājs

G.Truksnis