Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 19.marta 6.nolikumu

2015.gada 19.februārīNr. 6

protokols Nr. 5, 13. punkts

Sākumskolas „Taurenītis” nolikums

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu,
Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sākumskola „Taurenītis”, tai skaitā sporta nams, ir Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – dibinātājs) dibināta izglītības iestāde (turpmāk – Skola) pirmsskolas izglītības un pamatizglītības 1.posma izglītības programmu īstenošanai. Grozīts ar domes 2015.gada 7.maija 27.nolikumu

2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī Skolas dibinātāja izdots nolikums.

3. Skola ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, tai ir savs zīmogs ar papildināto mazo valsts ģerboņa attēlu un sava simbolika ar Skolas pilnu nosaukumu, grāmatvedība, norēķinu konts bankā, kā arī noteikta parauga veidlapas. Skola saskaņā ar normatīvajiem aktiem izmanto valsts simboliku. Grozīts ar domes 2016.gada 15.septembra 41.nolikumu

4. Skolas juridiskā adrese ir Kļavu iela 29/31, Jūrmala, LV–2015, Latvija

5. Dibinātāja juridiskā adrese ir Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, Latvija.

II. Skolas darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

6. Skolas mērķis ir:

6.1. organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteikto mērķu sasniegšanu;

6.2. veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas nodrošinātu valsts izglītības standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu.

7. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība.

8. Skolas uzdevumi ir:

8.1. īstenot izglītības programmas, organizēt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas, mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamo personības daudzpusīgu veidošanos, veselības stiprināšanu un sagatavošanu pamatizglītības apguves uzsākšanai un pēctecībai izglītībā;

8.2. nodrošināt izglītojamo ar zināšanām un prasmēm, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai;

8.3. veicināt izglītojamā pašapziņas veidošanos, pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus;

8.4. sekmēt izglītojamā saskarsmes un sadarbības prasmes, sociāli aktīvu attieksmi, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību;

8.5. izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt mūžizglītībai un apzinātai karjeras izvēlei;

8.6. sadarboties ar izglītojamā vecākiem vai citiem izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecāki), lai nodrošinātu izglītības uzsākšanu un ieguvi visiem izglītojamajiem;

8.7. izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;

8.8. racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla resursus, nodrošināt izglītības programmu īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos mācību līdzekļus.

III. Skolā īstenojamās izglītības programmas

9. Skola īsteno šādas izglītības programmas:

9.1. Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (izglītības programmas kods 01011111);

9.2. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (izglītības programmas kods 01015511);

9.3. Pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) humanitārā un sociālā virziena programma (izglītības programmas kods 11012111);

9.4. Pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programma (izglītības programmas kods 11011111); Svītrots ar domes 2016.gada 25.februāra 7.nolikumu

9.5. Audzināšanas darba programma.

10. Skola var īstenot arī interešu izglītības programmas, kuru finansēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets un dibinātājs.

IV. Izglītības procesa organizācija

11. Izglītības procesa organizāciju Skolā nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un uz to pamata izdotie ārējie normatīvie akti, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi, Skolas padomes reglaments, Pedagoģiskās padomes reglaments un citi Skolas iekšējie normatīvie akti.

12. Pirmsskolas izglītības procesa organizācija:

12.1. Izglītojamo uzņemšanas kārtību pirmsskolā nosaka dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

12.2. Skolas direktors saskaņā ar dibinātāja noteikto izglītojamo uzņemšanas kārtību, komplektē grupas (pēc izglītojamo vecumiem, skaita, darba laika u.c. kritērijiem) saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

12.3. Pirmsskolas izglītības programmu apgūst izglītojamie no trīs līdz septiņu gadu vecumam. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības pirmsskolas izglītības programmas apguvi atbilstoši Vispārējās izglītības likumā noteiktajam var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu Skolas direktors, saskaņā ar vecāku vēlmēm un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu. Grozīts ar domes 2016.gada 25.februāra 7.nolikumu

12.4. Pirmsskolas izglītības programmā noteikto izglītības saturu izglītojamais apgūst patstāvīgā darbībā un rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu, visas dienas garumā nodrošinot vienmērīgu slodzi.

12.5. Rotaļnodarbības var notikt vienlaikus visā grupā, apakšgrupās vai arī individuāli. Rotaļnodarbības ar integrētu mācību saturu izglītojamā fiziskai, psihiskai un sociālai attīstībai tiek plānotas katru nedēļu. Rotaļnodarbību sarakstu, kurā atbilstoši Skolā īstenotajām programmām ieraksta katrai vecuma grupai paredzētās rotaļnodarbības, apstiprina Skolas direktors.

12.6. Izglītības satura apguves plānotos rezultātus nosaka valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas. Izglītības programmas apguves laikā izglītojamo zināšanu, prasmju un attieksmju vērtējumu izsaka mutvārdos un aprakstoši, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā un sasniegumos.

12.7. Pēc pirmsskolas izglītības satura apguves par izglītojamo sasniegumiem (zināšanām, prasmēm un attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem) Skola rakstiski informē izglītojamā vecākus.

13. Pamatizglītības 1.posma izglītības procesa organizācija:

13.1. Mācību ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets.

13.2. Izglītojamo uzņemšana Skolā, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no Skolas notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs un saskaņā ar dibinātāja noteikto kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu iestādes 1.klasē, un to pieņemšanas termiņiem.

13.3. Mācību darba organizācijas un uzskaites pamatvienība ir mācību stunda. Mācību stundas ilgums klasei ir 40 minūtes.

13.4. Mācību priekšmetu stundu saraksts ietver licencēto un akreditēto vispārējās pamatizglītības programmā paredzētos mācību priekšmetus un klases stundu.

13.5. Mācību nedēļas ilgums ir 5 darba dienas. Skola strādā vienā maiņā. Mācību stundu skaitu dienā izglītojamajiem nosaka mācību priekšmetu stundu saraksts, kuru apstiprina Skolas direktors.

13.6. Starpbrīžu garumu reglamentē Skolas iekšējās kārtības noteikumi.

13.7. Fakultatīvās, interešu izglītības un individuālās nodarbības organizē ārpus mācību stundu laika pēc brīvprātības principa, pamatojoties uz izglītojamo vecāku rakstiskiem iesniegumiem. Nodarbības ilgums ir 40 minūtes.

13.8. Interešu izglītības pulciņos, fakultatīvajās nodarbībās, pagarinātās dienas grupās un tml. izglītojamos ieskaita un atskaita ar Skolas direktora rīkojumu.

13.9. Saskaņā ar attiecīgām izglītības programmām, katra klase mācību ekskursijām, projektiem un citiem ar izglītību saistītiem pasākumiem var izmantot ne vairāk kā 10 dienas mācību gada laikā.

13.10. Ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus Skolas notiek saskaņā ar atbilstošajiem Ministru kabineta noteikumiem.

13.11. Izglītojamo mācību sasniegumus vērtē saskaņā ar Valsts vispārējās pamatizglītības standarta prasībām un kolas direktora izdoto mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību.

13.12. Izglītojamajiem divas reizes gadā – semestra beigās un mācību gada beigās tiek izsniegtas liecības ar ierakstiem par izglītojamā mācību sasniegumiem.

13.13. Atbalsta funkcijas izglītojamajiem sniedz Skolas atbalsta personāls – pirmsskolas iestāžu un skolu māsa, logopēds, pedagoga palīgs un tml.

13.14. Skolā ir pagarinātās dienas grupas, kuras darbojas saskaņā ar Skolas izstrādāto iekšējo kārtību.

V. Skolas vadība, pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

14. Skolu vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba Skolas dibinātājs.

15. Skolas direktora atbildība noteikta Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos. Skolas direktora tiesības un pienākumi noteikti amata aprakstā un darba līgumā.

16. Skolas direktors vada Skolas attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par izglītības programmu īstenošanu. Skolas direktors savu pilnvaru ietvaros lemj par Skolas intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu izlietošanu. Skolas direktors atbild par racionālu un lietderīgu materiālo un finanšu līdzekļu izlietošanu apstiprinātā budžeta ietveros.

17. Pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo Skolas direktors, ievērojot 18.punktā noteikto. Skolas direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem Skolas darbiniekiem konkrētu uzdevumu, funkciju veikšanu.

18. Skolas direktors nosaka pedagogu, kas tiek finansēti no valsts budžeta mērķdotācijas skaitu un darba samaksu. Citu darbinieku skaitu un darba samaksu nosaka dibinātājs.

19 Skolas pedagogu pienākumus un tiesības nosaka Izglītības likums un tie ir noteikti katra pedagoga amata aprakstā un darba līgumā.

20. Skolas citu darbinieku pienākumi un tiesības ir noteikti konkrēto darbinieku amatu aprakstos un darba līgumos.

VI. Izglītojamo tiesības un pienākumi

21. Vispārīgās izglītojamā tiesības un pienākumi noteikti Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktus un Skolas iekšējos normatīvajos aktos.

22. Izglītojamā pienākums ir ievērot normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

VII. Skolas pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence

23. Skolas direktoram saskaņā ar Izglītības likumu ir pienākums nodrošināt Skolas padomes izveidošanu un darbību.

24. Skolas padome tiek izveidota sadarbības nodrošināšanai starp Skolu, vecākiem un sabiedrību. Tās izveidošanas kārtību un kompetenci nosaka Izglītības likums un skolas padomes reglaments, ko saskaņojot, ar Skolas direktoru izdod pati padome.

25. Skolas padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

VIII. Skolas pedagoģiskā padome, konsīlijs un komisijas

26. Atbilstoši Vispārējās izglītības likumā noteiktajam, Skolas direktors izveido Skolas pedagoģisko padomi.

27. Skolas pedagoģiskās padomes kompetenci nosaka Vispārējās izglītības likums un pedagoģiskās padomes reglaments, ko izdod Skolas direktors.

28. Skolas pedagoģisko padomi vada Skolas direktors, tās sastāvā ietilpst visi pedagogi, Skolas direktora vietnieki un atbalsta personāls.

29. Pedagoģiskās padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

30. Lai rastu problēmas pareizāko pedagoģisko risinājumu, sniegtu atbalstu izglītojamajiem un vecākiem, Skola izveido pedagoģisko konsīliju. Tas darbojas saskaņā ar kārtību, ko izdod Skolas direktors.

31. Valsts pamatizglītības standartā, mācību priekšmetu standartos noteikto prasību izpildei, pedagogu pieredzes popularizēšanai, pasākumu un projektu īstenošanai Skola izveido sākumskolas skolotāju (1.-3.kl.) metodisko komisiju, 4.-6.klašu mācību priekšmetu skolotāju metodisko komisiju (turpmāk - komisija). Komisiju darbu vada metodisko komisiju vadītāji, koordinē direktora vietnieks izglītības jomā. Komisijas darbojas saskaņā ar reglamentiem, ko izdod Skolas direktors.

IX. Skolas izglītojamo pašpārvalde

32. Lai līdzdarbotos Skolas darba organizēšanā, izglītojamie pēc savas iniciatīvas, ar Skolas pedagogu un Skolas direktora atbalstu var veidot Skolēnu padomi, un padomi, lai iesaistītos starptautiskā vides izglītības programmā (EKO) u.tml. (turpmāk – padomes);

33. Padomes ir koleģiāla izglītojamo institūcija. To darbību nodrošina atbildīgais Skolas pedagogs.

X. Skolas finansēšana

34. Skolas finansēšanas avotus nosaka Izglītības likums , Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.

35. Skolu finansē tās dibinātājs.

36. Skola var saņemt papildu finanšu līdzekļus:

36.1. ziedojumu un dāvinājumu veidā;

36.2. ieņēmumu no maksas pakalpojumiem veidā, kas saskaņoti ar dibinātāju;

36.3. no citiem ieņēmumiem.

37. Finanšu līdzekļu uzskaiti un apriti Skola organizē decentralizēti ar savu grāmatvedību.

XI. Saimnieciskā darbība

38. Atbilstoši normatīvajiem aktiem Skolas direktors ir tiesīgs slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām par dažādu Skolai nepieciešamo darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai un ir paredzēts Skolas nolikumā, apstiprinātā budžeta ietvaros.

39. Skolas saimnieciskās darbības un to sniegto pakalpojumu rezultātā gūtie ienākumi, kā arī citi pašu ieņēmumi neietekmē valsts budžeta un pašvaldības budžeta gadskārtējo asignējumu apmēru. Iegūtos līdzekļus izmanto Skolas attīstībai.

40. Kontroli par Skolas finansiāli saimniecisko darbību veic dibinātājs.

41. Skolas pārvaldīšanā vai lietošanā esošo ēku, to daļu vai zemes nodošana lietošanā trešajām personām pieļaujama tikai ar dibinātāja atļauju.

XII. Skolas iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība

42. Skola, iesaistot Skolas pašpārvaldes institūcijas, patstāvīgi izstrādā Skolas iekšējo kārtību reglamentējošos normatīvos aktus.

43. Skolas iekšējo kārtību reglamentējošos normatīvos aktus izdod Skolas direktors bez saskaņošanas ar dibinātāju, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

XIII. Skolas izdota administratīvā akta vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība

44. Skolas direktors pieņem lēmumu par privātpersonas apstrīdēto Skolas darbinieku faktisko rīcību.

45. Skolas direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību privātpersonas var apstrīdēt pašvaldības izpilddirektoram.

XIV. Skolas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

46. Skola, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā Skolas nolikumu. Skolas nolikumu apstiprina dibinātājs.

47. Grozījumus Skolas nolikumā var izdarīt pēc Skolas dibinātāja, Skolas direktora vai Skolas padomes priekšlikuma. Grozījumus nolikumā apstiprina Skolas dibinātājs.

XV. Skolas reorganizācijas un likvidācijas kārtība

48. Skolu reorganizē vai likvidē dibinātājs, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, paziņojot par to Izglītības iestāžu reģistram.

XVI. Noslēguma jautājumi

49. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem Skola veic dokumentu pārvaldību (Skolas dokumentācija) un kārto Skolas arhīvu.

50. Skola noteiktā laikā sagatavo atskaites (gada pārskatu u.c.), ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību .

51. Skola uztur elektroniskos reģistrus un informāciju par Skolas izglītojamajiem, darbiniekiem un citu iestāžu un pašvaldību pieprasīto informāciju, ievērojot fizisko personu datu aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

52. Skola savā darbībā ievēro spēkā esošos normatīvos aktu attiecībā uz higiēnas normu, ugunsdrošības, darba drošības un aizsardzības normu un noteikumu ievērošanu.

53. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumu Nr.7 „Sākumskolas „Taurenītis” nolikums”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis