Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 19.marta 6.nolikumu

2016.gada 15.septembrīNr. 41

protokols Nr. 13, 7. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.6
„Sākumskolas „Taurenītis” nolikums”

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu
un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.6 „Sākumskolas „Taurenītis” nolikums” (turpmāk - nolikums) šādu grozījumu:

Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Skola ir pastarpinātās pārvaldes iestāde. Tai ir sava simbolika ar Skolas pilnu nosaukumu, grāmatvedība, norēķinu konti bankā un noteikta parauga veidlapas. Skola lieto Jūrmalas pilsētas ģerboņa attēlu skolas veidlapās un zīmogos.”

Priekšsēdētājs

G. Truksnis