Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 8.jūnija 25.nolikumu

2015.gada 5.martāNr. 22

protokols Nr. 6, 5. punkts

Pilsētsaimniecības pārvaldes nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – dome) Pilsētsaimniecības pārvaldes (turpmāk – pārvalde) uzdevumus, tiesības un struktūru.

2. Pārvalde ir domes struktūrvienība, kas ir tieši pakļauta pašvaldības izpilddirektoram (turpmāk – izpilddirektors).

3. Savā darbībā pārvalde ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

4. Pārvaldes mērķis ir gādāt par Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk- pašvaldības) īpašuma apsaimniekošanu, labiekārtošanu un sanitāro tīrību, pilsētas mežu un apstādījumu uzraudzību.

5. Pārvaldē ir šādas nodaļas – Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa un Mežsaimniecības nodaļa.

II. Pārvaldes galvenie uzdevumi

6. Pārvaldes galvenie uzdevumi ir:

6.1. plānot un koordinēt pašvaldības administratīvā teritorijā esošo mežu uzraudzību, pašvaldības īpašumā esošo mežu un apstādījumu apsaimniekošanu;

6.2. plānot un koordinēt pašvaldības neapbūvētā īpašuma apsaimniekošanu un labiekārtošanu, ielu un ceļu apsaimniekošanu, zaļās zonas un pludmales uzturēšanu un sakopšanu, kā arī kontrolēt ar to saistīto līgumsaistību izpildi;

6.3. piedalīties pilsētas dabas pamatnes, parku, apstādījumu un ainavu stratēģijas plānošanā;

6.4. piedalīties normatīvo dokumentu izstrādē pārvaldes kompetences jautājumos;

6.5. veikt informācijas apkopošanu un analīzi par pārvaldes kompetencē esošiem jautājumiem.

III. Nodaļu uzdevumi

7. Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas uzdevumi ir:

7.1. plānot, organizēt darbu un kontrolēt līgumsaistību izpildi neapbūvēto pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas un labiekārtošanas darbiem:

7.1.1. ceļu uzturēšanā un labiekārtošanā sarkano līniju robežās, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un piešķirtajiem budžeta līdzekļiem:

7.1.1.1. ielu braucamās daļas tīrīšana;

7.1.1.2. ietvju tīrīšana;

7.1.1.3. zaļo zonu kopšana;

7.1.1.4. puķu u.c. augu stādījumu izveidošana un kopšana;

7.1.1.5. autobusu pieturu aprīkojuma uzstādīšana un pieturu kopšana;

7.1.1.6. ielu nosaukumu plāksnīšu un to stiprinājumu stabiņu uzstādīšana un uzturēšana;

7.1.1.7. soliņu un atkritumu urnu uzstādīšana un uzturēšana;

7.1.2. pašvaldības publisko apstādījumu izveidošanā, pašvaldības parku un skvēru apsaimniekošanā un labiekārtošanā;

7.1.3. pludmales apsaimniekošanā un labiekārtošanā;

7.1.4. pludmales aprīkojuma izgatavošanā un uzstādīšanā;

7.1.5. pašvaldības teritoriju sanitārā uzturēšanā (sadzīves atkritumu izvešana, klejojošu dzīvnieku izķeršana, atkritumu urnu un konteineru izvietošana u.c.);

7.1.6. plānot un organizēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pašvaldībā;

7.2. veikt pašvaldības apstādījumu uzraudzību un apsaimniekošanu;

7.3. pārzināt pašvaldības apstādījumus, to apsaimniekošanu un uzraudzību, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

7.4. kontrolēt uzņēmēju un individuālo komersantu izpildīto darbu līgumsaistību garantijas;

7.5. pieņemt apmaksai kvalitatīvi izpildītos darbus, kontrolēt budžetā piešķirto līdzekļu racionālu izlietojumu;

7.6. piedalīties pašvaldības budžeta projekta izstrādē nodaļas kompetences jautājumos;

7.7. sagatavot priekšlikumus iepirkumu organizēšanai par nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem;

7.8. domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka vai izpilddirektora uzdevumā piedalīties atsevišķu komisiju un darba grupu darbā;

7.9. piedalīties pašvaldības publisko apstādījumu plānu izstrādē;

7.10. sagatavot priekšlikumus un piedalīties nepieciešamo dokumentu izstrādē valsts un starptautiski finansēto atbalsta programmu realizācijai pašvaldības apsaimniekošanas un labiekārtošanas darbu izpildei;

7.11. piedalīties ar pašvaldības apsaimniekošanas un labiekārtošanas jautājumiem saistīto normatīvo aktu un juridisko dokumentu izstrādē, sekmējot pašvaldības interešu ievērošanu, sekot normatīvo aktu izmaiņām;

7.12. izskatīt iedzīvotāju iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus un sniegt konsultācijas juridiskām un fiziskām personām nodaļas kompetences ietvaros;

7.13. sagatavot atzinumus par domes lēmumu projektiem un nomas līgumu projektiem nodaļas kompetencē esošajos jautājumos;

7.14. sagatavot ekonomiskos pārskatus valsts vai pašvaldības institūcijām pēc to pieprasījuma par nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem.

8. Mežsaimniecības nodaļas uzdevumi ir:

8.1. veikt pašvaldības mežu un apstādījumu uzraudzību, neatkarīgi no to īpašuma formas;

8.2. veikt pašvaldības mežu un apstādījumu apsaimniekošanu atbilstoši pašvaldības mežu inventarizācijai un apstādījumu attīstības koncepcijai;

8.3. nodrošināt un organizēt Koku vērtēšanas komisijas darbu, sagatavot koku ciršanas atļaujas un apmaksas dokumentus;

8.4. plānot un organizēt pašvaldības mežu apsaimniekošanas darbus:

8.4.1. kopšanas cirtes (ainavu kopšanas cirtes, sanitārās cirtes);

8.4.2. atvasāju nopļaušanu;

8.4.3. stādījumu kopšanu;

8.4.4. mežu atjaunošanu (stādīšanu);

8.4.5. atkritumu savākšanu mežos un kāpu joslā;

8.5. plānot un organizēt pašvaldības apstādījumu apsaimniekošanas darbus:

8.5.1. nokaltušo, mazvērtīgo un avārijas koku nociršanu;

8.5.2. ielu koku vainagu veidošanu;

8.5.3. ielu koku zaru nozāģēšanu;

8.5.4. koku celmu izfrēzēšanu un zāliena atjaunošanu;

8.5.5. pludmales kārklu joslas apzāģēšanu un stādīšanu;

8.6. organizēt pašvaldības mežu inventarizāciju;

8.7. sniegt nosacījumus un atzinumus attīstības priekšlikumiem mežu jomā (teritorijas plānojumiem, teritorijas plānojuma grozījumiem, detālplānojumiem, jaunbūvju projektiem, atmežojamās meža zemes plānojumiem u.c.);

8.8. sagatavot lēmumus par meža zemes atmežošanu;

8.9. piedalīties pašvaldības budžeta projekta izstrādē nodaļas kompetences jautājumos;

8.10. sagatavot priekšlikumus iepirkumu organizēšanai par nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem;

8.11. domes priekšsēdētāja, vietnieka vai izpilddirektora uzdevumā piedalīties atsevišķu komisiju un darba grupu darbā;

8.12. piedalīties pašvaldības publisko apstādījumu plānu izstrādē;

8.13. piedalīties ar pašvaldības mežu un apstādījumu apsaimniekošanas jautājumiem saistīto normatīvo aktu un juridisko dokumentu izstrādē, sekmējot pašvaldības interešu ievērošanu, sekot normatīvo aktu izmaiņām;

8.14. izskatīt iedzīvotāju pieteikumus par nokaltušo koku (malkas) sagatavošanu pašpatēriņam pašvaldības mežos;

8.15. izskatīt iedzīvotāju iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus un sniegt konsultācijas juridiskām un fiziskām personām nodaļas kompetences ietvaros.

IV. Pārvaldes tiesības

9. Pārvaldei ir tiesības:

9.1. lūgt un saņemt no visām struktūrvienībām, pašvaldības iestādēm, kapitālsabiedrībām, biedrībām un nodibinājumiem jebkuru pārvaldes uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus, kā arī paskaidrojumus no minēto institūciju amatpersonām;

9.2. iesniegt priekšlikumus domes darba uzlabošanai jautājumos, kas ietilpst pārvaldes kompetencē;

9.3. sadarboties ar struktūrvienībām un pašvaldības iestādēm pašvaldības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas un izglītošanas jautājumos.

V. Pārvaldes vadība un struktūra

10. Pārvaldi vada pārvaldes vadītājs, kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstā. Pārvaldes vadītājs ir tieši pakļauts izpilddirektoram. Pārvaldes vadītāju pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors, apstiprina pieņemšanu un atlaišanu no amata - dome. Izpilddirektors saskaņo pārvaldes vadītāja kandidatūru ar domes priekšsēdētāju.

11. Pārvaldes vadītājs ir atbildīgs par pārvaldes uzdevumu un domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora rīkojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

12. Pārvaldes vadītājam ir vietnieks, kurš ir viens no pārvaldes nodaļu vadītājiem, un kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstā. Pārvaldes vadītāja vietnieks ir tieši pakļauts pārvaldes vadītājam. Pārvaldes vadītāja vietnieku norīko izpilddirektors, saskaņojot kandidatūru ar domes priekšsēdētāju un pārvaldes vadītāju.

13. Pārvaldes vadītāja prombūtnes laikā pārvaldes darbu vada pārvaldes vadītāja vietnieks. Pārvaldes vadītāja un viņa vietnieka prombūtnes laikā pārvaldes darbu vada ar izpilddirektora rīkojumu norīkots pārvaldes nodaļas vadītājs.

14. Pārvaldes vadītājs lemj par nodaļām uzticamo pienākumu sadali un organizē pārvaldei noteikto uzdevumu izpildi.

15. Nodaļu vada attiecīgās nodaļas vadītājs, kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstos. Nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts pārvaldes vadītājam. Pēc pārvaldes vadītāja ieteikuma nodaļas vadītāju pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors, apstiprina pieņemšanu un atlaišanu no amata - dome.

16. Nodaļas vadītājs nosaka nodaļas darbinieku pienākumu sadali un organizē nodaļai noteikto uzdevumu izpildi.

17. Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par nodaļai noteikto uzdevumu un domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora, pārvaldes vadītāja vai vietnieka rīkojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

18. Nodaļas vadītājam ir tieši pakļauti nodaļas darbinieki.

19. Nodaļas darbinieku pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors pēc pārvaldes vadītāja ieteikuma.

VI. Pārvaldes darbinieku tiesības un pienākumi

20. Pārvaldes darbinieka amata pienākumi ir noteikti amata aprakstā, ko apstiprina izpilddirektors.

21. Pārvaldes darbinieks saskaņā ar šo nolikumu pilda citus pārvaldes vadītāja noteiktus līdzīga rakstura un kvalifikācijas uzdevumus.

22. Ja nodaļas vadītājs vai cits nodaļas darbinieks saņēmis tiešu uzdevumu no domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka vai izpilddirektora, viņš par to informē pārvaldes vadītāju.

23. Ja nodaļas darbinieks saņēmis tiešu uzdevumu no pārvaldes vadītāja, viņš par to informē nodaļas vadītāju.

VII. Noslēguma jautājumi

24. Ar nolikuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumu Nr.17 „Pilsētsaimniecības pārvaldes nolikums”.

25. Par šī nolikuma savlaicīgu aktualizēšanu ir atbildīgs pārvaldes vadītājs.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF