Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 20.decembra 84.nolikumu

2016.gada 8.jūnijāNr. 25

protokols Nr. 7, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18
„Īpašumu pārvaldes nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta
pirmās daļas 1.punktu un likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.punktu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18 „Īpašumu pārvaldes nolikums” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Pārvaldes mērķis ir sniegt atbalstu Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) autonomo funkciju īpašuma administrēšanas un pārraudzības jomā, nodrošināt pašvaldības iedzīvotājiem palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, kā arī gādāt par pašvaldības īpašuma apsaimniekošanu, labiekārtošanu un sanitāro tīrību, pilsētas mežu un apstādījumu uzraudzību.”

1.2. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Pārvaldē ir šādas nodaļas – Dzīvokļu nodaļa, Pašvaldības īpašumu nodaļa, Nodokļu nodaļa, Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa, Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa un Mežsaimniecības nodaļa.”

1.3. Papildināt ar 6.9.1  un 6.9.2 punktu šādā redakcijā:

“6.9.1  plānot un koordinēt pašvaldības administratīvā teritorijā esošo mežu uzraudzību, pašvaldības īpašumā esošo mežu un apstādījumu apsaimniekošanu;”

6.9.2 plānot un koordinēt pašvaldības neapbūvētā īpašuma apsaimniekošanu un labiekārtošanu, ielu un ceļu apsaimniekošanu, zaļās zonas un pludmales uzturēšanu un sakopšanu, kā arī kontrolēt ar to saistīto līgumsaistību izpildi.”

1.4. Papildināt ar 10.1 un 10.2 punktu šādā redakcijā:

“10.1 Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas uzdevumi ir:

10.11. plānot, organizēt darbu un kontrolēt līgumsaistību izpildi neapbūvēto pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas un labiekārtošanas darbiem:

10.11.1. ceļu uzturēšanā un labiekārtošanā sarkano līniju robežās, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un piešķirtajiem budžeta līdzekļiem:

10.11.1.1. ielu braucamās daļas tīrīšana;

10.11.1.2. ietvju tīrīšana;

10.11.1.3. zaļo zonu kopšana;

10.11.1.4. puķu u.c. augu stādījumu izveidošana un kopšana;

10.11.1.5. autobusu pieturu aprīkojuma uzstādīšana un pieturu kopšana;

10.11.1.6. ielu nosaukumu plāksnīšu un to stiprinājumu stabiņu uzstādīšana un uzturēšana;

10.11.1.7. soliņu un atkritumu urnu uzstādīšana un uzturēšana;

10.11.2. pašvaldības publisko apstādījumu izveidošanā, pašvaldības parku un skvēru apsaimniekošanā un labiekārtošanā;

10.11.3. pludmales apsaimniekošanā un labiekārtošanā;

10.11.4. pludmales aprīkojuma izgatavošanā un uzstādīšanā;

10.11.5. pašvaldības teritoriju sanitārā uzturēšanā (sadzīves atkritumu izvešana, klejojošu dzīvnieku izķeršana, atkritumu urnu un konteineru izvietošana u.c.);

10.11.6. plānot un organizēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pašvaldībā;

10.12. veikt pašvaldības apstādījumu uzraudzību un apsaimniekošanu;

10.13. pārzināt pašvaldības apstādījumus, to apsaimniekošanu un uzraudzību, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

10.14. kontrolēt uzņēmēju un individuālo komersantu izpildīto darbu līgumsaistību garantijas;

10.15. pieņemt apmaksai kvalitatīvi izpildītos darbus, kontrolēt budžetā piešķirto līdzekļu racionālu izlietojumu;

10.16. piedalīties pašvaldības budžeta projekta izstrādē nodaļas kompetences jautājumos;

10.17. sagatavot priekšlikumus iepirkumu organizēšanai par nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem;

10.18. domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka vai izpilddirektora uzdevumā piedalīties atsevišķu komisiju un darba grupu darbā;

10.19. piedalīties pašvaldības publisko apstādījumu plānu izstrādē;

10.110. sagatavot priekšlikumus un piedalīties nepieciešamo dokumentu izstrādē valsts un starptautiski finansēto atbalsta programmu realizācijai pašvaldības apsaimniekošanas un labiekārtošanas darbu izpildei;

10.111. piedalīties ar pašvaldības apsaimniekošanas un labiekārtošanas jautājumiem saistīto normatīvo aktu un juridisko dokumentu izstrādē, sekmējot pašvaldības interešu ievērošanu, sekot normatīvo aktu izmaiņām;

10.112. izskatīt iedzīvotāju iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus un sniegt konsultācijas juridiskām un fiziskām personām nodaļas kompetences ietvaros;

10.113. sagatavot atzinumus par domes lēmumu projektiem un nomas līgumu projektiem nodaļas kompetencē esošajos jautājumos;

10.114. sagatavot ekonomiskos pārskatus valsts vai pašvaldības institūcijām pēc to pieprasījuma par nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem.

10.2 Mežsaimniecības nodaļas uzdevumi ir:

10.2 1. veikt pašvaldības mežu un apstādījumu uzraudzību, neatkarīgi no to īpašuma formas;

10.2 2. veikt pašvaldības mežu un apstādījumu apsaimniekošanu atbilstoši pašvaldības mežu inventarizācijai un apstādījumu attīstības koncepcijai;

10.2 3. nodrošināt un organizēt Koku vērtēšanas komisijas darbu, sagatavot koku ciršanas atļaujas un apmaksas dokumentus;

10.2 4. plānot un organizēt pašvaldības mežu apsaimniekošanas darbus:

10.2 4.1. kopšanas cirtes (ainavu kopšanas cirtes, sanitārās cirtes);

10.2 4.2. atvasāju nopļaušanu;

10.2 4.3. stādījumu kopšanu;

10.2 4.4. mežu atjaunošanu (stādīšanu);

10.2 4.5. atkritumu savākšanu mežos un kāpu joslā;

10.2 5. plānot un organizēt pašvaldības apstādījumu apsaimniekošanas darbus:

10.2 5.1. nokaltušo, mazvērtīgo un avārijas koku nociršanu;

10.2 5.2. ielu koku vainagu veidošanu;

10.2 5.3. ielu koku zaru nozāģēšanu;

10.2 5.4. koku celmu izfrēzēšanu un zāliena atjaunošanu;

10.2 5.5. pludmales kārklu joslas apzāģēšanu un stādīšanu;

10.2 6. organizēt pašvaldības mežu inventarizāciju;

10.2 7. sniegt nosacījumus un atzinumus attīstības priekšlikumiem mežu jomā (teritorijas plānojumiem, teritorijas plānojuma grozījumiem, detālplānojumiem, jaunbūvju projektiem, atmežojamās meža zemes plānojumiem u.c.);

10.2 8. sagatavot lēmumus par meža zemes atmežošanu;

10.2 9. piedalīties pašvaldības budžeta projekta izstrādē nodaļas kompetences jautājumos;

10.2 10. sagatavot priekšlikumus iepirkumu organizēšanai par nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem;

10.2 11. domes priekšsēdētāja, vietnieka vai izpilddirektora uzdevumā piedalīties atsevišķu komisiju un darba grupu darbā;

10.2 12. piedalīties pašvaldības publisko apstādījumu plānu izstrādē;

10.2 13. piedalīties ar pašvaldības mežu un apstādījumu apsaimniekošanas jautājumiem saistīto normatīvo aktu un juridisko dokumentu izstrādē, sekmējot pašvaldības interešu ievērošanu, sekot normatīvo aktu izmaiņām;

10.214. izskatīt iedzīvotāju pieteikumus par nokaltušo koku (malkas) sagatavošanu pašpatēriņam pašvaldības mežos;

10.215. izskatīt iedzīvotāju iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus un sniegt konsultācijas juridiskām un fiziskām personām nodaļas kompetences ietvaros.

1.5. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 5.marta nolikums Nr.22 “Pilsētsaimniecības pārvaldes nolikums”.

2. Nolikums stājas spēkā 2016.gada 1.augustā.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis