Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2022.gada 5.maija 34.nolikumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2015.gada 30.jūlijāNr. 33

protokols Nr. 13, 7. punkts

Jūrmalas pilsētas domes Simbolikas komisijas nolikums
Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 34.nolikumu

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
61.panta trešo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Nolikums nosaka Jūrmalas pilsētas domes Simbolikas komisijas (turpmāk – Komisija) uzdevumus, kompetenci un darba organizāciju. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 34.nolikumu

2. Komisija ir izveidota, lai popularizētu Jūrmalas pilsētas simboliku (turpmāk – Simbolika), veidotu vienotu koncepciju Simbolikas pielietojumam un izsniegtu atļaujas Simbolikas lietošanai, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, Jūrmalas pilsētas domes nolikumu un lēmumus, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 7.maija saistošos noteikumus Nr.20 “Par Jūrmalas pilsētas simboliku” (turpmāk – Noteikumi) un šo nolikumu. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 34.nolikumu

II. Komisijas uzdevumi

3. Komisijai ir šādi uzdevumi:

3.1. veicināt vienotas Simbolikas lietošanas koncepcijas īstenošanu;

3.2. pārraudzīt Simbolikas lietošanu atbilstoši Noteikumos atļautai izmantošanai, Komisijas lēmumiem un normatīvajiem aktiem;

3.3. dot norādījumus Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūcijām par Simbolikas lietošanu; Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 34.nolikumu

3.4. izskatīt iesniegumus par Simbolikas lietošanu komerciāliem un nekomerciāliem mērķiem;

3.5. lemt par Simbolikas lietošanas atļauju izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju;

3.6. veikt citus uzdevumus atbilstoši Komisijas kompetencei un Jūrmalas pilsētas domes lēmumiem.

Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 34.nolikumu

III. Komisijas organizatoriskā struktūra un darba organizācija

4. Komisijas sastāvu, kā arī izmaiņas tajā apstiprina ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu. Svītrots ar domes 2022.gada 5.maija 34.nolikumu

5. Komisijā darbojas 9 locekļi, tai skaitā Komisijas priekšsēdētājs un Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 34.nolikumu

6. Komisijas darbu organizē un vada Komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā Komisiju vada Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

7. Komisijas sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības.

8. Komisijas priekšsēdētājs nosaka Komisijas sēžu laiku, izskatāmo lietu un darba kārtību.

9. Komisija ir lemttiesīga, ja Komisijas sēdē piedalās ne mazāk kā puse no Komisijas locekļiem.

10. Lēmumus Komisija pieņem atklāti balsojot ar klātesošo Komisijas locekļu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienādās daļās, tad izšķirošā balss ir Komisijas priekšsēdētājam.

11. Komisijas sēdes tiek protokolētas.

12. Komisijas sēdes protokolu paraksta Komisijas vadītājs un klātesošie Komisijas locekļi.

13. Ar Komisijas darbību saistīto organizatorisko un tehnisko darbu izpildi nodrošina Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Mārketinga nodaļa, kura: Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 34.nolikumu

13.1. nodrošina komisijas sēžu protokolēšanu un tehnisko norisi;

13.2. sagatavo izskatīšanai Komisijas sēdē izskatāmos jautājumus;

13.3. nodrošina Komisijas locekļiem iespēju iepazīties ar Komisijas izskatāmajiem materiāliem vismaz vienu dienu pirms Komisijas sēdes;

13.4. nodod izpildei Komisijas pieņemtos lēmumus un kontrolē to pareizu un savlaicīgu izpildi;

13.5. nodrošina informācijas sniegšanu par Komisijas darbu un lēmumiem;

13.6. nodrošina Komisijas lietvedību un dokumentu nodošanu un glabāšanu Jūrmalas pilsētas domes arhīvā; Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 34.nolikumu

13.7. veic citus Komisijas kompetencē ietilpstošos tehniskos darbus saskaņā ar Komisijas priekšsēdētāja norādījumiem.

IV. Komisijas tiesības un pienākumi

14. Komisijai lēmuma pieņemšanai ir tiesības iepazīties ar visiem Komisijai iesniegtajiem dokumentiem un nepieciešamības gadījumā pieprasīt no iesnieguma iesniedzēja papildus informāciju, pieaicināt ekspertus.

15. Komisijas locekļiem ir tiesības rakstiski iesniegt Komisijas priekšsēdētājam izskatīšanai Komisijas sēdē jautājumus par Komisijas darbu.

16. Komisijai ir tiesības pieprasīt un saņemt no visām Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūcijām nepieciešamo informāciju Komisijas kompetencē esošo jautājumu risināšanai. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 34.nolikumu

17. Komisijas locekļiem ir pienākums piedalīties Komisijas sēdēs.

V. Nolikuma grozījumu izdarīšanas kārtība

18. Grozījumus vai papildinājumus Komisijas nolikumā var ierosināt Komisija, Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs un deputāti. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 34.nolikumu

19. Priekšlikumus par grozījumiem vai papildinājumiem Komisijas nolikumā izskata Komisijas sēdē un apstiprina ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 34.nolikumu

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF