Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 17.06.2015. Stājas spēkā 18.06.2015.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2022.gada 30.jūnija 34.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2019.gada 19.decembra 51.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2015.gada 11.jūnija 24.saistošajiem noteikumiem
Atvērt spēkā esošo redakciju

2015.gada 7.maijāNr. 20

protokols Nr. 10, 2. punkts

Par Jūrmalas pilsētas simboliku
Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 34.saistošajiem noteikumiem

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 7.punktu un 43.panta trešo daļu

I. Vispārīgais jautājums

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Jūrmalas pilsētas simboliku, tās lietošanu un atļaujas par tās lietošanu saņemšanas kārtību. Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 34.saistošajiem noteikumiem

II. Jūrmalas pilsētas simbolika un tās apraksts
Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 34.saistošajiem noteikumiem

2. Jūrmalas pilsētas simbolika (turpmāk – simbolika) ir Jūrmalas pilsētas karogs, Jūrmalas pilsētas ģerbonis un Jūrmalas pilsētas logotips. Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 34.saistošajiem noteikumiem

3. Jūrmalas pilsētas karoga apraksts. Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 34.saistošajiem noteikumiem

3.1. Jūrmalas pilsētas karogs (1.pielikums) ir taisnstūra audums ar platuma un augstuma attiecību 2:1. Karogs ir divpusējs. Karogs izgatavojams šādos lielumos: 2 m x 1 m un 3 m x 1,5 m. Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 34.saistošajiem noteikumiem

3.2. Karogs ir ar trīs joslām: augšējā — gaiši zila, vidējā — balta, apakšējā — tumši zila, simbolizējot pilsētas piederību pie jūras. Joslu attiecības 2 : 1 : 2. Karoga centrā novietots Jūrmalas pilsētas ģerbonis. Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 34.saistošajiem noteikumiem

3.3. Galda karodziņa izmēri 28 cm x 14 cm un tā proporcijas atbilst Jūrmalas pilsētas karoga proporcijām un aprakstam. Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 34.saistošajiem noteikumiem

4. Jūrmalas pilsētas ģerboņa apraksts. Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 34.saistošajiem noteikumiem

4.1. Jūrmalas pilsētas ģerbonis (2.pielikums) sastāv no vairoga, uz kura attēlota jūra ar piecām viļņu galotnēm, vairogs dalīts pēdā ar viļņu griezumu: zils un sudrabs. Augšējā laukumā uz labo pusi lidojoša sudraba kaija, virs tās trīs zelta piecstaru zvaigznes. Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 34.saistošajiem noteikumiem

4.2. Jūra ar viļņu galotnēm un kaija parāda atrašanās vietu pie jūras. Trīs zvaigznes parāda Jūrmalas pilsētas kā kūrortpilsētas piederību Latvijas novadiem. Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 34.saistošajiem noteikumiem

5. Jūrmalas pilsētas logotipa apraksts. Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 34.saistošajiem noteikumiem

5.1. Jūrmalas pilsētas logotips (3.pielikums) nes sevī ideju par dzīves kvalitātes faktoriem, ko sniedz kūrortpilsēta, kurā mijiedarbojas visi pilsētā esošie elementi - daba, pilsētvide, darbs, atpūta, pludmale, jūra. Logotips veidots kā ritmisks smilšu reljefs, kas simboliski atspoguļo pilsētas dabīgo un neatkārtojamo ritmu. Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 34.saistošajiem noteikumiem

5.2. Logotips sastāv no grafiskās zīmes un pilsētas nosaukuma uzraksta formātā: Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 34.saistošajiem noteikumiem

5.2.1. grafisko zīmi veido pilsētas nosaukuma pirmā burta „J” forma, kas izveidota no četrām ritmiskām līnijām; Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 34.saistošajiem noteikumiem

5.2.2. pilsētas nosaukums „Jūrmala” tiek izvietots zem grafiskās zīmes. Atsevišķos gadījumos grafiskā zīme var tikt izmantota bez pilsētas nosaukuma. Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 34.saistošajiem noteikumiem

5.3. Logotips pamatā tiek lietots trīs krāsās: baltā, melnā vai Jūrmalas smilšu zeltainajā krāsā. Atsevišķos gadījumos, kā papildus akcents var tikt izmantots sarkanais krāsu tonis.

III. Jūrmalas pilsētas simbolikas lietošana
Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 34.saistošajiem noteikumiem

6. Jūrmalas pilsētas karoga lietošana. Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 34.saistošajiem noteikumiem

6.1. Jūrmalas pilsētas karogu lieto: Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 34.saistošajiem noteikumiem

6.1.1 pie Jūrmalas pilsētas domes ēkas un Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāžu, aģentūru, kapitālsabiedrību un citu Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju ēkām – pastāvīgi; Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 34.saistošajiem noteikumiem

6.1.2. pēc brīvas gribas fiziskas un juridiskas personas pie Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošām ēkām, garantējot pienācīgu cieņu pret pilsētas karogu; Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 34.saistošajiem noteikumiem

6.1.3. pēc brīvas gribas pie ēkām, kur izvietoti balsošanas iecirkņi — Saeimas, pilsētas domes vēlēšanas dienās, kā arī tautas nobalsošanas dienās;

6.1.4. pēc brīvas gribas valsts svētkos kopā ar Latvijas Republikas valsts karogu, novietojot to atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

6.1.5. pēc brīvas gribas tautas, darba vai ģimenes svētkos, atceres dienās, kā arī citos gadījumos ikdienā, garantējot pienācīgu cieņu pret Jūrmalas pilsētas karogu. Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 34.saistošajiem noteikumiem

6.2. Jūrmalas pilsētas karogu aizliegts lietot: Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 34.saistošajiem noteikumiem

6.2.1. pie ēkām, kurās tiek veikts kapitālais remonts vai kuras ir avārijas stāvoklī, vai kurām tiek remontēta fasāde, citās nepiemērotās vietās un apstākļos (piemēram, kokos, virs un pie saimniecības ēkām, nesakoptās vietās, ražošanas objektos un tamlīdzīgi);

6.2.2. bojātus vai izbalējušus Jūrmalas pilsētas karogus. Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 34.saistošajiem noteikumiem

6.3. Galda karodziņu fiziskas un juridiskas personas var izmantot oficiālās pieņemšanās, ģimenes svētkos, kā arī citos reprezentatīvos un nekomerciāla rakstura dekoratīvos nolūkos, garantējot pienācīgu cieņu pret galda karodziņu.

7. Jūrmalas pilsētas ģerboņa lietošana: Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 34.saistošajiem noteikumiem

7.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ir ekskluzīvas tiesības izmantot Jūrmalas pilsētas ģerboņa attēlu. Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 34.saistošajiem noteikumiem

7.2. Jūrmalas pilsētas ģerboni drīkst lietot Jūrmalas pilsētas dome, Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes, struktūrvienības un Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības uz veidlapām, zīmogos, stūra spiedogos, iespieddarbos, uz izdevumu vākiem un titullapām, atzinības un goda rakstiem, diplomiem, apliecībām, vizītkartēm un citiem oficiāliem dokumentiem, izkārtnēm, izvietošanai pie šo organizāciju ēkām, dienesta telpām, dienesta telpās un uz šīm iestādēm piederošajiem transportlīdzekļiem. Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 34.saistošajiem noteikumiem

8. Jūrmalas pilsētas logotipa lietošana. Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 34.saistošajiem noteikumiem

8.1. Jūrmalas pilsētas logotipu, saskaņojot tā lietošanu ar Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Mārketinga nodaļu, var lietot tādos pasākumos un to informatīvajos un reklāmas materiālos: Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 34.saistošajiem noteikumiem

8.1.1. kurus organizējusi Jūrmalas pilsētas pašvaldība; Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 34.saistošajiem noteikumiem

8.1.2. kurus finansiāli atbalstījusi Jūrmalas pilsētas pašvaldība;

8.1.3. kuru organizatoriem ar Jūrmalas pilsētas pašvaldību ir noslēgts sadarbības līgums. Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 34.saistošajiem noteikumiem

8.2. Izkārtnes, suvenīrus, preču zīmes, vimpeļus, kalendārus, kancelejas preces, kā arī citu produkciju ar Jūrmalas pilsētas logotipu vai tā elementiem fiziskas un juridiskas personas var izgatavot un lietot tikai pēc Jūrmalas pilsētas simbolikas lietošanas atļaujas saņemšanas šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā. Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 34.saistošajiem noteikumiem

8.3. Aizliegts lietot izmainītu logotipa grafisko attēlu.

8.4. Logotipa tehniskais izpildījums netiek noteikts.

9. Jūrmalas pilsētas simbolikas, tās attēlu vai elementus lietošana citos gadījumos, kas nav noteikti šajos Noteikumos, ir atļauta tikai pēc simbolikas lietošanas atļaujas saņemšanas. Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 34.saistošajiem noteikumiem

IV. Simbolikas komisija un atļaujas par simbolikas lietošanu saņemšanas kārtība

10. Simbolikas lietošanas atļauju (4.pielikums), pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Simbolikas komisijas (turpmāk – Simbolikas komisija) lēmumu, izsniedz un paraksta pašvaldības izpilddirektors. Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 34.saistošajiem noteikumiem

11. Simbolikas komisiju izveido un tās sastāvu apstiprina ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu. Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 34.saistošajiem noteikumiem

12. Simbolikas lietošanas atļauja apliecina personas tiesības lietot simboliku Simbolikas komisijas noteiktajā laikā un veidā.

13. Simbolikas lietošanas atļaujas saņemšanai persona iesniedz iesniegumu Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju Apkalpošanas centros vai elektroniski, ja tas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir parakstīts ar elektronisko parakstu, nosūtot uz Jūrmalas pilsētas domes oficiālo e-pasta adresi. Iesniegumā norāda: Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 34.saistošajiem noteikumiem

13.1. iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu; juridiskai personai – nosaukumu, reģistrācijas numuru un pilnvarotās vai paraksttiesīgās personas vārdu, uzvārdu, adresi, kontaktinformāciju – tālruni, e-pasta adresi;

13.2. simbolikas lietošanas mērķa un formas aprakstu;

13.3. izstrādājuma nosaukumu, uz kura simbolika tiks lietota;

13.4. ziņas par plānotajiem ražošanas (izgatavošanas) apjomiem un ziņas par laika periodu, kurā plānots ražot (izgatavot) izstrādājumu;

13.5. dizaina autoru;

13.6. izstrādājuma ražotāju.

14. Šo Noteikumu 13.punktā minētajam iesniegumam pievienojama krāsaina izstrādājuma skice vai etalonmodeļa paraugs 2 eksemplāros.

15. Simbolikas komisija ir tiesīga pieprasīt iesniedzējam izgatavot etalonmodeli.

16. Iesniegums par simbolikas lietošanas atļaujas saņemšanu tiek izskatīts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas Simbolikas komisijā.

17. Simbolikas komisija izskata iesniegumu un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

17.1. lēmumu par atļauju simbolikas lietošanai;

17.2. lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju simbolikas lietošanai.

18. Simbolikas komisija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju simbolikas lietošanai, ja:

18.1. simboliku paredzēts lietot veidā, kas neatbilst šajos Noteikumos noteiktajām prasībām, simbolikas aprakstiem un pielikumiem;

18.2. izgatavojamais izstrādājums ir nekvalitatīvs vai nepiemērots simbolikas izvietošanai;

18.3. simbolikas lietošana piedāvātajā veidā var radīt negatīvu iespaidu Jūrmalas pilsētas tēlam (piemēram, identificējot Jūrmalas pilsētu ar konkrētu politisku partiju, pasākumu, izstrādājumu, vai arī, ja Jūrmalas pilsētas simbolika tiek lietota kariķētā, izsmejošā veidā, u.tml.). Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 34.saistošajiem noteikumiem

19. Simbolikas lietošanas atļauja tiek izsniegta uz termiņu līdz diviem gadiem.

20. Tirdzniecības vietā, kurā tiek realizēti jebkura veida izstrādājumi ar simboliku, jāatrodas simbolikas lietošanas atļaujai. Simbolikas lietotājam pēc kontrolējošo amatpersonu pieprasījuma jāuzrāda simbolikas lietošanas atļauja.

V. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
Svītrots ar domes 2019.gada 19.decembra 51.saistošajiem noteikumiem

21. Simbolikas komisijas lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt un faktisko rīcību persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var apstrīdēt pie Jūrmalas domes priekšsēdētāja.

22. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā. Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 34.saistošajiem noteikumiem

VI. Administratīvā atbildība

23. Šo Noteikumu izpildes kontroli nodrošina Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija. Grozīts ar domes 2019.gada 19.decembra 51.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 34.saistošajiem noteikumiem

24. Atbildība par šo Noteikumu neievērošanu: Grozīts ar domes 2019.gada 19.decembra 51.saistošajiem noteikumiem

24.1. Par necieņas izrādīšanu pret simboliku izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu — fiziskajai personai līdz 350 euro (trīssimt piecdesmit euro), juridiskajai personai — līdz 1400 euro (tūkstoš četrsimt euro).

24.2. Par citu šajos Noteikumos minēto prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 350 euro (trīssimt piecdesmit euro). Grozīts ar domes 2015.gada 11.jūnija 24.saistošajiem noteikumiem

VII. Noslēguma jautājumi

25. Noteikumi publicējami laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

26. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2005.gada 12.janvāra saistošie noteikumi Nr.1 „Par Jūrmalas pilsētas simboliku”.

27. Šo Noteikumu 6.1.1.apakšpunkts stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī. Svītrots ar domes 2022.gada 30.jūnija 34.saistošajiem noteikumiem

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 7.maija saistošajiem noteikumiem Nr.20 „Par Jūrmalas pilsētas simboliku”

Paskaidrojuma raksta detaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punktu un 43.panta trešo daļu. Saistošie noteikumi tiek izdoti, lai noteiktu Jūrmalas pilsētas simboliku, tās lietošanu un atļaujas par tās lietošanu saņemšanas kārtību atbilstoši mūsdienu prasībām un pašvaldības mērķiem. Noteikumos noteiktas precīzas simbolikas krāsas un skaidri saprotama lietošanas kārtība. Noteikumi nosaka jaunu Jūrmalas pilsētas logotipu.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Noteikumi nepieciešami, lai noteiktu Jūrmalas pilsētas simboliku un tās lietošanas kārtību atbilstoši mūsdienu prasībām un pašvaldības mērķiem. Ņemot vērā, ka 2013.gadā Jūrmalai tika piešķirts kūrortpilsētas statuss, ir radusies nepieciešamība pēc jauna pilsētas logotipa, kas pilsētu pozicionētu ne tikai kā kvalitatīvu dzīves vietu, bet arī kā izcilu tūrisma un atpūtas galamērķi. Pilsētas simbolika ir svarīgs pilsētas tēlu veidojošs atribūts. Lai nodrošinātu pilsētas simbolikas pareizu un kvalitatīvu lietošanu, ir nepieciešams ieviest un uzturēt atbildīgu, skaidri saprotamu un viegli administrējamu simbolikas lietošanas kārtību. Noteikumi veicina pilsētas simbolikas izmantošanu, tostarp pilsētas karoga izmantošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā, tādējādi veicinot pilsētas atpazīstamību un pilsētnieku patriotismu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Finansiāli jānodrošina pilsētas karogu pastāvīga izvietošana pie pašvaldības iestāžu, aģentūru un citu Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju ēkām. Indikatīvās izmaksas karogu, kātu un stiprinājumu iegādei ir 2809 euro (42 pašvaldības iestādēm un institūcijām).

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Lai veicinātu pilsētas simbolikas izmantošanu suvenīru u.c. izstrādājumu izgatavošanā, kūrortpilsētas popularizēšanā, simbolikas lietošanai netiek noteikta nodeva, tādējādi sekmējot uzņēmēju interesi par kvalitatīvu un daudzveidīgu izstrādājumu ražošanu.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Mārketinga nodaļa, lēmumu pieņemšanu atļauju lietot simboliku pieņem Jūrmalas pilsētas domes Simbolikas komisija, bet izpildes kontroli – Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija. Simbolikas lietošanas atļaujas saņemšanai persona Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju Apkalpošanas centros vai elektroniski, ja tas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir parakstīts ar elektronisko parakstu, nosūtot uz oficiālo e-pasta adresi, iesniedz Simbolikas komisijai adresētu iesniegumu un pievieno nepieciešamos dokumentus. Iesniegums par simbolikas lietošanas atļaujas saņemšanu tiek izskatīts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošie noteikumi izstrādāti darba grupā, kurā darbojas Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes, Administratīvi juridiskās pārvaldes, Pilsētplānošanas nodaļas pārstāvji. Darba gaitā ņemti vērā simbolikas lietotāju – sadarbības partneru, uzņēmēju ieteikumi un rekomendācijas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums DOC Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 34.saistošajiem noteikumiem


Lejupielāde: DOC un PDF