Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2015.gada 16.decembrīNr. 55

protokols Nr. 22, 17. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.29
„Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma
„Par pašvaldībām” 41.panta otro daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.29 „Jūrmalas pilsētas domes Administratīvas komisijas nolikums” (turpmāk – nolikums) šādu grozījumu:

Aizstāt nolikumā 8.8.punktā vārdus „nepilngadīgo lietu inspektors” ar vārdiem „pašvaldības institūcijas pārstāvis, kurš veic likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF