Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 17.03.2015. Stājas spēkā 18.03.2015.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2019.gada 23.maija 245.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2015.gada 5.martāNr. 90

protokols Nr. 6, 18. punkts

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam
Bražciems 0701, Jūrmalā, apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.marta lēmumu Nr.123 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bražciems 0701” ir izstrādāts teritorijas detālplānojums.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 116.punktu un, izskatot Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 4.marta atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojuma projektu zemesgabalam Bražciems 0701, Jūrmalā, saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu.

2. Pašvaldības izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar detālplānojuma ierosinātāju par detālplānojuma zemesgabalam Bražciems 0701, Jūrmalā, īstenošanu saskaņā ar šī lēmuma 2.pielikumu. Ja līgums 2 mēnešu laikā pēc detālplānojuma stāšanās spēkā netiek noslēgts, Domei ir tiesības atzīt detālplānojumu par spēku zaudējušu.

3. Domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai elektroniski nosūtīt šo lēmumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

4. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt paziņojuma par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bražciems 0701, Jūrmalā, apstiprināšanu publicēšanu vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē.

5. Domes Pilsētplānošanas nodaļai nodrošināt paziņojuma par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bražciems 0701, Jūrmalā, apstiprināšanu publicēšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

6. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bražciems 0701, Jūrmalā, apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var detālplānojumu pārsūdzēt viena mēneša laikā, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 5.marta lēmumam Nr.90

(protokols Nr.6, 18.punkts)

Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF

Pielikums Nr.5 PDF

Pielikums Nr.6 PDF

Pielikums Nr.7 PDF

Pielikums Nr.8 PDF

Pielikums Nr.9 DOC

Pielikums Nr.10 DOC2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 5.marta lēmumam Nr.90

(protokols Nr.6, 18.punkts)

Līgums Nr.__________

par detālplānojuma īstenošanas kārtību

Jūrmalā, 2015.gada ______

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357, kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības izpilddirektora p.i. Arturs Grants, (turpmāk – Dome) no vienas puses, un detālplānojuma zemesgabalam Bražciems 0701, Jūrmalā, īstenotājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Bražuciems”, reģistrācijas Nr.40003562365, kuru pārstāv valdes locekle K.V., (turpmāk – Īstenotājs) no otras puses (turpmāk - katrs atsevišķi vai abi kopā – Puses), ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada ______ lēmumu Nr. ___________”, noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par turpmāk minēto:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Puses vienojas par detālplānojuma projekta (turpmāk – Detālplānojums) zemesgabalam Bražciems 0701, Jūrmalā, (turpmāk – Zemesgabals) īstenošanas kārtību saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada __.______ lēmumu Nr.___ „______________________”.

1.2. Detālplānojuma īstenošana ietver pasākumus:

1.2.1. Zemesgabalā esošās patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršana un nelikumīgo būvju nojaukšana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

1.2.2. ārējo inženiertīklu projektēšanu un izbūvi;

1.2.3. ēku un būvju projektēšanu un būvniecību;

1.2.4. piebraucamo ceļu ( nobrauktuvju) uz apbūvi projektēšanu un izbūvi;

1.2.5. ēku un būvju nodošanu ekspluatācijā un nostiprināšana Zemesgrāmatā pa kārtām.

2. PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

2.1. Īstenotājs apņemas:

2.1.1. veikt Detālplānojuma īstenošanu saskaņā ar apstiprināto Detālplānojumu, kurā ir norādīti realizējamā Detālplānojuma mērķi, realizācijas gaita un paredzamie rezultāti, proti, veikt Detālplānojuma īstenošanu sekojošā secībā:

2.1.1.1. nojaukt Zemesgabalā esošās nelikumīgās būves būvniecību regulējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā saskaņā ar būvprojektā iekļautu Darbu organizācijas projektu;

2.1.1.2. izbūvēt piebraucamos ceļus un inženierkomunikācijas Detālplānojumā noteikto inženierkomunikāciju koridoru robežās, nodrošinot pieslēgumus no tuvējām inženierkomunikācijām (piebraucamo ceļu un inženierkomunikāciju izbūvi var sadalīt kārtās, tās saskaņojot Būvvaldē) un veikt atmežošanu komunikāciju koridoru robežās;

2.1.1.3. veikt atmežošanu zem paredzētajam ēkām un piebraucamajiem ceļiem pie ēkām;

2.1.1.4. izbūvēt ēkas, kas ir tiešā piekļuvē izbūvētajām ielām un inženiertīkliem atbilstoši Detālplānojuma grafiskās daļas plānā DP-2 „Plānotā atļautā izmantošana” norādītajām kārtām. Kārtu secību var mainīt, prioritātē realizēt Kūrorta objektu izbūvi. Katras kārtas noslēgumā veikt labiekārtošanas darbus ekspluatācijā nododamajiem objektiem;

2.1.1.5. izbūvēt infrastruktūru Dabas teritorijā (1D2) .

2.1.2. Detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu atbilstoši Līguma 2.1.1.1.punktam uzsākt 10 (desmit) gadu laikā pēc Detālplānojuma spēkā stāšanās un Detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot 15 (piecpadsmit) gadu laikā pēc Detālplānojuma spēkā stāšanās. Grozīts ar domes 2019.gada 23.maija 245.lēmumu

2.1.3. nodrošināt Līgumā minēto savu saistību izpildi ar nepieciešamajiem resursiem.

2.2. Dome apņemas:

2.2.1. sniegt nepieciešamo Domes rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz Līguma izpildi;

2.2.2. sniegt metodisko atbalstu Detālplānojuma realizācijas gaitā atbilstoši savai kompetencei;

2.2.3. pēc Detālplānojuma apstiprināšanas nodot zemesgabalu Bražciems 0701, Jūrmalā, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atsavināšanai.

2.2.4. pēc nodošanas ēku un būvju ekspluatācijā, pa kārtām, pēc katras kārtas, kas nodota ekspluatācijā izsniegt izziņu ēku un būvju ierakstīšanai Zemesgrāmatā.

2.3. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par Līguma saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Par nepārvaramu varu Līgumā tiks uzskatīts katrs apstāklis, notikums un darbība (bezdarbība), kas izceļas ārpus Pušu atbildības un kontroles, piemēram: dabas katastrofas, ugunsgrēki, plūdi, citas dabas stihiju izraisītas postažas, sociālie konflikti (streiki, boikoti, lokauti), karš un kara darbība. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai iespējami samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas.

2.4. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības Līguma 2.3.punktā minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) darba dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

3. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.

3.2. Puses vienojās, kā visas Īstenotāja uzceltas ēkas un būves, kā arī Īstenotāja par saviem līdzekļiem izbūvētie ceļi un inženierkomunikācijas, saskaņā ar Detaļplānojumu kļūst par Īstenotāja īpašumu un ir reģistrējamas zemesgrāmatā uz Īstenotāja vārdā bez laika ierobežojuma. Gadījumā, ja pēc jaunuzcelto būvju reģistrācijas zemesgrāmatā Īstenotāja vārdā līdz Zemesgabala nomas līguma Nr.01-16.3/599 (kas noslēgts starp Domi un Īstenotāju) termiņa beigām Īstenotājs nerealizēs savas Latvijas Republikas normatīvajos dokumentos noteiktas tiesības izpirkt Zemesgabalu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, tad pēc Zemesgabala nomas līguma Nr.01-16.3/599 termiņa beigām Īstenotājs turpinās nomāt Zemesgabalu un Dome apņemas pagarināt nomas līgumu.

3.3. Puses garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.

3.4. Jebkuras izmaiņas Līgumā vai kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, veicamas Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma, kas kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu.

3.5. Strīdi starp Domi un Īstenotāju par Līgumu ir risināmi Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.6. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām un parakstīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs - Domei, viens - Īstenotājam.

4. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

Dome

Jūrmalas pilsētas dome

Reģ. Nr.90000056357

Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-1015

Tālr.67093816

e-pasts: pasts@jpd.gov.lv

_________________________

/A.Grants/

Īstenotājs

sabiedrība ar ierobežotu

atbildību „BRAŽUCIEMS”

Reģ. Nr. 40003562365

Kr.Valdemāra iela 67-8, Rīga, LV-1013

Banka: AS “Citadele”

Konts: LV78PARX0013 2734 2000 1

Tālr.

__________________________

/K.V./