Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 23.maijāNr. 245

protokols Nr. 7, 41. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 5.marta lēmumā Nr.90
“Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bražciems 0701,
Jūrmalā, apstiprināšanu”

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2015.gada 5.martā pieņēma lēmumu Nr.90 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bražciems 0701, Jūrmalā, apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums Nr.90), tā pielikumā apstiprinot administratīvā līguma projektu par detālplānojuma zemesgabalam Bražciems 0701, Jūrmalā, (turpmāk – Zemesgabals) īstenošanu.

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 2015.gada 17.martā, un detālplānojums ir stājies spēkā 2015.gada 18.martā. Atbilstoši Lēmumam Nr.90 Īstenotājam detālplānojuma īstenošana jāuzsāk līdz 2019.gada 17.martam. Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu, detālplānojums ir spēkā, līdz to atceļ vai atzīst par spēku zaudējušu. Detālplānojums zaudē spēku arī tad, ja ir beidzies termiņš, kurā bija jāuzsāk tā īstenošana un gada laikā pēc šā termiņa izbeigšanās tas nav pagarināts.

Ievērojot Lēmuma Nr.90 2.punktu, 2015. gada 1.aprīlī starp Domi un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Bražuciems”, reģistrācijas Nr.40003562365 (turpmāk – Īstenotājs) tika noslēgts Līgums Nr. 1.2-16.9/496 par detālplānojuma zemesgabalam Bažciems 0701, Jūrmalā, īstenošanas kārtību (turpmāk – Līgums). Saskaņā ar Līguma 2.1.2.punktu detālplānojuma Īstenotājs apņēmās detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu atbilstoši Līguma 2.1.1.1.punktam uzsākt 4 gadu laikā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās, detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot 10 gadu laikā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās.

Īpašuma tiesības uz Zemesgabalu, pamatojoties uz 2015.gada 28.oktobra Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu Nr.1.2-16.1/1550, nostiprinātas Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrībai “CBL Asset Management”, reģistrācijas numurs 40003577500, (turpmāk – Īpašnieks) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000080317.

Īstenotājam Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000080317 nostiprināta nomas tiesība uz Zemesgabalu līdz 2028.gada 2.aprīlim.

Pamatojoties uz Īpašnieka 2015.gada 2.novembra nostiprinājuma lūgumu jaunas tiesības nostiprināšanai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000080317 II.daļas 2.iedaļas ierakstā 1.1.ierakstīta atzīme – Zemesgabalu nedrīkst atsavināt vai apgrūtināt bez akciju sabiedrības “Citadele banka”, vienotais reģistrācijas Nr.401033035591, piekrišanas.

Domē 2019.gada 15.februārī saņemts Īstenotāja iesniegums (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.1.1.-37/2516) ar lūgumu izdarīt Līgumā grozījumu - pagarināt Līgumā noteiktos detālplānojuma īstenošanas termiņus sakarā ar uzsākto tiesvedības procesu par īpašumtiesību atzīšanu uz Zemesgabalā esošam būvēm.

Domē 2019.gada 29.aprīlī ir saņemts Īpašnieka iesniegums (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.14-3/2154) ar lūgumu pagarināt starp Domi un Īstenotāju noslēgtā Līguma 2.1.2.punktā noteiktos termiņus. Iesniegumam pievienots starp Īpašnieku un Īstenotāju 2019.gada 23.aprīlī noslēgtais pārjaunojuma līgums 2003.gada 12.maija Nekustamā īpašuma nomas līgumam Nr.01-16.3/599, kā arī akciju sabiedrības “Citadele banka” piekrišana Pārjaunojuma līguma reģistrēšanai zemesgrāmatā un nomnieka Zemesgabala nomas tiesības nostiprināšanai uz laiku līdz 2050.gada 31.decembrim.

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu, ņemot vērā Īpašnieka un Īstenotāja iesniegumu, un Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 15.maija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 5.marta lēmuma Nr.90 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bražciems 0701, Jūrmalā, apstiprināšanu” 2.pielikumā šādu grozījumu:

izteikt Līguma 2.1.2. punktu šādā redakcijā:

„2.1.2. Detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu atbilstoši Līguma 2.1.1.1.punktam uzsākt 10 (desmit) gadu laikā pēc Detālplānojuma spēkā stāšanās un Detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot 15 (piecpadsmit) gadu laikā pēc Detālplānojuma spēkā stāšanās.”.

2. Domes Pilsētplānošanas nodaļai sagatavot vienošanos par lēmuma 1.punktā minētajiem Līguma grozījumiem.

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram noslēgt ar Īstenotāju vienošanos par grozījumu Līgumā atbilstoši šī lēmuma 1.punkta redakcijai.

4. Domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai, piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

5. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt paziņojuma par šo lēmumu ievietošanu Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un publicēt to vietējā pašvaldības laikrakstā.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF