Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 5.martāNr. 99

protokols Nr. 6, 27. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmumā Nr.78
„Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes
joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu”

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmumu Nr.78 „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu” apstiprināti Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumi un apstiprināts iznomājamo pludmales nogabalu saraksts.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas 2015.gada 26.februāra atzinumu trijos pludmales nogabalos peldvietā „Vaivari” (turpmāk – peldvietas „Vaivari” nogabali) ir pieļaujama kafejnīcu izvietošana. Līdz ar to arī peldvietas „Vaivari” nogabali ir nododami nomas tiesību izsolē, kā rezultātā papildināms apstiprinātais iznomājamo pludmales nogabalu saraksts.

Ņemot vērā, ka 2015.gada 19.februārī apstiprināto iznomājamo pludmales nogabalu izsole ir izsludināta 2015.gada 20.februārī, nepieciešams grozīt apstiprinātos Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumus, paredzot jaunus procesuālos termiņus attiecībā uz peldvietas „Vaivari” nogabaliem, un izsludināt peldvietas „Vaivari” nogabalu izsoli.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” trešo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija nolikumu Nr.22 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 12.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 „Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 4.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Organizēt Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo peldvietas „Vaivari” nogabalu nomas tiesību izsoli.

2. Grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmuma Nr.78 „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu” 1.pielikumu, papildinot to ar peldvietas „Vaivari” nogabaliem saskaņā ar pielikumu.

3. Grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmuma Nr.78 „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu” 2.pielikumu un papildināt to ar 3.1.1 punktu šādā redakcijā:

„3.1.1Pēc sludinājuma publicēšanas Jūrmalas pilsētas mājas lapā www.jurmala.lv un Jūrmalas pašvaldības informatīvajā biļetenā pretendentam, kurš vēlas nomāt peldvietas „Vaivari” Pludmales nogabalu, personīgi, vai ar pilnvarotas personas starpniecību, Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms izsoles dienas, jāiesniedz pieteikums ar apliecinājumu par piedalīšanos peldvietas „Vaivari” Pludmales nogabala nomas tiesību izsolē saskaņā ar Noteikumiem”.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijai organizēt peldvietas „Vaivari” nogabaliem nomas tiesību izsoli, pirmās nenotikušās izsoles gadījumā vai izsolei beidzoties bez rezultāta (netiek noslēgts nomas līgums) organizēt atkārtotu izsoli.

5. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai veikt nepieciešamās darbības peldvietas „Vaivari” nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 5.marta lēmumam Nr.99

(protokols Nr.6, 27.punkts)

Pludmales nogabalu saraksts

N. p.k.

Adrese

Kadastra apzīmējums

Tekošie metri

Kopējā Platība (m2)

Platība m2

Saskaņā ar 11.12.2008. DL Nr.1077

Nosacītā nomas maksa gadā (neieskaitot PVN) EUR -izsoles sākumcena

Drošības nauda EUR (10% apmērā)

Izsoles solis EUR (5 apmērā)

30 ar 0800 mērķi

70% ar 0501 mērķi

28

Gaidas iela - Vēju ielas virzienā

13000170101

75

3101

930.30

2170.70

Mierīgās atpūtas zona

304.49

30.45

15

29

Vēju iela - Gaidas ielas virzienā

13000170101

75

2331

699.30

1631.70

Mierīgās atpūtas zona

228.88

22.89

11

30

100 m aiz Atbalss ielas Kauguru virzienā

13000170101

100

2084

625.20

1458.80

204.63

20.46

10


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF