Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2015.gada 5.marta 99.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2015.gada 19.februārīNr. 78

protokols Nr. 5, 69. punkts

Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras
piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu

Ar Ministru kabineta 2014.gada 23.jūlija rīkojumu Nr.373 „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās Lielupes daļas, Varkaļu kanāla un jūras piekrastes joslas nodošanu Jūrmalas pašvaldības valdījumā” Jūrmalas pilsētas pašvaldības valdījumā ir nodots nekustamais īpašums – jūras piekrastes josla Jūrmalā, kadastra numurs 1300 004 1014, kopējā platībā 156,2168 ha, kas sastāv no 16 (sešpadsmit) zemes vienībām.

Lai nodrošinātu videi draudzīgu un racionālu pludmales apsaimniekošanu, piekrastes ainavas, dabas un atpūtai nepieciešamo resursu aizsardzību un saglabāšanu, jūras piekrastes joslā tiek izveidotas pludmales apkalpes infrastruktūras izvietojuma zonas (turpmāk – Pludmales nogabali) .

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” trešo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija nolikumu Nr.22 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 12.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 „Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 4.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Organizēt Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo Pludmales nogabalu nomas tiesību izsoli.

2. Apstiprināt Iznomājamo P ludmales nogabalu sarakstu (1.pielikums).

3. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo Pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumus (2.pielikums).

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijai organizēt Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo Pludmales nogabalu nomas tiesību izsoli, pirmās nenotikušās izsoles gadījumā vai izsolei beidzoties bez rezultāta (netiek noslēgts nomas līgums) organizēt atkārtotu izsoli.

5. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai veikt nepieciešamās darbības Jūrmalas pilsētas esošo Pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanai.

6. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumu Nr.192 „Pludmales nogabalu iznomāšanas kārtība”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada19.februāra lēmumam Nr.78

(protokols Nr.5, 69.punkts)

Grozīts ar domes 2015.gada 5.marta 99.lēmumu

Pludmales nogabalu saraksts

N. p.k.

Adrese

Kadastra apzīmējums

Tekošie metri

Kopējā Platība ( m2)

Platība m2

Saskaņā ar 11.12.2008. DL Nr.1077

Nosacītā nomas maksa gadā (neieskaitot PVN) EUR -izsoles sākumcena

Drošības nauda EUR (10% apmērā)

Izsoles solis EUR (5 apmērā)

30 ar 0800 mērķi

70% ar 0501 mērķi

1

17.līnija-P.Stradiņa iela

13000040102

112

3500

1050.00

2450.00

Sporta zona

1634.54

163.45

82

2

P.Stradiņa-15.līnija

13000040102

95

2310

693.00

1617.00

Mierīgās atpūtas zona

1078.79

107.88

54

3

12.līnija – 11.līnija

13000040101

130

3188

956.40

2231.60

1488.83

148.88

74

4

10.līnija – 9.līnija

13000040101

50

1199

359.70

839.30

559.94

55.99

28

5

4. līnija – 3. līnija

13000070101

85

1420

426.00

994.00

Mierīgās atpūtas zona

663.15

66.32

33

6

3. līnija – 2. līnija

13000070101

95

1611

483.30

1127.70

Mierīgās atpūtas zona

752.35

75.24

38

7

2. līnijas – 1. līnijai

13000070101

80

2088

626.40

1461.60

Mierīgās atpūtas zona

975.12

97.51

49

8

1.līnija - Kr.Barona iela

13000070101

190

3286

985.80

2300.20

Mierīgās atpūtas zona

1534.59

153.46

77

9

Ainažu iela - Alūksnes iela

13000080101

70

2237

671.10

1565.90

1044.70

104.47

52

10

Alūksnes iela - Āraišu iela

13000080101

30

1070

321.00

749.00

499.70

49.97

25

11

Drustu iela – Piestātnes iela

13000080101

65

2660

798.00

1862.00

Mierīgās atpūtas zona

1242.25

124.22

62

12

Mālpils iela – Rūjienas ielas virz.

13000080101

105

3474

1042.20

2431.80

Mierīgās atpūtas zona

1622.39

162.24

81

13

Ērgļu iela - Dubultu virzienā

13000090101

75

1404

421.20

982.80

799.54

79.95

40

14

Emelīnas iela - Pūpolu iela

13000100101

15

222

100.00

122.00

86.41

8.64

4

15

50 m aiz Gončarova iela Parka ielas virz.

13000100101

100

2142

642.60

1499.40

561.38

56.14

28

16

Baznīcas iela -Slokas iela

13000100101

65

1847

554.10

1292.90

Mierīgās atpūtas zona

484.06

48.41

24

17

Gaujas iela - Salacas iela

13000120101

80

3316

994.80

2321.20

869.06

86.91

43

18

Salacas iela Upes ielas virzienā

13000120101

357

16654

4996.20

11657.80

Aktīvās atpūtas zona

4364.68

436.47

218

19

Krūmu iela - Dārzu iela

13000140105

40

1339

401.70

937.30

350.93

35.09

18

20

Rožu iela - Zaru ielas virzienā

13000140105

75

3389

1016.70

2372.30

Aktīvās atpūtas zona

888.19

88.82

44

21

Zaru iela - Rožu ielas virzienā

13000140105

185

8360

2508.00

5852.00

Aktīvās atpūtas zona

2190.99

219.10

110

22

100 m aiz Kapteiņa Zolta ielas Vaivaru virzienā

13000190101

25

850

255.00

595.00

Mierīgās atpūtas zona

83.46

8.35

4

23

Kapteiņa Zolta iela Vaivaru virz.

13000190101

49

1646

493.80

1152.20

Mierīgās atpūtas zona

161.62

16.16

8

24

Glūdas iela - Zvārtas iela

13000191201

70

2143

642.90

1500.10

Sporta zona

210.42

21.04

11

25

Draudzības iela - Murdu iela

13000191201

30

789

236.70

552.30

Mierīgās atpūtas zona

77.47

7.75

4

26

Murdu iela -Brekšu ielas virzienā

13000191201

75

663

199

464

Plānotā Vējdēļu un kaitborda zona

65.10

7

3

27

Brekšu iela - Murdu ielas virzienā

13000191201

45

371

111

260

Plānotā Vējdēļu un kaitborda zona

36.43

3.64

2

28

Gaidas iela - Vēju ielas virzienā

13000170101

75

3101

930.30

2170.70

Mierīgās atpūtas zona

304.49

30.45

15

29

Vēju iela - Gaidas ielas virzienā

13000170101

75

2331

699.30

1631.70

Mierīgās atpūtas zona

228.88

22.89

11

30

100 m aiz Atbalss ielas Kauguru virzienā

13000170101

100

2084

625.20

1458.80

204.63

20.46

102.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 19.februāra lēmumam Nr.78

(protokols Nr.5, 69.punkts)

JŪRMALAS PILSĒTAS TERITORIJĀ ESOŠO PLUDMALES NOGABALU NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas dome rīko Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo zemes vienību - pludmales nogabalu (turpmāk – Pludmales nogabali) izsoli nomas tiesību noteikšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”. Pludmales nogabali tiek iznomāti bez apbūves tiesībām.

1.2. Noteikumi attiecas uz Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmuma Nr.78 „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu” 1.pielikumā apstiprinātajā sarakstā iekļautajiem Pludmales nogabaliem.

1.3. Pludmales nogabala izmantošanas veids – kafejnīcu izvietošana un atpūtas iespēju nodrošināšana Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 11.decembra lēmumu Nr.1077 „Par Jūrmalas pilsētas Rīgas jūras līča piekrastes peldvietu zonējuma apstiprināšanu” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 12.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.15 „Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu”.

1.4. Izsoles mērķis - Pludmales nogabala iznomāšana par iespējami augstāku nomas maksu par vienu kalendāro gadu, neskaitot pievienotās vērtības nodokli. Papildus nomas maksai izsoles uzvarētājs maksā normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, nodevas un citus izdevumus, ja tādi rodas P ludmales nogabala nomas laikā.

1.5. Izsolīts tiek Pludmales nogabala nomas maksas apmērs (lielums) par nomājamā Pludmales nogabala vienu kalendāro gadu (neskaitot pievienotās vērtības nodokli). Par pirmo nomas gadu tiek uzskatīts laika periods no līguma noslēgšanas brīža līdz 2015.gada 31.decembrim. Nomas maksa par pirmo gadu maksājama pilnā apmērā.

1.6. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli un pretendentu atlasi.

1.7. Pludmales nogabala nosacītā cena (turpmāk – Sākumcena) Pludmales nogabala 30% platībai (bet ne mazāk kā 100 m2) ir 1,5% apmērā no zemesgabala iespējamās kadastrālās vērtības ar nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - neapgūta komercdarbības objektu apbūves zeme un Pludmales nogabala 70% platībai ir 1,5% apmērā no zemesgabala iespējamās kadastrālās vērtības dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa.

1.8. Pludmales nogabala nomas tiesība tiek izsolītas līdz 2019.gada 31.decembrim.

1.9. Reģistrācijas maksa par pieteikuma iesniegšanu par katru Pludmales nogabalu ir 50,00 euro. Reģistrācijas maksa par katru Pludmales nogabalu pieteikuma iesniegšanu jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes kontā LV20PARX0002484571019, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22 ar norādi „Pludmales nogabala izsoles reģistrācijas maksa”.

1.10. Pludmales nogabala izsoles drošības nauda par piedalīšanos izsolē par katru Pludmales nogabalu ir noteikta 10% apmērā no Pludmales nogabala izsoles Sākumcenas. Drošības nauda par katru Pludmales nogabalu jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes kontā LV20PARX0002484571019, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22, ar norādi “Drošības nauda par piedalīšanos Pludmales nogabala izsolē”, norādot konkrēto Pludmales nogabalu.

1.11. Izsoles solis ir noteikts 5% apmērā no Pludmales nogabala izsoles Sākumcenas, noapaļojot izsoles soli līdz veselam skaitlim euro.

1.12. Ar Noteikumiem un Pludmales nogabala nomas līguma projektu izsoles pretendents var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļā (turpmāk – Pašvaldības īpašumu nodaļa) Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 465.kabinetā un Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv , sadaļā - Pašvaldība, Izsoles.

1.13. Pašvaldības īpašumu nodaļa sludinājumu par Pludmales nogabalu nomas tiesību izsoli publicē Jūrmalas pilsētas mājas lapā www.jurmala.lv un Jūrmalas pašvaldības informatīvajā biļetenā, sludinājumā norādot:

1.13.1. Pludmales nogabala nosaukumu, kadastra apzīmējumu, platību;

1.13.2. Iznomāšanas mērķi;

1.13.3. Pludmales nogabala iznomāšanas veidu;

1.13.4. Pludmales nogabala izsoles Sākumcenas nomas maksas apmēru;

1.13.5. Iznomāšanas termiņu;

1.13.6. Izsoles pretendentu pieteikšanās noteikumus.

2. Izsoles sagatavošanas kārtība

2.1. Ja uz izsoli reģistrēsies tikai viens izsoles dalībnieks, izsole nenotiek un Pludmales nogabals tiek iznomāts vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par Sākumcenu.

2.2. Izsoli atbilstoši Noteikumu 4.nodaļā minētajiem nosacījumiem organizē un rīko Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisija (turpmāk – Komisija).

2.3. Pretendentu atlasi veic Komisija, izvērtējot iesniegtos izsoles pieteikumus. Ja uz vienu Pludmales nogabalu ir pieteikušies un atlasīti vismaz divi pretendenti, tiek rīkota Pludmales nogabala nomas tiesību izsole Jūrmalas pilsētas domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

2.4. Ja Komisija izsolei - konkrētajam Pludmales nogabalam apstiprinājusi vismaz divus dalībniekus, Pludmales nogabala izsole notiks sludinājumā norādītajā laikā un vietā.

3. Izsoles dalībnieki, to reģistrācijas kārtība

3.1. Pēc sludinājuma publicēšanas Jūrmalas pilsētas mājas lapā www.jurmala.lv un Jūrmalas pašvaldības informatīvajā biļetenā pretendentam, kurš vēlas nomāt Pludmales nogabalu, personīgi, vai ar pilnvarotas personas starpniecību, Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms izsoles dienas, t.i., līdz 2015.gada 13.marta plkst.16.00 jāiesniedz pieteikums ar apliecinājumu par piedalīšanos Pludmales nogabala nomas tiesību izsolē saskaņā ar Noteikumiem.

3.1.1 Pēc sludinājuma publicēšanas Jūrmalas pilsētas mājas lapā www.jurmala.lv un Jūrmalas pašvaldības informatīvajā biļetenā pretendentam, kurš vēlas nomāt peldvietas „Vaivari” Pludmales nogabalu, personīgi, vai ar pilnvarotas personas starpniecību, Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms izsoles dienas, jāiesniedz pieteikums ar apliecinājumu par piedalīšanos peldvietas „Vaivari” Pludmales nogabala nomas tiesību izsolē saskaņā ar Noteikumiem. Papildināts ar domes 2015.gada 5.marta 99.lēmumu

3.2. Par izsoles pretendentu var būt fiziska persona vai juridiska persona, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var nomāt Pludmales nogabalu un kura Noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņā ir iesniegusi pieteikumu dalībai izsolē, samaksājusi reģistrācijas maksu un drošības naudu par piedalīšanos izsolē.

3.3. Pretendentam uz izsoles pieteikuma iesniegšanas brīdi nedrīkst būt neizpildītas saistības pret Jūrmalas pilsētas domi:

3.3.1. neizpildīti maksājumi par Jūrmalas pilsētas domes administrētajiem līgumiem;

3.3.2. nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

3.4. Noteikumu 1.9.apakšpunktā noteiktā reģistrācijas maksa izsoles pretendentam uz norādīto bankas norēķinu kontu jāiemaksā līdz pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanai.

3.5. Noteikumu 1.10.apakšpunktā noteiktā drošības nauda izsoles pretendentam uz norādīto bankas norēķinu kontu jāiemaksā līdz pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanai.

3.6. Izsoles pieteikums iesniedzams, reģistrācijas maksa un drošības nauda par piedalīšanos Pludmales nogabala izsolē ir maksājama par katru Pludmales nogabalu atsevišķi.

3.7. Pretendents var iesniegt neierobežotu skaitu izsoles pieteikumus uz Pludmales nogabalu nomas izsoli.

3.8. Pretendentiem, kuri vēlas reģistrēties uz izsoli ir jāiesniedz šādi dokumenti:

3.8.1. Juridiskām personām:

3.8.1.1. Jūrmalas pilsētas domei adresēts pieteikums par piedalīšanos izsolē ar apliecinājumu nomāt Pludmales nogabalu saskaņā ar Noteikumiem;

3.8.1.2. drošības naudas samaksu apliecinošs dokuments;

3.8.1.3. izsoles reģistrācijas maksas samaksu apliecinošs dokuments;

3.8.1.4. pilnvarotās personas pārstāvības tiesības apliecinošs dokuments un tās pases vai personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).

3.8.2. Fiziskām personām:

3.8.2.1. Jūrmalas pilsētas domei adresēts pieteikums par piedalīšanos izsolē ar apliecinājumu nomāt Pludmales nogabalu saskaņā ar Noteikumiem;

3.8.2.2. drošības naudas samaksu apliecinošs dokuments;

3.8.2.3. izsoles reģistrācijas maksas samaksu apliecinošs dokuments;

3.8.2.4. pases vai personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

3.8.2.5. pilnvarotās personas pārstāvības tiesību apliecinošs dokuments un tās pases vai personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).

3.9. Ārvalstīs izsniegti dokumenti tiek pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši Latvijai saistošu starptautisko līgumu noteikumiem.

3.10. Izsoles pretendents netiek reģistrēts, ja:

3.10.1. beidzies pieteikšanās termiņš uz izsoli;

3.10.2. nav iesniegti visi Noteikumu 3.8.apakšpunktā minētie dokumenti.

3.11. Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt noformētiem tā, lai tiem būtu juridisks spēks saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

3.12. Izsoles pretendents ir atbildīgs par iesniegto dokumentu un tajos uzrādīto ziņu patiesumu, Jūrmalas pilsētas dome neatbild par sekām, kas rodas, ja atklājas, ka uzrādītās ziņas bijušas nepatiesas. Jūrmalas pilsētas domes iesniegtie dokumenti izsoles pretendentiem atpakaļ netiek izsniegti.

3.13. Jebkuras prasības mainīt Noteikumu nosacījumus no izsoles pretendenta puses tiek uzskatītas par atteikumu nomāt Pludmales nogabalu saskaņā ar Noteikumiem.

3.14. Saņemtie izsoles pieteikumi tiek reģistrēti Jūrmalas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, norādot pieteikuma reģistrācijas numuru un saņemšanas datumu.

3.15. Komisija apstiprina to izsoles pretendentu sarakstu, kuras ir izpildījušas izsoles priekšnoteikumus, proti, tās ir iesniegušas Noteikumu 3.8.apakšpunktā minētos dokumentus noteiktajā termiņā, pārskaitījušas Noteikumu 1.9.apakšpunktā noteikto izsoles reģistrācijas maksu un Noteikumu 1.10.apakšpunktā noteikto drošības naudu, (turpmāk – Dalībnieki).

3.16. Komisija Dalībnieku sarakstā ieraksta katra Dalībnieka vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, kā arī Dalībnieka pārstāvja vārdu un uzvārdu.

3.17. Komisija līdz izsoles dienai sagatavo Dalībnieku reģistrācijas sarakstu, norādot šādas ziņas par Dalībnieku, kas ir ieradies uz izsoli:

3.17.1. izsolāmo Pludmales nogabalu;

3.17.2. Dalībnieka kārtas reģistrācijas numuru un datumu;

3.17.3. Dalībnieka – juridiskas personas nosaukumu, vienoto reģistrācijas numuru;

3.17.4. Dalībnieka – fiziskas personas - vārdu, uzvārdu un personas kodu;

3.17.5. Dalībnieka pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu;

3.17.6. Dalībnieka juridiskas personas pārstāvja - vārdu, uzvārdu un personas kodu;

3.17.7. informāciju par Dalībnieka priekšrocības tiesību izmantošanas pieteikumu.

3.18. Komisija, kā arī citas personas, kuras saskaņā ar amata pienākumiem vai atsevišķu uzdevumu piedalās Pludmales nogabala nomas tiesību izsolē (tās organizēšanā, rīkošanā), nedrīkst paši būt Pludmales nogabala nomnieki, kā arī nedrīkst nomāt citu uzdevumā.

3.19. Jūrmalas pilsētas dome un Komisija līdz izsoles sākumam nedrīkst izpaust Dalībnieku skaitu un jebkādas ziņas par Dalībniekiem.

4. Izsoles norise

4.1. Izsoli saskaņā ar Noteikumiem vada Komisijas priekšsēdētājs (turpmāk – Izsoles vadītājs).

4.2. Dalībnieka, tā pārstāvja vai tā pilnvarotās personas personību Komisijas loceklis pārbauda pēc personu apliecinoša dokumenta (pases vai personas apliecības) un izsniedz Dalībnieka solīšanas karti ar numuru. Solīšanas karšu numura secība atbilst Dalībnieku reģistrācijas sarakstā norādītajam kārtas numuram.

4.3. Izsoles laikā filmēt un fotografēt bez Komisijas atļaujas ir aizliegts.

4.4. Starp izsoles Dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt izsoles gaitu un rezultātus.

4.5. Dalībnieki pirms izsoles parakstās, ka ir iepazinušies ar Noteikumiem.

4.6. Izsoles gaitu protokolē Izsoles vadītāja noteikts Komisijas loceklis.

4.7. Izsoles vadītājs, atklājot izsoli, pārliecinās par Dalībnieku ierašanos pēc Dalībnieku saraksta un, ja konstatē, ka uz izsoli ieradušies visi reģistrētie Dalībnieki, tiek uzsākta solīšana. Ja izsoles vadītājs konstatē, ka kāds no reģistrētajiem Dalībniekiem nav ieradies uz izsoli uzskatāms, ka Dalībnieks ir atteicies no dalības izsolē.

4.8. Ja neviens reģistrētais Dalībnieks neizdara solījumu, tad Pludmales nogabals tiek iznomāts Dalībniekam ar mazāko solīšanas kartes numuru uz attiecīgo Pludmales nogabalu par Sākumcenu.

4.9. Izsoles vadītājs, atklājot izsoli, nosauc savu vārdu un uzvārdu un katra Komisijas locekļa vārdu un uzvārdu, nosauc nomājamā Pludmales nogabala adresi un platību, paziņo tā Sākumcenu un saskaņā ar Noteikumu 1.11.apakšpunktu noteikto izsoles soli, par kādu cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu (turpmāk – Izsoles solis).

4.10. Uzsākot izsoli, Izsoles vadītājs lūdz Dalībniekus apliecināt gatavību nomāt konkrēto Pludmales nogabalu par Sākumcenu.

4.11. Solīšana notiek tikai pa vienam Izsoles solim. Izsoles vadītājam nav tiesības koriģēt cenas paaugstinājumu.

4.12. Izdarot solījumu, Dalībnieks solīšanas procesā paceļ savu solīšanas karti ar numuru, apstiprinot, ka viņš palielina solīto cenu par Noteikumu 1.11.apakšpunktā noteikto Izsoles soli. Katrs šāds solījums Dalībniekam līdz Pludmales nogabala nomas tiesību iegūšanai izsoles uzvarētājam ir saistošs apliecinājums nomāt Pludmales nogabalu par nosolīto cenu.

4.13. Dalībnieku solītās cenas Izsoles vadītājs paziņo mutvārdos un izsoles Komisijas loceklis ieraksta izsoles solīšanas gaitas sarakstā (turpmāk – Izsoles gaitas saraksts), kamēr vien turpinās pārsolīšana.

4.14. Katrs izsoles Dalībnieks apstiprina ar parakstu Izsoles gaitas sarakstā savu pēdējo solīto cenu, atsakoties no turpmākās solīšanas.

4.15. Ja vairāki Dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, Izsoles vadītājs turpina izsoli paaugstinot pēdējo solīto cenu par Izsoles soli. Ja neviens no Dalībniekiem vairs nepiedāvā augstāku cenu Pludmales nogabals tiek iznomāts Dalībniekam ar mazāko solīšanas kartes numuru.

4.16. Kad neviens no Dalībniekiem vairs nepiedāvā augstāku cenu, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo solīto cenu, katru reizi to fiksējot ar āmura piesitienu. Pēc trešā āmura piesitiena Pludmales nogabals tiek iznomāts Dalībniekam, kas solījis augstāko cenu (turpmāk – Izsoles uzvarētājs).

4.17. Izsoles vadītājs paziņo, ka solīšana ir pabeigta, nosauc augstāko nosolīto cenu un Dalībnieku, kas ieguvis tiesības slēgt Pludmales nogabala nomas līgumu.

4.18. Izsoles vadītājs uzaicina Izsoles uzvarētāju nekavējoties ar savu parakstu apliecināt Izsoles gaitas sarakstā tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.

4.19. Ja Izsoles uzvarētājs neparakstās Izsoles gaitas sarakstā, uzskatāms, ka viņš atteicies nomāt Pludmales nogabalu par nosolīto cenu.

4.20. Ja iestājas Noteikumu 4.19.apakšpunktā minētie apstākļi, Izsoles vadītājs par Izsoles uzvarētāju pasludina to Dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu.

4.21. Izsoles gaitas sarakstu paraksta Komisija un visi izsoles Dalībnieki. Pēc Izsoles gaitas saraksta parakstīšanas Izsoles vadītājs pasludina izsoli par slēgtu.

4.22. Ja iestājas tādi apstākļi, kas padara izsoles turpmāko norisi par neiespējamu, tad Izsoles vadītājs pēc saviem ieskatiem var pieņemt lēmumu par izsoles norises apturēšanu. Šādā gadījumā izsoles gaitu atjauno ne vēlāk kā pēc septiņām darba dienām Komisijas noteiktā laikā, kas tiek rakstiski paziņots Dalībniekiem vismaz trīs darba dienas pirms izsoles norises atjaunošanas dienas. Solīšana atsākas no pēdējās nosolītās cenas, Dalībniekiem paliekot saistītiem ar nosolītajām cenām līdz izsoles apturēšanai.

5. Izsoles rezultātu apstiprināšana un nomas līguma slēgšana

5.1. Pēc izsoles protokola parakstīšanas Pašvaldības īpašumu nodaļa izskatīšanai tuvākajā Jūrmalas pilsētas domes sēdē sagatavo Jūrmalas pilsētas domes lēmuma projektu par Pludmales nogabalu iznomāšanu nomas tiesību izsoļu uzvarētājiem, nosakot, ka nomas maksa par pirmo nomas gadu - periodu līdz 2015.gada 31.decembrim un aprēķinātais pievienotās vērtības nodoklis samaksājams līdz Pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanai, bet ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no domes lēmuma par izsoļu uzvarētāju apstiprināšanu pieņemšanas. Iemaksātā drošības nauda tiek ieskaitīta izsolē nosolītajā nomas maksā.

5.2. Izsoles rezultātu apstiprinājumu var liegt tikai tad, ja, rīkojot izsoli, pieļauta atkāpe no Noteikumos paredzētās izsoles kārtības vai atklājas, ka Izsoles uzvarētājs ir tāda persona, kura nevar slēgt darījumus vai kurai nebija tiesību piedalīties izsolē.

5.3. Piecu darba dienu laikā pēc Jūrmalas pilsētas domes lēmuma par Pludmales nogabalu nomas tiesību izsoļu uzvarētāju izsoļu rezultātu apstiprināšanas Pašvaldības īpašumu nodaļa publicē informāciju Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv .

5.4. Pēc Noteikumu 5.1.apakšpunktā minētā Jūrmalas pilsētas domes lēmuma pieņemšanas Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvā nodaļa nosūta domes lēmuma norakstu Izsoļu uzvarētājiem.

5.5. Viena mēneša laikā pēc Jūrmalas pilsētas domes lēmuma par Pludmales nogabalu nomas tiesību Izsoļu uzvarētāju izsoļu rezultātu apstiprināšanas Pašvaldības īpašumu nodaļa sagatavo Pludmales nogabala nomas līgumu (2.pielikums) un izsniedz to nomas tiesību Izsoles uzvarētājam parakstīšanai.

5.6. Ja Izsoles uzvarētājs nav samaksājis domes lēmumā noteiktajā termiņā noteikto nomas maksu, uzskatāms, ka Dalībnieks no Pludmales nogabala nomas līguma slēgšanas ir atteicies.

5.7. Ja Dalībnieks, kurš nosolīja augstāko nomas maksu, atsakās slēgt Pludmales nogabala nomas līgumu, Pašvaldības īpašumu nodaļa ir tiesīga secīgi piedāvāt Pludmales nogabala nomas līgumu slēgt tam izsoles Dalībniekam, kurš nosolīja nākamo augstāko nomas maksu. Divu darba dienu laikā pēc minētā piedāvājuma nosūtīšanas Pašvaldības īpašumu nodaļa publicē šo informāciju Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv .

5.8. Dalībniekam, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi uz Noteikumu 5.7.apakšpunktā minēto piedāvājumu jāsniedz divu nedēļu laikā pēc tā saņemšanas dienas.

5.9. Ja Pludmales nogabala nomas līgums netiek noslēgts Izsoles uzvarētāja vainas dēļ, viņa iemaksāto drošības naudu neatmaksā.

5.10. Sūdzības par Komisijas darbībām Dalībnieki var iesniegt Jūrmalas pilsētas domei rakstveidā ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc izsoles.

6. Maksājumu veikšana

6.1. Nomas maksa par pirmo nomas gadu - periodu līdz 2015.gada 31.decembrim un aprēķinātais pievienotās vērtības nodoklis ir samaksājams līdz Pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanai. Par kārtējo kalendāro gadu maksājumi tiek veikti ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 31.janvārim.

6.2. Maksāšanas līdzeklis par Pludmales nogabalu ir euro (100% apmērā).

6.3. Pretendentiem, kurus Komisija nav apstiprinājusi par izsoles Dalībniekiem, drošības naudu atmaksā divdesmit dienu laikā, skaitot no nākamās dienas pēc pieteikuma par Pludmales nogabala nomas tiesību pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām, pamatojoties uz Pretendenta iesniegumu.

6.4. Izsoles Dalībniekiem, kuri nav atzīti par Izsoles uzvarētāju, drošības naudu atmaksā pēc Pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanas, pamatojoties uz Dalībnieka iesniegumu.

6.5. Reģistrācijas maksu par pieteikuma iesniegšanu uz Pludmales nogabala nomas tiesību izsoli izsoles Pretendentiem un Dalībniekiem neatmaksā.

6.6. Drošības naudu neatmaksā Noteikumu 4.8., 5.6. un 5.8.apakšpunktā paredzētajos gadījumos.

7. Nenotikusi, spēkā neesoša un atkārtota izsole

7.1. Ja neviens pretendents nav pieteicies un reģistrējies Pludmales nogabala nomas tiesību izsolei Komisija izsoli atzīst par nenotikušu.

7.2. Komisija izsoli atzīst par spēkā neesošu šādos gadījumos:

7.2.1. ja tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda Pretendenta piedalīšanās izsolē vai nepareizi noraidīts kāds pārsolījums;

7.2.2. ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt Dalībnieku no piedalīšanās izsolē;

7.2.3. ja tiek konstatēta vienošanās, kas minēta Noteikumu 4.4.apakšpunktā;

7.2.4. ja Pludmales nogabala nomas tiesības nosolījusi persona, kurai nav tiesību piedalīties izsolē.

7.3. Pretenzijas par to, ka ir bijusi noruna atturēt Dalībnieku no piedalīšanās izsolē, var pieteikt Dalībnieki, iesniedzot attiecīgus pierādījumus. Pretenzijas jāiesniedz rakstveidā Jūrmalas pilsētas domē ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc izsoles.

7.4. Ja izsole atzīta par spēkā neesošu, Komisija nedēļas laikā paziņo par to izsoles Dalībniekiem. Lēmumu par izsoles atzīšanu par spēkā neesošu var pārsūdzēt tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.5. Ja Komisija atzinusi izsoli par nenotikušu vai spēkā neesošu, kā arī, ja Pludmales nogabals ir nosolīts, bet nav noslēgts Pludmales nogabala nomas līgums, tiek rīkota atkārtota izsole.

7.6. Ja atkārtota izsole notiek tādēļ, ka ir bijusi noruna atturēt Dalībnieku no piedalīšanās izsolē, atkārtotajā izsolē nevar piedalīties tie Dalībnieki, starp kuriem šī noruna pastāvējusi. Šie Dalībnieki solidāri sedz atkārtotās izsoles organizācijas izdevumus un Jūrmalas pilsētas domes, kā arī citu Dalībnieku zaudējumus.

8. Komisijas tiesības un pienākumi

8.1. Komisijai ir šādi pienākumi:

8.1.1. izvērtēt pretendentus un to pieteikumus saskaņā ar Noteikumiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem;

8.1.2. organizēt Pludmales nogabala nomas tiesību izsoli;

8.1.3. atbildēt uz pretendentu jautājumiem.

8.2. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu:

8.2.1. par pretendentu reģistrēšanu vai nereģistrēšanu izsolei;

8.2.2. par izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu vai izsoļu izbeigšanu.

9. Pielikumi

9.1. 1.pielikums - Pieteikuma veidlapas paraugs.

9.2. 2.pielikums - Pludmales nogabala nomas līguma projekts.


1.pielikums

Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo pludmales

nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumiem

JŪRMALAS PILSĒTAS DOMEI

(juridiskās personas nosaukums (firma))

(iesniedzēja pilnvarotās personas vārds, uzvārds )

(iesniedzēja tālrunis un e-pasta adrese)

Pieteikums pludmales nogabala nomas tiesību izsolei

1. Ziņas par iesniedzēju

1.1.

Uzņēmējdarbības forma

1.2.

Reģistrācijas numurs

1.3.

1.3. Kontaktpersona:

___________________________________________________

amats ___________________________________________________________________

vārds, uzvārds

personas kods

adrese

tālrunis

e-pasta adrese

2. Ziņas par pludmales nogabalu, ko vēlas nomāt

Pludmales nogabals (atrašanās vieta)

3.Iznomāšanas mērķis

PIELIKUMĀ:

Juridiskām personām:

o drošības naudas samaksu apliecinošs dokuments;

o izsoles reģistrācijas maksas samaksu apliecinošs dokuments;

o pilnvarotās personas pārstāvības tiesības apliecinošs dokuments un tās pases vai personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).

Fiziskām personām:

o drošības naudas samaksu apliecinošs dokuments;

o izsoles reģistrācijas maksas samaksu apliecinošs dokuments;

o pases vai personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

o pilnvarotās personas pārstāvības tiesību apliecinošs dokuments un tās pases vai personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).

Ar šo apliecinu, ka man ir skaidras un saprotamas Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumos noteiktās prasības pieteikuma sagatavošanai, nomas līguma priekšmets, nomas līguma noteikumi un iznomātāja izvirzītās prasības nomnieka darbībai, kā arī piekrītu pildīt izsoles noteikumiem pievienotajā nomas līguma projektā noteiktās saistības un pienākumus.

(ieņemamais amats, vārds, uzvārds)

(datums)

(paraksts)


2.pielikums

Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo pludmales

nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumiem

PLUDMALES NOGABALA NOMAS LĪGUMS

2015.gada ____._____________ Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas dome, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” un likumu „Par pašvaldībām” (turpmāk – IZNOMĀTĀJS), no vienas puses, un ……………………………, tās …………………… personā, kurš rīkojas saskaņā ar ………………. (turpmāk – NOMNIEKS), no otras puses, abi kopā – LĪDZĒJI, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada …………….. lēmumu Nr……………………………….., savā starpā noslēdz šādu līgumu (turpmāk – LĪGUMS):

1. Līguma priekšmets

1.1. IZNOMĀTĀJS iznomā un NOMNIEKS pieņem nomā zemes vienības, kadastra apzīmējums 1300 ……… daļu - pludmales nogabalu _____________, _____________m2 platībā (turpmāk – OBJEKTS) saskaņā ar LĪGUMA 1.pielikumā pievienoto pludmales nogabala skici uz termiņu līdz 2019.gada 31.decembrim. OBJEKTS tiek iznomāts bez apbūves tiesībām.

1.2. IZNOMĀTĀJS apliecina, ka viņam uz LĪGUMA noslēgšanas brīdi ir tiesības slēgt LĪGUMU un uzņemties tajā paredzētās saistības. IZNOMĀTĀJS apliecina, ka OBJEKTS līdz LĪGUMA noslēgšanai nav nevienam atsavināts, nav ieķīlāts un tam nav uzlikts aizliegums.

1.3. OBJEKTA lietošanas mērķis – atpūtas iespēju nodrošināšana / sezonas objekta (kafejnīcas) izvietošana.

2. Līdzēju saistības

2.1. IZNOMĀTĀJA pienākumi un tiesības:

2.1.1. IZNOMĀTĀJA pienākums ir nodot ar nodošanas – pieņemšanas aktu NOMNIEKAM OBJEKTU ar LĪGUMA spēkā stāšanās dienu ;

2.1.2. IZNOMĀTĀJA pienākums ir netraucēt un ar jebkādām darbībām nepasliktināt nomnieka darbību OBJEKTĀ, ja tā atbilst LĪGUMA noteikumiem;

2.1.3. IZNOMĀTĀJAM ir pienākums neiznomāt visu vai jebkādu OBJEKTA daļu citām fiziskām vai juridiskām personām vai jebkādā citā veidā neapgrūtināt OBJEKTU bez NOMNIEKA iepriekšējas rakstiskas piekrišanas;

2.1.4. IZNOMĀTĀJS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies NOMNIEKAM vai trešajām personām paša NOMNIEKA, tā darbinieku, pilnvaroto vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā;

2.1.5. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības veikt kontroli par OBJEKTA aprīkošanu un ekspluatāciju atbilstoši LĪGUMA prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, ar rakstveida paziņojumu pieaicinot NOMNIEKA pārstāvi, bet tā neierašanās gadījumā - bez viņa klātbūtnes, par ko tiek sastādīts akts;

2.1.6. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs pieprasīt no NOMNIEKA paskaidrojumus par OBJEKTA stāvokli;

2.1.7. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības veikt NOMNIEKA līgumsaistību spēkā esamības pārbaudi LĪGUMA 2.pielikumā minēto prasību nodrošināšanai;

2.1.8. IZNOMĀTĀJAM nav pienākums atlīdzināt NOMNIEKAM nekādus NOMNIEKA izdarītos OBJEKTA uzlabojumus un labiekārtošanas darbus;

2.1.9. ja NOMNIEKS pēc LĪGUMA izbeigšanās 2 (divu) nedēļu laikā OBJEKTU nenodod IZNOMĀTĀJAM vai tā pilnvarotajam pārstāvim ar pieņemšanas – nodošanas aktu, IZNOMĀTAJS ir tiesīgs vienpusēji pārņemt OBJEKTU;

2.1.10. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības bez rakstiskas saskaņošanas ar NOMNIEKU izmantot pludmales teritoriju publisku pasākumu rīkošanai, par to rakstiski informējot NOMNIEKU.

2.2. NOMNIEKS apņemas:

2.2.1. pieņemt OBJEKTU saskaņā ar pieņemšanas – nodošanas aktu;

2.2.2. ievērot OBJEKTA lietošanas tiesību aprobežojumus;

2.2.3. nodrošināt OBJEKTA lietošanu atbilstoši LĪGUMĀ noteiktajam mērķim;

2.2.4. nodrošināt sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumu un citu valsts un municipālo dienestu prasību ievērošanu;

2.2.5. avārijas situāciju gadījumā veikt visus nepieciešamos pasākumus tās novēršanai un bez kavēšanās paziņot IZNOMĀTĀJAM un organizācijai, kas nodrošina attiecīgo komunikāciju apkalpi vai avāriju novēršanu;

2.2.6. atlīdzināt IZNOMĀTĀJAM vai trešajām personām zaudējumus, kas tiem radušies NOMNIEKA vainas dēļ;

2.2.7. veikt sezonas objekta izvietošanu tikai ar IZNOMĀTĀJA rakstisku piekrišanu un saskaņā ar spēkā esošajiem būvnormatīviem;

2.2.7. ievērot Latvijas Republikas normatīvajos aktos, tajā skaitā Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos, noteiktās prasības par pludmales izmantošanu un apsaimniekošanu un informēt apmeklētājus par pludmales izmantošanas noteikumiem. Par to neievērošanu nekavējoties informēt Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policiju;

2.2.8. aktīvi iesaistīties Eiropas Savienības Zilā karoga kustības popularizēšanā savu apmeklētāju un viesu vidū, kā arī informācijas izplatīšanā par vides aizsardzības pasākumiem un akcijām pilsētā;

2.2.9. pirms tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas saņemt attiecīgās atļaujas Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā;

2.2.10. ja OBJEKTĀ tiek veikta tirdzniecība ar pārtikas precēm, nodrošināt nepieciešamos priekšnosacījumus higiēnas prasību ievērošanai pārtikas apritē;

2.2.11. neveikt tirdzniecību ar pārtikas precēm un dzērieniem stikla tarā;

2.2.12. organizējot publiskus pasākumus gan pludmalē, gan uz ūdens, atbildēt par drošības un glābšanas pasākumu organizēšanu un nodrošināšanu;

2.2.13. pirms publisku pasākumu rīkošanas saņemt atļauju publiska pasākuma organizēšanai;

2.2.14. ievērot pludmales nogabalā izvietojamo objektu izvietošanas un izmantošanas prasības (2.pielikums);

2.2.15. nodrošināt nepārtrauktu tīrību un sakoptību OBJEKTĀ un tam piegulošā teritorijā (saskaņā ar LĪGUMA 1.pielikumā pievienoto pludmales nogabala skici) savācot jebkura veida sadzīves atkritumus (pudeles, papīrus, PET u.c.);

2.2.16. ievietot savāktos atkritumus tikai atkritumu konteinerā, par kuru starp NOMNIEKU un sadzīves atkritumu apsaimniekotāju Jūrmalas pilsētā ir noslēgts līgums par atkritumu izvešanu;

2.2.17. ievērot aizliegumu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas darbībā radušos atkritumus izmest pludmalē izvietotajos Jūrmalas pilsētas pašvaldības konteineros;

2.2.18. noslēgt līgumu un līguma kopiju iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai:

2.2.18.1. ar atkritumu apsaimniekotāju Jūrmalas pilsētā, paredzot atkritumu izvešanu:

- pavasara/vasaras sezonā katru dienu;

- rudens/ziemas sezonā pēc nepieciešamības visā LĪGUMA darbības laikā;

2.2.18.2. ar stacionāro tualešu apsaimniekotāju vai pārvietojamo tualešu apsaimniekotāju par to izmantošanu un apkopi, paredzot, ka pārvietojamo tualešu ikdienas apkopšana jāveic sezonas laikā (no 15.maija līdz 15.septembrim) no 03.00 naktī līdz 08.00 no rīta (ārkārtas gadījumā apkopšanu paredzot citā diennakts laikā).

2.2.19. izvietojot pārvietojamās tualetes, nodrošināt to apkalpošanu, tīrību un pieejamību pludmales apmeklētājiem sezonas laikā;

2.2.20. sezonas objektu (tai skaitā koka terasi) demontēt un atbrīvot OBJEKTU 2 (divu) nedēļu laikā pēc sezonas beigām;

2.2.21. bez kavēšanās atļaut IZNOMĀTĀJA pārstāvjiem veikt iznomātā OBJEKTA pārbaudi un nodrošināt NOMNIEKA pārstāvju piedalīšanos pārbaudes aktu sastādīšanā un to parakstīšanā;

2.2.22. jebkura LĪGUMA darbības izbeigšanās gadījumā 2 (divu) nedēļu laikā nodot OBJEKTU IZNOMĀTĀJAM vai tā pilnvarotajam pārstāvim ar pieņemšanas – nodošanas aktu;

2.2.23. NOMNIEKAM ir tiesība iznomāt trešajām personām vai citādi apgrūtināt (slēgt sadarbības vai cita veida līgumus) OBJEKTU vai tā daļas bez rakstiskas saskaņošanas ar IZNOMĀTĀJU. NOMNIEKS ir pilnībā atbildīgs par trešo personu rīcību un to radītajiem materiālajiem zaudējumiem - sankcijas par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu un LĪGUMA saistību pārkāpumiem tiek vērstas pret NOMNIEKU.

3. Maksājumi un norēķinu veikšanas kārtība

3.1. LĪDZĒJI vienojas par OBJEKTA kalendāra gada nomas maksu ………………EUR apmērā, kas ir vienāda ar izsoles sākumcenu vai nosolīto cenu. NOMNIEKS papildus OBJEKTA nomas maksai maksā pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

3.2. Nomas maksu par 2015.gadu un PVN NOMNIEKS ir samaksājis līdz LĪGUMA noslēgšanai.

3.3. LĪGUMĀ noteikto OBJEKTA kalendāra gada nomas maksu, PVN NOMNIEKS maksā, pamatojoties uz IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, ar pārskaitījumu: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22, kontā LV04PARX0002484571016 .

3.4. OBJEKTA nomas maksājumi par kārtējo kalendāro gadu tiek veikti ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 31.janvārim .

3.5. Maksājuma dokumentos NOMNIEKAM jāuzrāda maksājuma mērķis, rēķina numurs, datums un cita nepieciešamā informācija, lai IZNOMĀTĀJS saprastu, par ko konkrētais maksājums tiek veikts.

3.6. NOMNIEKAM ir pienākums savlaicīgi veikt maksājumus par OBJEKTA nomu. Ja NOMNIEKS nav saņēmis IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, tas nevar būt par pamatu nomas maksas nemaksāšanai vai maksājumu kavēšanai. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad IZNOMĀTĀJS ir saņēmis maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

3.7. LĪGUMA darbības laikā IZNOMĀTĀJAM ir tiesības, rakstiski nosūtot NOMNIEKAM attiecīgu paziņojumu, vienpusēji mainīt OBJEKTA nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas LĪGUMĀ, ja izdarīti grozījumi tiesību aktos par pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību. Šādas izmaiņas ir saistošas NOMNIEKAM ar dienu, kad stājušies spēkā grozījumi tiesību aktos.

3.8. NOMNIEKAM netiek atlīdzināti zaudējumi, kas saistīti ar pludmales teritorijas izmantošanu 2.1.8.punktā noteiktajā gadījumā.

4. Līguma spēkā stāšanās kārtība un darbības laiks

4.1. LĪGUMS stājas spēkā pēc LĪDZĒJU abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz LĪDZĒJU saistību izpildei vai tā laušanai LĪGUMĀ noteiktajā kārtībā.

4.2. IZNOMĀTĀJS nodod NOMNIEKAM nomā OBEJKTU uz laiku līdz 2019.gada 31.decembrim.

5. Līguma grozījumi un laušana

5.1. Parakstītais LĪGUMS pilnībā apliecina LĪDZĒJU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par LĪGUMA noteikumiem. Jebkuri grozījumi LĪGUMA noteikumos stāsies spēkā tikai tad, kad tie tiks noformēti rakstiski un tos parakstīs abi LĪDZĒJI.

5.2. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības izbeigt LĪGUMU ar nākamo dienu pēc LĪGUMA 3.4.punktā noteiktā datuma, ja NOMNIEKS nav samaksājis kārtējo nomas maksu.

5.3. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, rakstiski informējot NOMNIEKU vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš, neatlīdzinot NOMNIEKAM zaudējumus, ja:

5.3.1. NOMNIEKS nav demontējis īslaicīgās lietošanas objektu (tai skaitā koka terasi) un atbrīvojis OBJEKTU LĪGUMĀ noteiktajā termiņā;

5.3.2. NOMNIEKS nepilda vai pārkāpj LĪGUMA noteikumus;

5.3.3. NOMNIEKS 10 (desmit) dienu laikā pēc IZNOMĀTĀJA rakstiska brīdinājuma saņemšanas turpina pārkāpt LĪGUMA noteikumus;

5.3.4. NOMNIEKS bojā vai posta OBJEKTU vai arī izmanto OBJEKTU mērķiem, kādiem tas nav paredzēts;

5.3.5. LĪGUMA neizpildīšana ir ļaunprātīga un dod IZNOMĀTĀJAM pamatu uzskatīt, ka viņš nevar paļauties uz NOMNIEKA saistību izpildīšanu nākotnē.

5.4. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības, rakstiski informējot NOMNIEKU 1 (vienu) mēnesi iepriekš, vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, neatlīdzinot NOMNIEKA zaudējumus, kas saistīti ar LĪGUMA pirmstermiņa izbeigšanu, kā arī NOMNIEKAM nav tiesību prasīt uz priekšu samaksātās OBJEKTA nomas maksas atmaksu.

5.5. NOMNIEKS atlīdzina IZNOMĀTĀJAM visus radušos materiālos zaudējumus, kas tam radušies, ja LĪGUMS tiek lauzts NOMNIEKA vainas dēļ.

5.6. NOMNIEKAM ir tiesības, rakstiski informējot IZNOMĀTĀJU 3 (trīs) mēnešus iepriekš, vienpusēji atkāpties no LĪGUMA.

5.7. Jebkāds neizvāktais īpašums pēc LĪGUMA izbeigšanās tiek uzskatīts par pamestu, kuru IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs izmantot pēc saviem ieskatiem.

5.8. Jebkādi apstākļi un LĪGUMA laušana nevar būt par pamatu jau agrāk esošo parādu nenomaksāšanai.

6. Sankcijas un strīdu izšķiršanas kārtība

6.1. Ja NOMNIEKS neveic sezonas objekta (tai skaitā koka terasi) demontāžu un OBJEKTA atbrīvošanu 2 (divu) nedēļu laikā pēc sezonas beigām, NOMNIEKS maksā IZNOMĀTĀJAM līgumsodu viena kalendāra gada nomas maksas apmērā, kā arī sedz visa veida izdevumus, kādi IZNOMĀTĀJAM radīsies sakarā ar šajā punktā minēto NOMNIEKA saistību neizpildi.

6.2. Ja LĪGUMA darbībai beidzoties, NOMNIEKS kavē OBJEKTA nodošanu IZNOMĀTĀJAM vai nodod to neatbilstošā kārtībā, IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs piemērot NOMNIEKAM līgumsodu 0,1 % (nulle komats viena procenta) apmērā no LĪGUMĀ noteiktās gada nomas maksas par katru kavējuma dienu.

6. 3. LĪDZĒJU strīdi tiek izskatīti, tiem savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7. Citi noteikumi

7.1. NOMNIEKS, parakstot šo LĪGUMU, apliecina, ka ir informēts par šādiem nosacījumiem:

7.1.1. iebraukt pludmalē un kāpu zonā ar mehanizētajiem transportlīdzekļiem bez Jūrmalas pilsētas pašvaldības izsniegtas atļaujas ir aizliegts;

7.1.2. NOMNIEKAM sezonas objekta (tai skaitā koka terasi) un aprīkojuma montāžai un demontāžai atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē saskaņotajam projektam un darbu organizācijas projektam var tikt izsniegtas ne vairāk kā 3 (trīs) iebraukšanas atļaujas bez laika ierobežojuma pirms un pēc sezonas (15.maijs - 15.septembris), bet ne ilgāk kā 2 (divas) nedēļas pirms un pēc sezonas (15.maijs - 15.septembris);

7.1.3. sezonas laikā ir tiesības saņemt vienu atļauju iebraukšanai pludmalē ar atļauto iebraukšanas laiku no 00.00-08.00;

7.1.4. lai NOMNIEKS saņemtu atļauju iebraukšanai pludmalē viņam jāiesniedz Jūrmalas pilsētas domei rakstisks iesniegums.

7.2. Ja kāds no LĪGUMA nosacījumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo LĪGUMA nosacījumu spēkā esamību.

7.2. Ja kāds no LĪDZĒJIEM maina adresi vai citus rekvizītus, kas minēti LĪGUMĀ, tam 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski jāinformē otrs LĪDZĒJS, pretējā gadījumā tas sedz visus zaudējumus, kas nodarīti otram LĪDZĒJAM ar nosacījuma neizpildi.

7.3. Visi paziņojumi, brīdinājumi un atgādinājumi tiek nosūtīti uz LĪGUMĀ norādītajām LĪDZĒJU adresēm, kur to pienākums ir sūtījumus saņemt.

7.4. LĪDZĒJI nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viens LĪDZĒJS rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku LĪGUMA izpildes kārtību vai izbeigšanu.

7.5.Visiem jautājumiem, kas nav noregulēti LĪGUMĀ, LĪDZĒJI piemēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

7.6. LĪGUMAM kā neatņemama tā sastāvdaļa pievienoti:

7.6.1. 1.pielikums - Pludmales nogabala plāns uz __ (_________) lapām;

7.6.2. 2.pielikums – „Pludmales nogabalā izvietojamo objektu izvietošanas un izmantošanas prasības” uz 2 (divām) lapām;

7.6.3. 3.pielikums – Pludmales nogabala “Nodošanas – pieņemšanas akts” uz 1 (vienas) lapas.

7.7. LĪGUMS sagatavots latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām ar pielikumiem kopā uz ___ (_________) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie NOMNIEKA, otrs - pie IZNOMĀTĀJA. Abiem LĪGUMA eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

8. Pušu rekvizīti un paraksti

IZNOMĀTĀJS NOMNIEKS

Jūrmalas pilsētas dome

reģistrācijas Nr. 90000056357

Jomas ielā 1/5, Jūrmalā

z.v. z.v.

________________________ ____________________________

G.Truksnis


2.pielikums

201_.gada _____________

Pludmales nogabala nomas līgumam

Nr._______________

Prasības nomniekam attiecībā uz pludmales nogabalā izvietojamo

objektu izvietošanu un izmantošanu

1. Sezonas objekta novietojums un piesaiste pludmales teritorijai

1.1. Objekta izvietošanai iznomātajā pludmales nogabalā jāizstrādā un jāsaskaņo Pilsētplānošanas nodaļā projekts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos par vispārīgajiem būvnoteikumiem noteiktajā kārtībā.

1.2. Sezonas objekta izvietošana jāplāno ņemot vērā situāciju konkrētajā pludmales nogabalā pēc iespējas mazāk skarot biotopu vai jebkuru citu dabiskas izcelsmes veidojumu.

1.3. Sezonas objekts - atbilstoši saskaņotajam projektam pludmalē jāizvieto, ievērojot lineāru pieeju attiecībā pret blakus objektiem, lai nodrošinātu lineāras uztveres efektu visas pludmales kopskatā.

1.4. Jebkurus objektus, kas saistīti ar sezonas objektu (t.s., reklāmas slietņus, sauļošanās krēslus, saulessargus u.c.) jānovieto pludmales teritorijā ne tuvāk kā 25 m no noejām uz pludmali un ne mazāk kā 7 m attālumā no pamatkrasta kāpu līnijas (piekrastes kāpu līnijas); ne mazāk kā 5 m attālumā no pludmalē esošās kāpu veģetācijas (pludmales zonā no priekškāpu un embrionālo kāpu fragmentiem) un ne mazāk kā 30 m no ūdenslīnijas.

1.5. Kategoriski aizliegts nožogot pludmales nogabalu un/vai sezonas objektam pieguļošo teritoriju ar jebkāda veida nožogojumu, kas traucē pludmales viesu brīvu pārvietošanos pa pludmali.

1.6. Aizliegts mainīt pludmales reljefu.

1.7. Pludmales kafejnīca sastāv no būvapjomiem un terases (atbilstoši apbūves noteikumiem), ņemot vērā teritorijā atrodošos embrionālo un priekškāpu fragmentus.

2. Sezonas objekta nodrošinājums

2.1. Iznomātajā pludmales nogabalā jānodrošina nepieciešamie priekšnosacījumi higiēnas prasību ievērošanai pārtikas apritē, noslēdzot līgumu par stacionāru tualešu izmantošanu vai uzstādot vismaz vienu pārvietojamo tualeti un atkritumu tvertni ar tilpumu ne mazāk kā 660 litri atbilstoši iznomātā pludmales nogabala lielumam un apmeklētāju skaitam.

2.2. Jāparedz atkritumu savākšana (nav pieļaujama atkritumu ilgstoša uzglabāšana iznomājamajā pludmales teritorijā), jāizvieto atkritumu konteineri un urnas.

2.3. Jāparedz vakara un nakts izgaismojums.

2.4. Jāparedz elektrības pieslēgums, ievērojot atbilstošas drošības prasības.

3. Sezonas objekta vizuālā noformējuma ierobežojumi

3.1. Kā sezonas objektu aizliegts izmantot piekabes, treilerus, jūras konteinerus, celtniecības konteinerus u.c.

3.2. Aizliegta ar konkrētajā vietā atļauto komercdarbību nesaistītas reklāmas izvietošana.

4. Sezonas objekta montāža/demontāža

4.1. Pēc uzstādīšanas, divu nedēļu laikā izsaukt Jūrmalas pilsētas pašvaldības peldvietu apsaimniekošanas komisiju, kura izvērtē uzstādītā sezonas objekta atbilstību saskaņotajam projektam un sniedz par to atzinumu.

4.2. Sezonas objekts demontējams divu nedēļu laikā pēc vasaras sezonas beigām un ziemas sezonas beigām (15.septembris un 14.maijs).

4.3. Pēc demontāžas divu nedēļu laikā rakstiski informēt Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policiju un Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļu, kas apseko un izvērtē demontētā objekta atrašanās vietas vides sakārtošanu pēc sezonas laikā veiktās saimnieciskās darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

5. Citas prasības

5.1. Aizliegts ar žogiem norobežot pieeju jūrai, kā arī traucēt tur kājāmgājēju brīvu pārvietošanos un atrašanos.

5.2. Plānojot sezonas objektu izvietojumu iznomātajā pludmales nogabalā, attiecībā pret kopējo nomas teritoriju objektu izvietojums jāplāno tā, lai tas nepārblīvētu pludmali.

5.3. Reklāmas objektu izvietošana pludmales nogabalā saskaņojama attiecīgo Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā.

5.4. Zilā Karoga peldvietu objektos radušos atkritumus šķirot un nodot pārstrādei.


Lejupielāde: DOC un PDF