Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 26.martāNr. 101

protokols Nr. 7, 3. punkts

Par 2014.gada ERAF projekta „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās
tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs - 2014” Nr. ĀTA/2.3.1.1.1/13/56/048,
Līguma Nr. L-ĀTA-13-1858 noslēgumu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu,Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.582 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” sesto un turpmākajām kārtām”, Jūrmalas pilsētas domes un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 2013.gada 18.decembrī noslēgto Vienošanos par projekta īstenošanu Nr. L-ĀTA-13-1858, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojumam Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 7.punktam, pamatojoties uz 2015.gada 23.marta Jūrmalas pilsētas domes Kūrortu un tūrisma jautājumu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-24/3), kā arī uz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras vēstulēm par atbalsta finansējuma izmaksu Nr.9.6-1.3/6124SF (28.08.2014.) un Nr.9.6-1.3/783SF (09.02.2015.), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” projekta „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs” (turpmāk – Projekts) īstenošanu saskaņā ar 1.pielikumu „Projekta noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 35 606,16 EUR (2.pielikums „Projekta „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs - 2014” budžeta kopsavilkums” un 3.pielikums „Pārskats par projekta „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs - 2014” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk.:

2.1. attiecināmo izmaksu summa ir 32 623,57 EUR, kur:

2.1.1. ERAF finansējums 16 311,78 EUR (50%),

2.1.2. Projekta partneru finansējums 3 771,74 EUR (11,6%),

2.1.3. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 12 540,05 EUR (38,4%).

2.2. neattiecināmo izmaksu summa, kura tiek segta no Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada budžeta sastāda 2 975,12 EUR.

2.3. neattiecināmās izstāžu izmaksas 7,47 EUR apmērā, kas sevī ietver valūtu kursu svārstības par dalību izstādēs tiek proporcionāli sadalītas starp attiecīgajiem Projekta partneriem.

3. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības vadītājai nodrošināt saņemtā ERAF atbalsta un ieekonomēto dalības līdzekļu izmaksu Projekta partneriem, saskaņā ar 4.pielikumu „ERAF projekta Nr. ĀTA/2.3.1.1.1/13/56/048 „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs - 2014” (Līguma Nr. L-ĀTA-13-1858) saņemtā ERAF atbalsta un ieekonomēto projekta īstenošanai paredzēto finanšu līdzekļu sadalījums starp Projekta Partneriem” un abpusēji parakstītiem aktiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 26.marta lēmuma Nr.101

(protokols Nr.7, 2.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Projekta nosaukums

„Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs - 2014”

Līguma/vienošanās Nr.

L-ĀTA-13-1858

Darbības programmas nosaukums:

2.Darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas”. 2.3. prioritāte „Uzņēmējdarbības veicināšana” 2.3.1. pasākums „Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes”

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

2.3.1.1. aktivitāte „Ārējo tirgu apgūšana” 2.3.1.1.1. apakšaktivitāte „Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings”

Pamata informācija [1]

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veikt mārketinga aktivitātes - aktīvi piedalīties starptautiskajās tūrisma izstādēs un semināros nozīmīgajos tūrisma mērķa tirgos un prezentēt 2014.gada piedāvājumus un aktualitātes esošajiem un potenciālajiem viesiem un sadarbības partneriem no ārvalstīm ar mērķi veicināt tūrisma attīstību un tūristu skaita pieaugumu no mērķvalstīm uz Latviju un Jūrmalu. Šie mērķu tirgi un valstis tiek izvēlētas attiecīgi pēc Jūrmalas pilsētas domes tūrisma un ārējo sakaru nodaļas izvirzītajiem mērķiem ikgadējā mārketinga plānā, Jūrmalas domes tūrisma attīstības stratēģijā un apkopojot tūristu pieplūduma skaitu no dažādām valstīm pēc Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) sniegtajiem datiem, kā arī kopīgi ar partneriem segmentējot piedāvājumu specifiku katrā atsevišķā esošajā vai potenciālajā tirgū.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Starptautiskais tūrisma gadatirgus „REISELIVSMESSEN 2014” Norvēģijā (Oslo)

Izstādes apmeklētāju informētība par Jūrmalas un Latvijas tūrisma produktiem un speciāliem piedāvājumiem;

Iegūtie kontakti ar tūrisma profesionāļiem un preses pārstāvjiem;

Līdz 2 500

Līdz 60

Izpildīts

Starptautiskais tūrisma gadatirgus „MATKA 2014” Somijā (Helsinki)

Plānota dalība Latvijas stendā. Izstādes apmeklētāju informētība par Jūrmalas tūrisma produktiem un speciāliem piedāvājumiem;

Līdz 3 500 interesenti

Izpildīts

„ANTOR MICE WORKSHOP” Krievijā (Maskava)

Izstādes-darbsemināra dalībnieku informēšana par Jūrmalas darījuma tūrisma produktiem un sadarbības iespējām

200

Izpildīts

Starptautiskais tūrisma, sporta un atpūtas gadatirgus „Adventur 2014” Lietuvā (Viļņā)

Kopējais izstādes apmeklētāju skaits ir ap 15 000 apmeklētājiem. Izstāde galvenokārt vērsta uz gala patērētāju, kas sniedz iespēju nodot visu informāciju pa tiešo potenciālajam pilsētas apmeklētājam, viesim, kā arī palīdzēt tam izplānot savu atpūtas braucienu

Līdz

3500 interesenti

Izpildīts

Starptautiskais tūrisma gadatirgus „Reisen Hamburg ” Vācijā (Hamburgā)

Izstādes apmeklētāju informētība par Jūrmalas un Latvijas tūrisma produktiem un speciāliem piedāvājumiem;

iegūtie kontakti ar tūrisma firmām un preses pārstāvjiem;

Līdz 2 500

Līdz 50

Izpildīts

Starptautiskais tūrisma gadatirgus „Tourest 2014” Igaunijā (Tallina)

Kopējais vidējais izstādes apmeklējums ir apm. 23 000. Izstāde galvenokārt ir vērsta uz gala patērētāju, līdz ar to tā ir iespēja individuāli uzrunāt ceļot gribētāju un nodot viņiem maksimāli daudz informācijas par Jūrmalu.

iegūtie kontakti ar tūrisma profesionāļiem un preses pārstāvjiem;

Līdz 2 500

Līdz 30

Izpildīts

Starptautiskā tūrisma izstāde „F.RE.E” Vācijā (Minhene)

Izstāde galvenokārt vērsta uz gala patērētāju, kas sniedz iespēju nodot visu informāciju pa tiešo potenciālajam pilsētas apmeklētājam, viesim, kā arī palīdzēt tam izplānot savu atpūtas braucienu

iegūtie kontakti ar jaunām tūrisma firmām un preses pārstāvjiem;

Līdz

2 000

Līdz 10

Izpildīts

Izstāde „Moscow Med Show” Krievijā (Maskava)

Galvenokārt šī izstāde piesaista veselības tūrisma profesionāļus, tūrisma firmu pārstāvjus un žurnālistus un atlikušo skaitu sastāda veselības tūrisma interesenti.

iegūtie kontakti ar jaunām tūrisma firmām un preses pārstāvjiem

Līdz

3 000

Līdz 20

Izpildīts

Starptautiskā tūrisma izstāde „Fritid” Norvēģija (Olesunna)

Kopējais izstādes apmeklētāju skaits ir ap 10 000 apmeklētājiem. Izstāde galvenokārt vērsta uz gala patērētāju, kas sniedz iespēju nodot visu informāciju pa tiešo potenciālajam pilsētas apmeklētājam, viesim, kā arī palīdzēt tam izplānot savu atpūtas braucienu

iegūtie kontakti ar jaunām tūrisma firmām un preses pārstāvjiem;

Līdz

800

Līdz 30

izpildīts

Maskavas starptautiskā ceļojumu un tūrisma izstāde „MITT 2014” Krievijā (Maskava)

Kopējais izstādes apmeklētāju skaits ir sasniedzis skaitu līdz 80 000 apmeklētāju. Galvenokārt šī izstāde piesaista līdz 74% tūrisma profesionāļus, tūrisma firmu pārstāvjus un žurnālistus un atlikušo skaitu sastāda potenciālie ceļotāji.

iegūtie kontakti ar jaunām tūrisma firmām un preses pārstāvjiem

Līdz

3 000

Līdz 50

izpildīts

Pavasara tūrisma pakalpojumu sniedzēju izstāde „OTDIH 2014” Baltkrievijā (Minskā)

Kopējais izstādes apmeklētāju skaits sastāda ap 29 000 apmeklētāju. Galvenokārt šī tūrisma izstāde ir vērsta uz gala patērētāju un tas sniedz iespēju pa tiešo uzrunāt izstādes apmeklētāju un sniegt visu nepieciešamo informāciju par atpūtas iespējām Jūrmalā.

iegūtie kontakti ar jaunām tūrisma firmām un preses pārstāvjiem

Līdz

2 000

Līdz 30

Izpildīts

Worldwide exhibition for incentive travel, meetings and events „IMEX 2014 ” Vācijā (Frankfurte)

Izstādes akcents ir darījumu tūrisms, tāpēc apmeklētāji galvenokārt ir tūrisma profesionāļi un korporatīvie klienti. Plānots piedalīties TAVA stendā ar Jūrmalas konferenču piedāvājumiem

iegūtie kontakti ar jaunām tūrisma firmām un korporatīviem klientiem

Līdz 2 000

Līdz 50

Izpildīts

Izstāde „Moscow Med Show” Krievija (Maskava)

Galvenokārt šī izstāde piesaista veselības tūrisma profesionāļus, tūrisma firmu pārstāvjus un žurnālistus un atlikušo skaitu sastāda veselības tūrisma interesenti.

iegūtie kontakti ar jaunām tūrisma firmām un preses pārstāvjiem

Līdz 2 000

Līdz 20

izpildīts

Starptautiskā labsajūtas izstāde „HEALTH 2014” Somijā (Helsinki)

Izstādes tēma – atveseļošana, SPA un kūrortārstniecība. Plānots šajā izstādē piedāvāt šos produktus Latvijas kūrortos un Jūrmalā, kā arī speciālos ziemas piedāvājumus

iegūtie kontakti ar jaunām tūrisma firmām un preses pārstāvjiem

Līdz 2 000

Līdz 50

Izpildīts

Starptautiskā tūrisma izstāde „SENIOR 2014” Zviedrijā (Stokholmā)

Kopējais apmeklētāju skaits ir ap 20 000 cilvēku. Galvenokārt izstādi apmeklē cilvēki vecumā 50+, kurus interesē brīvā laika pavadīšana kaimiņvalstīs un rekreācija.

iegūtie kontakti ar jaunām tūrisma firmām un preses pārstāvjiem

Līdz

2 000

Līdz 50

izpildīts

Zviedrijas veselības un labsajūtas gadatirgus „Allt for Halsan 2014” Zviedrijā (Stokholma)

Izstādes tēma – atveseļošana, SPA un kūrortārstniecība. Plānots šajā izstādē piedāvāt šos produktus Latvijas kūrortos un Jūrmalā, kā arī speciālos ziemas piedāvājumus

iegūtie kontakti ar jaunām tūrisma firmām un preses pārstāvjiem

Līdz 2 000

Līdz 50

Izpildīts

„ANTOR Workshop dedicated to Medical and Wellness Tourism” Krievijā (Maskavā)

Izstādes apmeklētāju informēšana par Jūrmalas veselības tūrisma produktiem un sadarbības iespējām

iegūtie kontakti ar veselības tūrisma speciālistiem un tūrisma profesionāļiem

100

50

izpildīts

Projektā veiktie grozījumi

1. 2014.gada 05.martā ar vēstuli Nr. 9.2-1.1/1475SF LIAA apstiprināja sekojošus grozījumus projektā:

· Atcelta aktivitāte „Dalība Starptautiskā tūrisma izstādē „INWETEX-CIS Travel Market” Sanktpēterburgā”. Atcelšanās iemesls – iepriekšējā gada pieredze, kad izstādes apmeklētība 2013.gada oktobrī bija ļoti zema.

· Iekļauta papildus aktivitāte „Dalība tūrisma izstādē „FRITID 2014” Olesunnā, Norvēģijā”.

· Papildināts darbinieku skaitu aktivitātē „Dalība tūrisma izstādē MITT 2014” par 1 darbinieku.

· Tika samazināts komandējuma dienu skaits izstādēs „MATKA”, „REISEN HAMBURG” un „IMEX”.

Ņemot vērā, ka visas papildus aktivitātes notiek apstiprinātā Projekta budžeta ietvaros, naudas izlietojums ir racionālāks, jo Projekta mērķis tiek sasniegts vēl precīzāk un efektīvāk, nemainot Projekta budžeta kopsummu.

2. 2014.gada 26.maijā ar vēstuli Nr. 9.2-1.1/3745SF LIAA apstiprināja sekojošus grozījumus projektā:

· Tika nomainīta aktivitāte „Dalība Starptautiskā tūrisma izstādē „Public Health 2014” Kijevā” uz „Moscow Med Show” Maskavā septembrī. Maiņas iemesls – politiskā situācija Ukrainā, kā arī diezgan veiksmīga dalība izstādē „Moscow Med Show” 2014.gada pavasarī.

· Tika papildināta darbinieku skaitu aktivitātē „Dalība tūrisma izstādē EIBTM 2014” par 1 darbinieku, kopumā piedaloties 2 darbiniekiem.

· Saskaņā ar SIA „Nekustamie īpašumi „Kurši”„ (Projekta 7.partneris) 2014.gada 08.janvāra vēstuli, tika pamainīta viesnīcas „Kurshi Hotel” dalība izstādē „Allt for Halsan” uz dalību izstādē „SENIOR”.

3. 2014.gada 20.augustā ar vēstuli Nr. 9.2-1.1/5975SF LIAA apstiprināja sekojošus grozījumus projektā:

· Tika atbalstīta ieekonomēto līdzekļu 975,45 EUR apmērā pārdale, palielinot stenda izmaksas izstādei „HEALTH 2014” Somijā (stenda nomas izmaksas palielinot no 1 111,26 EUR uz 2 086,71 EUR, reģistrācijas maksa 313,03 EUR paliek nemainīga), un attiecīgi samazinot stenda nomas izmaksas aktivitātēm „FRITID” un „ANTOR MICE”, kas nepalielina kopējo Projekta izmaksu summu, bet ļauj izmantot līdzekļus racionālāk un efektīvāk.

· Sakarā ar Projekta partnera SIA „Nekustāmie īpašumi „Kurši”„ (KURSHI HOTEL) aktivitātes nomaiņas no dalības izstādē „Allt for Halsan” uz „Senior 2014” apstiprinājumu, tika apstiprināta attiecīgo izmaksu pārdale.

4. Ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 09.decembra vēstuli Nr. 1.1-2.8/6188 tika informēts, ka netika īstenota viena aktivitāte – dalība darījumu tūrisma izstādē „EIBTM 2014” Barcelonā, Spānijā, pamatojoties uz Tūrisma attīstības Valsts aģentūras 2014.gada 30.jūnija lēmumu Nr.2. Nepiedalīšanās šajās izstādē neietekmēja Projekta mērķu sasniegšanu kopumā, jo notika virkne pārējo aktivitāšu dažādos mērķtirgos un Jūrmala tika reklamēta caur Latvijas tūrisma kompānijām, kuras piedalījās EIBTM izstādē.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

01.12.2013 – 31.12.2014

01.12.2013 – 31.12.2014

Projekta ieviešanas termiņā netiek ierēķināts laiks uz noslēguma pārskata izvērtēšanu LIAA un Projekta noslēguma procedūras ievērošanu Jūrmalas pilsētas domē.

Projekta laika grafika izmaiņas

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitāte

Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Starptautiskais tūrisma gadatirgus „REISELIVSMESSEN 2014” Norvēģijā (Oslo)

x

Starptautiskais tūrisma gadatirgus „MATKA 2014” Somijā (Helsinki)

x

„ANTOR MICE WORKSHOP” Krievijā (Maskava)

x

Starptautiskais tūrisma, sporta un atpūtas gadatirgus „Adventur 2014” Lietuvā (Viļņā)

x

Starptautiskais tūrisma gadatirgus „Reisen Hamburg ” Vācijā (Hamburgā)

x

Starptautiskais tūrisma gadatirgus „Tourest 2014” Igaunijā (Tallina)

x

Starptautiskā tūrisma izstāde „F.RE.E” Vācijā (Minhene)

x

Izstāde „Moscow Med Show” Krievijā (Maskava)

x

Starptautiskā tūrisma izstāde „Fritid” Norvēģija (Olesunna)

x

Maskavas starptautiskā ceļojumu un tūrisma izstāde „MITT 2014” Krievijā (Maskava)

x

Pavasara tūrisma pakalpojumu sniedzēju izstāde „OTDIH 2014” Baltkrievijā (Minskā)

x

Worldwide exhibition for incentive travel, meetings and events „IMEX 2014 ” Vācijā (Frankfurte)

x

Izstāde „Moscow Med Show” Krievija (Maskava)

x

Starptautiskā labsajūtas izstāde „HEALTH 2014” Somijā (Helsinki)

x

Starptautiskā tūrisma izstāde „SENIOR 2014” Zviedrijā (Stokholmā)

x

Zviedrijas veselības un labsajūtas gadatirgus „Allt for Halsan 2014” Zviedrijā (Stokholma)

x

„ANTOR Workshop dedicated to Medical and Wellness Tourism” Krievijā (Maskavā)

x

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Projektā nebija izmaiņu laika grafikā.

Projekta komanda

Ināra Kundziņa, projekta grāmatvede Gunta Ušpele, projekta vadītāja

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta aktivitāšu īstenošana ir veikta saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu, iekļaujoties apstiprinātajā projekta budžetā. Projekta mērķis ir sasniegts. Kopumā ir apgūti 72% no projektam paredzētā finansējuma, t.sk. Domes attiecināmo izmaksu līdzfinansējuma daļa – 72% pret apstiprināto plānu un neattiecināmo izmaksu daļa – 43% pret apstiprināto plānu. Tas vērtējams pozitīvi, jo daļu projektā paredzēto aktivitāšu ir izdevies īstenot ieekonomējot pašvaldības finanšu līdzekļus.

Neattiecināmo izmaksu ekonomija skaidrojama ar to, ka pašvaldībai tika attiecināts PVN, kas sākotnēji tika rēķināts kā neattiecināmā izmaksa.

Lielākā finanšu līdzekļu ekonomija ir izveidojusies izdevumu pozīcijā „Izdevumi par viesnīcu”. Ekonomijas pamatā ir rūpīga pakalpojuma sniedzēju izvēle un ekonomiski pamatotu darījumu veikšana, jo vairumā gadījumos braucot divatā, abi cilvēki dzīvo vienā numurā, dažos gadījumos izmitināšana un transports tika nodrošināts uz izdevīgiem nosacījumiem, kas ļāva ieekonomēt, vai arī ieplānoto divu cilvēku vietā komandējumā devās viens cilvēks.

Papildus tiek norādīts, ka ieekonomēti ir arī projekta neattiecināmo izmaksu segšanai paredzētie finanšu līdzekļi – veselības apdrošināšanai, vīzu iegādei, degvielas un autostāvvietas. Daudzos gadījumos veselības apdrošināšana netika noformēta, jo braucējiem tā jau bija iepriekš noformēta uz gadu. Vīzas izmaksas tika ieekonomētas, jo braucienos uz Krieviju tika sūtīti darbiniekiem kuriem bija gada vīza. Degvielas izmaksas tika optimizētas. Bankas komisijas netika piemērotas tādā apmērā, kādā tās bija ieplānotas.

Projektā tika veikti grozījumi aktivitāšu sarakstā, jo tika nolemts veikt aktīvāku mārketingu dažos mērķtirgos un informācija par gadatirgiem atnāca pēc pieteikuma iesniegšanas, līdz ar to tika pieņemts lēmums izmantot izdevību un veicot grozījumus, attiecināt dalību papildus aktivitātēs uz šo projektu, tādējādi atgriežot Domei 50% no to izmaksām. Visi veiktie grozījumi notika apstiprinātā budžeta ietvaros uz ieekonomēto līdzekļu rēķina.[1] Pamatinformācijas sadaļu var papildināt/mainīt atbilstoši projekta vajadzībām.


Pielikums Nr.2 XLSX

Pielikums Nr.3 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF