Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 26.martāNr. 103

protokols Nr. 7, 6. punkts

Par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana
transporta sektorā Jūrmalas pilsētā” noslēgumu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 12.jūnija lēmumu Nr.277 „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanā” projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā Jūrmalas pilsētā” īstenošanu”, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds” 2014.gada 22.decembra vēstuli Nr.1.1-36/15094 „Par projekta Nr.KPFI-16/59 starpposma pārskatu N.1, noslēguma pārskatu un noslēguma maksājuma pieprasījumu Nr.1” un Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 7.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētu projektu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā Jūrmalas pilsētā” saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā Jūrmalas pilsētā” kopējās faktiskās izmaksas 52 212,00 EUR apmērā saskaņā ar 2.pielikumu - Projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā Jūrmalas pilsētā” budžeta kopsavilkums (euro) un 3.pielikumu Pārskats par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā Jūrmalas pilsētā” finanšu līdzekļu apguvi, tai skaitā:

2.1. attiecināmo izmaksu summu 50 592,00 EUR apmērā, no tās:

2.1.1. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums ir 37 000,00 EUR apmērā (73,134092 ;

2.1.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 13 592,00 EUR apmērā (26,865908 .

2.2. neattiecināmo izmaksu summu 1 620,00 EUR apmērā, kas pilnā apmērā ir segta no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 26.marta lēmumam Nr.103

(protokols Nr.7, 6.punkts)

Projekta

„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā Jūrmalas pilsētā” noslēguma ziņojums

Pamata informācija [1]

Projekta nosaukums

„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā Jūrmalas pilsētā”

Līguma/vienošanās Nr.

KPFI-16/59

Darbības programmas nosaukums:

Klimata pārmainu finanšu instruments

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumi Nr.78 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” nolikums”.

Projekta mērķis

Veicināt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu, atbalstot tādu divu jaunu automašīnu iegādi Jūrmalas pilsētas domes darbinieku ikdienas darbu veikšanai, kuri pēc savas konstrukcijas par vienīgo mehānisko dzinējspēku izmantoto enerģiju no transportlīdzekļi glabātās elektroenerģijas un kuru siltumnīcefekta gāzu emisijas ir 0 g/km.

Transportlīdzekļu plānotais viena gada nobraukums ir 25 500 km un 21 000 km.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Divu jaunu ar elektromotoru darbināmu automašīnu iegāde

Divu jaunu ar elektromotoru darbināmu automašīnu iegāde, kuru nobraukums starp pilnas uzlādes reizēm ir vismaz 100 km un maksimālais braukšanas ātrums vismaz 90 km/h.

Divu jaunu ar elektromotoru darbināmu automašīnu iegāde (VW e-Up!), kuru nobraukums starp pilnas uzlādes reizēm ir līdz 160 km un maksimālais braukšanas ātrums līdz 130 km/h.

Projektā veiktie grozījumi

Atklātā iepirkuma konkursa rezultātā (ID Nr.-JPD 2014/40) tika konstatēts cenu sadārdzinājums, kā rezultātā bija nepieciešams papildus Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 1 620.00 EUR apmērā, projekta neattiecināmo izmaksu segšanai.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

30.06.2014.-31.12.2014.

30.06.2014.-31.10.2014.

Atbilstoši publiskā iepirkuma ID Nr.-JPD 2014/40 rezultātiem, automašīnas tika piegādātas un norēķini tika veikti 2014.gada oktobrī.

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem)

2014. gads

1

2

3

4

Divu jaunu ar elektromotoru darbināmu automašīnu iegāde

x

x

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem)

2014. gads

1

2

3

4

Divu jaunu ar elektromotoru darbināmu automašīnu iegāde

x

x

Projekta komanda

Projekta vadītāja – Anete Ābelīte, Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja vietnieka p.i.;

Projekta vadītāja asistente – Baiba Birzniece, Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītāja;

Projekta grāmatvede – Ināra Kundziņa, Centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede.

Secinājumi un priekšlikumi

Iepirkuma rezultātā projekta īstenošanas kopējās izmaksas ir par 1 620.00 EUR lielākas, kā sākotnēji tika plānots, un šis sadārdzinājums tika finansēts no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Savukārt projektā paredzētās publicitātes prasības tika nodrošinātas aiz automašīnu stikla izvietojot izdruku ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta logo, kā rezultātā tika ieekonomēti 500.00 EUR, kurus sākotnēji, kā projekta neattiecināmās izmaksas, tika plānots finansēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta.

Projekta īstenošana tika pabeigta 2014.gada oktobrī, divus mēnešus pirms sākotnēji noteiktā, kas vērtējams pozitīvi, jo automašīnu ekspluatācija tika sākta jau 2014.gada nogalē.

Abas projekta ietvaros iegādātas VW e-Up! automašīnas ir ērts un videi draudzīgs pārvietošanās līdzeklis, kā arī atslogo Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes darbinieku ikdienu, un palīdz ietaupīt laiku, kas tiek pavadīts ceļā veicot objektu apsekošanu vai dodoties uz tikšanos.

Neērtības sagādā automašīnu ilgā uzlāde (100% uzlādei ir nepieciešamas 9h), kas ierobežo automašīnu ekspluatācijas iespējas. Šī problēma tiktu atrisināta, izveidojot ātrās uzlādes staciju, kas spēj nodrošināt 80% uzlādi 0.5h.[1] Pamatinformācijas sadaļu var papildināt/mainīt atbilstoši projekta vajadzībām.


Pielikums Nr.2 XLSX

Pielikums Nr.3 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF