Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 26.martāNr. 104

protokols Nr. 7, 7. punkts

Par projekta „Jūrmalas jauniešu mēnesis 2014” noslēgumu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 12.jūnija lēmumu Nr.284 „Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta „Jūrmalas jauniešu mēnesis 2014” īstenošanu”, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2014.gada 18.decembra vēstuli Nr.1.1-28/14954 „Par projekta „Jūrmalas jauniešu mēnesis 2014” noslēguma pārskata apstiprināšanu” un Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 7.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Jaunatnes politikas 2014.gadam 1.4.apakšsadaļas projektu „Jūrmalas jauniešu mēnesis 2014”, saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt projekta „Jūrmalas jauniešu mēnesis 2014” kopējās faktiskās izmaksas 4 317,00 EUR apmērā saskaņā ar 2.pielikumu - Projekta „Jūrmalas jauniešu mēnesis 2014” budžeta kopsavilkums (euro) un 3.pielikumu - Pārskats par projekta „Jūrmalas jauniešu mēnesis 2014” finanšu līdzekļu apguvi, tai skaitā, attiecināmo izmaksu summu 4 317,00 EUR apmērā, kas 100% apmērā tiek finansēta ar valsts budžeta dotāciju Jaunatnes valsts politikas programmas 2014.gadam 1.4.apakšsadaļas „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem” ietvaros.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 26.marta lēmumam Nr.104

(protokols Nr.7, 7.punkts)

Projekta „Jūrmalas jauniešu mēnesis 2014” noslēguma ziņojums

Pamata informācija [1]

Projekta nosaukums

„Jūrmalas jauniešu mēnesis 2014”

Līguma/vienošanās Nr.

4-33/9

Darbības programmas nosaukums:

Jaunatnes valsts politikas programma 2014.gadam.

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas īstenošanai pašvaldībās 1.4.apakšsadaļa „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem”.

Projekta mērķis

Nodrošināt Jūrmalas pilsētas jauniešiem interesantas un saturīgas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, sekmēt jauniešu sabiedrisko līdzdalību, prasmju pilnveidošanu un sociālo iekļaušanos.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Projekta administrēšana

(02.06.14.-30.09.14.)

· Komunikāciju ar projektā iesaistītajām organizācijām.

· Projekta vadības grupu tikšanās.

· Mērķa grupas apmierinātības un projekta gaitas efektivitātes izvērtējamu.

· Projekta atskaišu dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu sadarbības iestādē.

· Projekta administrēšana ietvēra komunikāciju ar projektā iesaistītajām organizācijām, projekta vadības grupu, līgumu slēgšanu, preču un pakalpojumu iegādi aktivitāšu īstenošanas nodrošināšanai.

· Tika veikts projekta izvērtējums veicot elektronisku anketēšanu – projekta laikā iegūtajai datubāzei tika nosūtīti e-pasti ar lūgumu aizpildīt elektronisko anketu. Kopumā tika aizpildītas 18 anketas.

Vizītes Jūrmalas skolās

(02.09.14.-16.09.14.)

Vizītes skolās reklamējot jauniešu mēnesi.

(02.09.14.-05.09.14.)

Vizītēs skolās, reklamējot „Jauniešu mēnesis 2014”, tika sniegta informācija par projektā paredzētajiem pasākumiem un aktivitātēm, sniedzot informāciju par Jūrmalas jaunatnes iniciatīvu centru, un jauniešu iespējām pilsētā, veidojot dialogu ar jauniešiem, izzinot viņu vēlmes un nepieciešamības labākai dzīvei Jūrmalā.

Tika izsniegti izdales materiāli – apdrukātas pildspalvas, flajeri un nozīmītes.

Vizītes tika organizētas:

· Vaivaru pamatskolā

· Mežmalas vidusskolā

· Slokas pamatskolā

· Pumpuru vidusskolā (2 reizes)

· Ķemeru vidusskolā

· Jūrmalas Valsts ģimnāzijā

· Lielupes vidusskolā

· Bulduru dārzkopības vidusskolā

Mērķauditorijas skaits svārstījās no 70 - 200 jauniešiem vienā apmeklējuma reizē (02.09.14.-16.09.14.).

Ir mainīti faktiskie aktivitāšu ieviešanas datumi pielāgojoties skolēnu mācību grafikam.

Sporta nedēļa

(06.09.14.-20.09.14.)

· Veloorientēšanās pa Jūrmalas pilsētu (06.09.2014).

· „Skate” un ielu vingrošanas pasākums (07.09.2014).

· Ielu vingrošanas atklātā nodarbība (10.09.2014).

· Tikšanās un dzīvās diskusijas ar Jūrmalā un Latvijā zināmiem sportistiem (13.09.2014).

· Iedvesmas stāstu vakars ar jaunajām sporta zvaigznēm, sporta popularizētājiem (11.09.2014).

· Veloorientēšanās caur Jūrmalas pilsētu, popularizējot Jūrmalas izglītības iestādes. Aktivitātē piedalījās 17 jaunieši (20.09.2014).

· Ielu vingrošanas paraugdemonstrējumi, ar mērķi popularizēt aktīvu dzīvesveidu. Aktivitātē piedalījās 12 jaunieši (06.09.2014).

· Ielu vingrošanas paraugdemonstrējumi un nodarbības interesentiem. Aktivitātē piedalījās 7 jaunieši (09.09.2014).

· Tikšanās ar Kristapu Vildi un Jūrmalas sportistiem, veidojot atklātu diskusiju par aktuālām tēmām sporta un aktīva dzīves veida kontekstā. Aktivitātē piedalījās 17 jaunieši (10.09.2014).

· Iedvesmas stāstu vakars ar Ņikitu Lijcs, ar mērķi popularizēt sportu un aktīvo dzīves veidu (09.09.2014).

Ir mainīti faktiskie aktivitāšu ieviešanas datumi, pielāgojoties piesaistīto speciālistu un jauniešu iespējām.

Līdzdalības nedēļa

(13.09.2014.-18.09.2014.)

· Organizāciju gadatirgus

(13.09.2014).

· Tikšanās ar Jūrmalas pilsētas domes deputātiem

(15.09.2014).

· Diskusija, radošā darbnīca par brīvprātīgo darbu (17.09.2014).

· Informatīva un interaktīva tikšanās par jauniešu iespējām pašvaldībā, valstī un Eiropas Savienības (ES) (18.09.2014).

· Aktivitātes ietvaros tika sniegta informācija par Nevalstisko organizāciju darbu, ar mērķi mudināt jauniešus veidot savas organizācijas un nodibinājums, tā domājot par savu nākotni un sniedzot pievienoto vērtību pašvaldības darbam. Aktivitātē piedalījās 18 jaunieši (13.09.2014).

· Tikšanās ar Jūrmalas pilsētas domes deputātiem neformālā gaisotnē, veidojot diskusiju par labāku Jūrmalu. Aktivitātē piedalījās 2 Jūrmalas pilsētas domes deputāti – Iveta Blaua un Irēna Kausiniece un 11 jaunieši (16.09.2014).

· Radošā darbnīca un diskusija par brīvprātīgā darba iespējām, izvērtējot tā plusus un mīnusus. Aktivitātē piedalījās 18 jaunieši (17.09.2014).

· Undijas Ancēnas vadīta informatīva un interaktīva tikšanās par jauniešu iespējām pašvaldībā, valstī un Eiropas Savienības (ES). Aktivitātē piedalījās 16 jaunieši (18.09.2014).

Ir mainīti faktiskie aktivitāšu ieviešanas datumi, pielāgojoties piesaistīto speciālistu un jauniešu iespējām.

Vides, veselības un drošības nedēļa

(21.09.2014.-25.09.2014.)

· Pārgājiens gar jūras krastu, kura laikā tiek veiktas dažādas aktivitātes, lai vairotu zināšanas par Jūrmalu, dabu u.c. (20.09.2014).

· Interaktīva tikšanās par drošību uz ceļiem (22.09.2014).

· Diskusija, radošā darbnīca par atkarībām, to kaitīgo ietekmi un alternatīvām (24.09.2014).

· Radošā darbnīca par zaļu dzīvesveidu (25.09.2014).

· Izglītojošs pārgājiens, kura ietvaros tika vairotas zināšanas par Jūrmalu un tās izglītības iestādēm. Aktivitātē piedalījās 12 jaunieši (21.09.2014).

· Interaktīva tikšanās, kuras mērķa auditorija bija jaunieši - gājēji, velosipēdisti un autovadītāji. Aktivitātē piedalījās 13 jaunieši (22.09.2014).

· Intas Morozovas vadīta radoša diskusija, darbnīca par atkarībām un to ietekmi uz cilvēka organismu. Aktivitātē piedalījās 7 jaunieši (24.09.2014).

· Darbnīcas ietvaros tika popularizēta otrreizēja lietu pārstrāde, nevajadzīgām lietām piešķirot jaunu izskatu (piemēram apzīmējot T-kreklus). Aktivitātē piedalījās 16 jaunieši (25.09.2014).

Ir mainīts aktivitātes ieviešanas datums pielāgojoties jauniešu iespējām.

Kultūras un mākslas nedēļa

(27.09.2014.-30.09.2014.)

· Dzīvā Jam sesija radot priekšstatu par to kā tiek radīta mūzika. Diskusija, tikšanās ar zināmiem Jūrmalas, Latvijas mūziķiem (27.09.2014).

· Grafiti, stencila radošā darbnīca (28.09.2014).

· Tikšanās ar kultūras jomas personībām (29.09.2014).

· Radošās darbnīcas par dažādām mākslas jomām (30.09.2014).

· Foto konkurss, kur jaunieši tiks aicināti iesūtīt savas spilgtākās jauniešu mēneša fotogrāfijas (01.09.2014. -30.09.2014.).

· Mika Dukura vadīta dzīvā Jam sesija, radot priekšstatu kā top mūzika. Aktivitātē piedalījās 16 jaunieši (27.09.2014).

· Radošā darbnīca, kuras laikā ikviens dalībnieks varēja veidot savu personīgo apsveikuma kartīti. Aktivitātē piedalījās 10 jaunieši (28.09.2014).

· Tikšanās ar Mairitu Snipki, kuras laikā notika jauno rakstnieku dzejas priekšlasījumi. Aktivitātē piedalījās 8 dalībnieki (29.09.2014).

· Dejotāja Raivja Krūmiņa vadībā jauniešiem bija iespēja apgūt deju pamatprasmes. Aktivitātē piedalījās 6 jaunieši (30.09.2014).

· Foto konkurss „Jūrmalas jaunietis” par tēmu – „Jūrmalas jaunietis”. Kopumā tika iesūtīti aptuveni 50 foto uzņēmumi. Ceļojošajai izstādei Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs tik izvēlēti 20 foto.

Projektā veiktie grozījumi

Projekta īstenošanas laikā tika mainīti aktivitāšu ieviešanas datumi, pielāgojoties piesaistīto ekspertu un projekta mērķauditorijas – jauniešu iespējām.

Papildus tika veikti precizējumi „Projekta budžeta tāmes veidlapā”, izdevumu pozīcijā „8.sabiedrība informēšanas un publicitātes pakalpojumu un preču izmaksas”, ar mērķi racionāli apgūt projekta finanšu līdzekļus.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

02.06.2014. – 30.09.2014.

02.06.2014. – 30.09.2014.

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem)

2014. gads

1

2

3

4

Projekta administrēšana

x

x

Vizītes Jūrmalas skolās

x

Sporta nedēļa

x

Līdzdalības nedēļa

x

Vides, veselības un drošības nedēļa

x

Kultūras un mākslas nedēļa

x

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem)

2014. gads

1

2

3

4

Projekta administrēšana

x

x

Vizītes Jūrmalas skolās

x

Sporta nedēļa

x

Līdzdalības nedēļa

x

Vides, veselības un drošības nedēļa

x

Kultūras un mākslas nedēļa

x

Projekta komanda

Projekta vadītāja – Ieva Strazdiņa, Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja p.i.;

Projekta vadītāja asistente – Baiba Birzniece, Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītāja;

Projekta koordinatore – Alma Brinkmane, Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra jaunatnes lietu speciāliste;

Projekta koordinatora asistents – Austra Purviņa, Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra jaunatnes darbinieks;

Projekta grāmatvede – Ināra Kundziņa, Centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede.

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta ietvaros ir panākta lielāka jauniešu līdzdalība dažādās Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra aktivitātēs. Vienā no projekta aktivitātēm „vizītes Jūrmalas skolās” tika uzrunāti vairāk kā 200 jaunieši, savukārt tematisko nedēļu pasākumos piedalījās aptuveni 40 jaunieši.

Pēc projekta ieviešanas var secināt, ka mērķis ir sasniegts daļēji un pilnīgi rezultātus varēs novērot ilgtermiņā, vērojot jauniešu iesaisti Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra turpmākajās aktivitātēs un aktivitāti pēc projekta noslēguma.

Projekta ietvaros ir uzsākts darbs pie sociālo iekļaušanās iespēju uzlabošanas jauniešiem ar mazākām iespējām pašvaldībā.

Papildus projekta ietvaros tika apzinātas atbildīgās institūcijas un vietas, kas rūpējas par jauniešu ar mazākām iespējām iekļaušanu sabiedrībā (piemēram, nepilngadīgo uzraudzības nodaļa, bāriņtiesa, bērnu nams u.c.), kā arī tika uzsākta pašu jauniešu uzrunāšana ar mērķi paaugstināt to iesaistīšanos dažādās aktivitātēs. Ir apzinātas aktivitātes, kuras būtu vairāk jāīsteno nākotnē, lai sasniegtu šos jauniešu pēc iespējas vairāk. Ir uzsākts darbs pie efektīvas starpinstitucionālās sadarbības jaunatnes jomā.

Jauniešu mēneša ietvaros jauniešos tika attīstītas jaunas kompetences un zināšanas, paplašināts redzes loks, kā arī veicināta jaunu kontaktu veidošana, ko nodrošināja dažādas aktivitātes un tajās izmantotās neformālās mācīšanās metodes.

Projekta sākotnējās apstiprinātas izmaksas bija 4 400.00 EUR, taču faktiski projektu izdevās īstenot ar 83.00 EUR ekonomiju, kas vērtējams pozitīvi.[1] Pamatinformācijas sadaļu var papildināt/mainīt atbilstoši projekta vajadzībām.


Pielikums Nr.2 XLSX

Pielikums Nr.3 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF